Nová podoba historického centra města

Nová podoba historického centra města

Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav

(8. 4. 2016) Hlaváček architekti

   
 
 
 
 

Nová podoba historického centra města

Staroměstské náměstí bylo odedávna historickým centrem Mladé Boleslavi. V posledních desetiletích se však jeho funkce centra viditelně ztrácela a s ní mizel i význam celého Starého města. V polovině roku 2008 byla vedením města zadána soutěž na obnovu náměstí, ve které zvítězil ateliér Hlaváček a partner, s.r.o.

V první etapě byla základem řešení jižní část - volná pěší plocha, kterou lze využívat k veřejným a kulturním akcím. V době, kdy tyto akce neprobíhají, je téměř celá řešena jako atraktivní velkoplošná fontána řízená počítačem. Nabízí variace vodních a světelných efektů, lákající zvláště malé návštěvníky k radovánkám mezi tryskami. Tento koncept doplňuje koryto s řadou vodních hrátek a interaktivních prvků; sochami, které pracují s vodou, přepouštěcími mechanismy stavidel a originálními inovativními skulpturami „vrb“, které umožňují „telefonické“ spojení.

V druhé etapě byl řešen Podzemní komplex v severní části náměstí:

Tým projektantů a zástupců města si byl vědom, že žádná atrakce na náměstí není sama o sobě schopna přilákat dostatek návštěvníků, pokud se nesplní zásadní podmínka - dostatečně velké parkoviště. To bylo ale v rozporu s původní premisou zbavit náměstí dopravy v klidu. Po dlouhých váháních bylo nakonec rozhodnuto řešit problém v druhé etapě. Vzniklo tak podzemní parkoviště s kapacitou pro sto vozů. Pro jeho umístění byl vybrán pozemek v severovýchodním konci náměstí, na jehož místě byl náletový parčík na místě bývalého hejtmanství (vybombardovaného na konci druhé světové války). Objekt parkingu byl navržen jako dvojpodlažní železobetonový s posunutím o půl patