Negrelliho viadukt

Negrelliho viadukt

Prvního pluku 174/8-10, 186 00 Praha 8-Karlín

(30. 9. 2016) Okolí Negrelliho viaduktu bude od příštího roku procházet komplexní rekonstrukcí. 

   
 
 
 
 

Negrelliho viadukt

V pondělí 26.9. 2016 byla v Rezidenci primátora hl.m. Prahy poprvé představena architektonická studie využití prostorů v okolí Negrelliho viaduktu, který bude od příštího roku procházet komplexní rekonstrukcí.

Studie byla představena rámci sympozia Viadukt - příležitost pro kreativní město, kterou organizovalo CCEA pod záštitou primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové.

Po několikaletém úsilí se CCEA - Centru pro středoevropskou architektury podařilo díky podpoře primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové a za podpory z Programu švýcarsko-české spolupráci vytvořit první ucelenou architektonickou studii využití prostoru pod Negrelliho viaduktem. Studie navazuje na projekt rekonstrukce, kterou připravuje SŽDC a SUDOP PRAHA. Studie vychází z víceletých příprav, které v sobě obnášely výstavy, workshopy, symposia, jednání s veřejností a zvyšování kolektivního povědomí o kvalitě a potenciálu Negrelliho viaduktu. Architektonická studie je první fází projekční činnosti, které povedou k realizaci kreativního inkubátoru pod viaduktem a úpravě přilehlých veřejných prostor. Na studii spolupracuje hl.m.Praha, CCEA MOBA a SŽDC. 

Studie byla představena na symposiu Viadukt – příležitost pro kreativní město, kde již úspěšně transformované viadukty – Le Viaduc des Arts  (Paříž), Gurtel Viadukt (Vídeň), IM Viadukt (Curych) představili hosté ze zahraničí. Rovně na symposiu představil projekt rekonstrukce zástupce SUDOP PRAHA.

Primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová na zahájení symposia uvedla: „Tak významná stavba a důležitá pražská historická památka si zaslouží pozornost a nové využití v rámci plánované rekonstrukce. Příklady z Curychu, Vídně či Berlína dokazují, že je možné skloubit železniční provoz na viaduktu s aktivním využitím prostorů pod stavbou. Navíc s kreativním program se Negrelliho viadukt stane významným místem nejen pro Karlín ale pro celou Prahu.“

Jak uvádí autoři studie z ateliéru MOBA studio: „Hlavním tématem studie je vytvoření dostatečného zázemí pro aktivní veřejný prostor. Bohužel dnes je většina okolních domů v rukou soukromých majitelů a není možné očekávat, že do budoucna dojede k oživení parteru ze samotných domů. Z tohoto důvodu je pro nás Negrelliho viadukt iniciátorem zkvalitňování parteru této zapomenuté části cen­tra města. Aby iniciační potenciál byl funkční, provedli jsme analýzu uliční sítě, pohybu aut, cyklistů, chodců v území.”

Studii podpořili paní primátorka Adriana Krnáčová dále Konsorcium pro Karlin a na prvním symposiu v roce 2015 budoucí vyžití prostor pod Negrelliho viaduktem  ze strany Národního památkového  ústavu, který zastupoval pan Ladislav Špaček, zaznělo: „Vždycky jsme zastávali ten názor, že zneužití viaduktu, jak vypadá dnes, je to nejhorší, co může pro památku být. Vždy jsme byli pro to, aby se většina oblouků využila, ale aby se to řešilo koncepčně a jednotně a aby se nepopíral tvar oblouků, jejich architektura.“  Kromě hl. m. Praha, CCEA a SŽDC se pravidelných jednání zúčastňují zástupci TSK, MČ Prahy 8, oblastní správa SŽDC pro Prahu a SUDOP PRAHA jako hlavního projektant rekonstrukce.

Do studie jsou promítnuty požadavky veřejnosti, které byli definovány v rámci Petice za zkultivovaní prostoru pod Karlinským viaduktem, kterou doposud podepsalo více jak 1200 občanů. Studie také počítá s novými stavbami a rekonstrukcemi, které v území připravuje jak veřejný sektor v první řadě hl.m.Praha a Ministerstvo spravedlivosti, tak soukromé subjekty (čtvrť kolem Masarykova nádraží, prostor na místo čerpací stanice u Pobřežní ulice).  Studie taky pracuje s technologií a navrhuje technické řešení, které zabrání poškozování pískovcového kamene v době nízkých teplot. Navržené zásahy do oblouků jsou řešeny bez konstrukčních zásahů do mostního tělesa, které je kulturní památkou.

 Z celkového počtu 74 oblouků definujeme 44 k novému využití. Iniciační prostory jsou sdruženy do šesti celků, které jsou vždy definovaný odlišným veřejným prostorem. Park Viadukt, U Kasáren, Negrelliho náměstí, Karlínská brána a Jeruzalémský ostrov. V dlouhodobé perspektivě předpokládáme, že podobně jako ve většině rozvinutých měst dojde také k úpravám a zefektivnění ústředního autobusového nádraží na Florenci. Ve výrazném prostoru větvení viaduktu tak navrhujeme Divadelní náměstí, o jehož zastřešení lze uvažovat pro zajištění celoročních aktivit. Transformací a reorganizací prostor a okolí Negrelliho viaduktu vytváříme katalyzátor pro družení nejen karlínských sousedů, ale i ostatních obyvatel Prahy. Vyplněním prostor pod oblouky kavárnami, bistry, galeriemi, dílnami, obchůdky a studii vzniká živelný městský charakter přilehlých veřejných prostranství s předzahrádkami, drobným mobiliářem a vegetací.

Popis jednotlivých  lokalit:
Jeruzalémský ostrov
Větší dimenze oblouků, které v minulosti sloužily pro podjezd vlaků z Denisova nádraží do Karlína, umožňuje umístění plošně náročnějších a rozsáhlejších provozů. Dva oblouky necháváme otevřené tak, abychom zpřístupnili plánované náměstí v rámci projektu Vienna Insurance Group ČR.

Karlínská brána
Hlavní vstup do Karlína reprezentuje křížení viaduktu a ulice Sokolovské, hlavní komunikační páteře této městské části. V daném místě maximálně zklidňujeme dopravu, podporujeme pěší a vytváříme podmínky pro reprezentativní nástup do Karlína.

Negrelliho náměstí
Negrelliho náměstí vidíme jako ústřední prvek společenského života, jehož potenciál už byl prokázán prostřednictvím testovací akce. Tento prostor vnímáme jako „měkký“, nepříliš formální, navazující na původní krajinný charakter v okolí viaduktu. Pobytové plochy volíme vysypané mlatem. Stávající vegetaci se snažíme v maximální míře uchovat a doplňujeme ji souvislým stromořadím mezi parkovacími stáními.

U Kasáren
Mírným navýšením před prostorem viaduktu se snažíme vymezit vůči poměrně rušné přilehlé komunikaci, abychom docílili patřičné míry klidu pro předzahrádky kaváren, galerií a obchůdků umístěných v obloucích. Daný prostor skýtá aktivní provoz s přihlédnutím k revitalizaci historicky významné stavby kasáren, kterou přebírá do svého majetku Ministerstvo spravedlnosti.

Park Viadukt
Při vnější straně libeňské větve viaduktu ponecháváme triangl se stromy a využíváme jeho přírodního charakteru k vytvoření parku s plnohodnotným využitím. Reorganizací dopravy propojujeme park s aktivitami pod oblouky. Karlín tak získá další možnost pro pobyt v zeleni. Navíc se jedná o prostor, který opět navazuje na historii a připomíná, že těleso viaduktu bylo postaveno do volné krajiny. Park se také stává spojnicí mezi Karlínem a Vítkovem, vedoucí po stezce z Trocnovské ulice.

Symposium se konalo pod záštitou primátorky hl.m. Prahy Adriany Krnáčové.
Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Přednášející hoste ze zahraničí:
Didier Dely a Emmanuelle Hoss z Semaest, Le Viaduc des Arts, Paris
Silja Tillner z Tillner & Willingers, Gurtel viadukt, Vienna
Gerry Schwyter EM2N představil Im Viadukt Zurich
Partneři:
Ministerstvo životního prostředí
Hlavní město Praha
Městská část Praha 8
Konsorcium pro Karlín

http://viaduktkreativni.cz/
www.facebook.com/viaduktkreativni

Nové využití  karlínského viaduktu 2020
Negrelliho viadukt je před rekonstrukcí, jejíž začátek se plánuje na březen 2017 a konec na rok 2020, a o jeho možném využití se posledních několik let vede konstruktivní diskuze iniciovaná CCEA, spolu s partnery z veřejného i soukromého sektoru. Léto pod viaduktem tak přirozeně navazuje na sled aktivit vedoucích k aktivnímu a kreativnímu využívání jedinečného městského prostoru okolo Negrelliho viaduktu ve formě kreativního inkubátoru.

Nagenius loci místa poprvé upozornila v září 2013 tří denní akce CCEA  – Trať galerií, prostřednictvím uměleckých instalací ve spolupráci s vybranými pražskými galeriemi a aktivit ukázala potenciál, který stavba a její okolí skrývá. Poté došlo ke změně názoru hlavních aktérů dění okolo viaduktu, zejména SŽDC, které v té době připravovalo projekt na rekonstrukci. Změna spočívala v pojetí prostor pod oblouky po rekonstrukci. SŽDC, hl. m. Praha a MČ Praha 8 začaly skrytému potenciálu Negrelliho viaduktu věnovat pozornost.

V roce 2014 CCEA spolu s Konsorciem pro Karlín uspořádalo řadu bilaterálních jednání se všemi zúčastněnými a prezentovalo projekt kreativního inkubátoru majitelům stavby a okolních objektů, odboru památkové péče a řadě dalších aktérů. Došlo rovněž ke změně ve vnímání rekonstrukce ze strany široké veřejnosti a média se rekonstrukci začala věnovat jakožto důležitému impulsu pro Karlín.

V současné době je nejkritičtějším místem viaduktu z hlediska sociálních vazeb, bezpečnosti a kriminality jeho část na karlínské straně. Kreativní inkubátor je plánován pod částmi viaduktu, jež po probíhající směně pozemků budou v majetku hl. města Prahy – karlínskou částí viaduktu a Hrabovskou spojkou. Na sympoziu Metamorfózy viaduktu ve střední Evropě 15. 1. 2015 organizovaném CCEA došlo ke shodě všech zúčastněných zástupců SŽDC, hl. města Prahy, ČD a dalších organizací na tom, že nejlepší náplní prostorů pod oblouky je vytvoření flexibilního programu,

který by měl obsahovat kreativní aktivity, jako jsou umělecké dílny, kreativní kanceláře, hudební zkušebny, galerie, ateliérové prostory, služby lokálního charakteru – kadeřnictví, krejčovství –, kavárny či bistra. Podpořením této myšlenky vznikne nové významné kreativní centrum v blízkosti historického jádra města. Karlín se tak stane i turisty vyhledávanou destinací a kreativní inkubátor bude plnit kulturní poslání celoměstského významu. Kreativní inkubátor se stane generátorem změn nejen prostorů pod oblouky, ale rovněž nástrojem oživení a ekonomického zhodnocení části města, která je dnes zanedbaná, problémová a špatně kontrolovatelná.

Historie karlínského viaduktu
Negrelliho viadukt je jedinečnou technickou a kulturní památkou spojující vltavské břehy, do roku 1910 dokonce nejdelší viadukt v Evropě. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších technických staveb Prahy a České republiky, postavenou v roce 1850, jako hlavní trať mezi Vídní – Prahou - Drážďany. Viadukt mezi Karlínem a Holešovicemi měří 1100 m.Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, druhého nejstaršího pražského mostu, se má zahájit v roce 2017. Rekonstrukce je ryze technického charakteru - zaměřuje se hlavně na železniční trať a opravy havarijního stavu stavby. I přesto, že se jedná o dobře připravenou rekonstrukci, se v tuto chvíli nepočítá s možností transformace a využitím prostoru pod viaduktem a okolo něj. Zavedeným světovým trendem a dobrou praxí je šetrné nakládání s významnými stavbami a integrace historických inženýrských staveb do života města. Mění se jejich vnímání a koncepce oprav – z utilitárních bariér v plnohodnotné prvky veřejného prostoru, které přináší další přidanou hodnotu čtvrti a městu.

Aktivity v rámci projektu Metamorfóza městského plánování: Negrelliho viadukt
Na začátku roku 2016 bylo CCEA na základě úspěšné grantové žádosti podané v roce 2014 osloveno Ministerstvem životního prostředí ČR, aby uvedený projekt realizovalo. V únoru 2016 byl původní záměr upraven na kratší dobu trvání projektu a s Ministerstvem životního prostředí došlo ke shodě na následujících aktivitách, které se již uskutečnily:

1.    Sympozium Viadukt – příležitost pro kreativní město / 26. září 2016
Cílem sympozia je představit zahraniční příklady transformací evropských viaduktů a v návaznosti na to také projekt Negrelliho viaduktu od rekonstrukce po architektonické řešení, které navrhuje nové využití jeho oblouků a přilehlých veřejných prostor.
2.    Projekt architektonického řešení prostor pod viaduktem a v jeho okolí / červen – září 2016
V navržené studii byla řešena budoucí podoba prostor pod viaduktem a v jeho okolí. Studie byla představena subjektům činným v řešeném území, zejména zástupcům hlavního města Prahy, SŽDC, Českých drah, ČSAD Florenc a dalším.
3.    Studijní cesta do Curychu / 16. – 19. září 2016
Studijní cesta naplánovaná ve spolupráci se švýcarským partnerem představila politické reprezentaci a odborníkům transformovaný IM Viadukt a současně se zaměřila na významné stavby realizované v Curychu z veřejných investic.
4.    Publikace / červenec – září 2016
Publikace se zaměřuje na dosavadní vývoj projektu s kulturními a politickými přesahy a zohledňuje rovněž mezinárodní souvislosti – představuje příklady ze zahraničí ve vztahu k architektonické studii pro Negrelliho viadukt a jeho okolí.
5.    Vernisáž výstavy / 26. září 2016, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1; výstava pro veřejnost / 28. září – 30. října 2016, CCEA lobby, Karoliny Světlé 31, Praha 1
Výstava je věnována potenciálu pražských městských pozemků včetně prostoru v okolí Negrelliho viaduktu a pod ním. Tištěný katalog přináší soubor výrazných pražských lokalit, které se nacházejí v majetku města, a návrhy na jejich nová využití.
6.    Testovací provoz / květen – září 2016
Projekt Léto pod viaduktem 2016 během tří měsíců svého trvání prokázal, že prostor v okolí Negrelliho viaduktu nese obrovský neobjevený potenciál. Akce měla být původně ukončena 20. září 2016, ale vzhledem k zájmu ze strany zástupců hlavního města Prahy bude pokračovat i nadále – nově vzniklý veřejný prostor bude užíván až do zahájení rekonstrukce. Na základě petice proti přípravě parkovací zóny na místě bývalého ilegálního parkoviště v dotčeném území, pod niž se podepsalo více než 1000 osob, vydala primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová pokyn, že prostor pod významnou kulturní památkou, jíž je Negrelliho viadukt, nebude nadále využíván k parkování.

tisková zprávaZákladní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

 
 
 
 
50.0912731
14.4423729
Negrelliho viadukt

Negrelliho viadukt
Prvního pluku 174/8-10
186 00 Praha 8-Karlín

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz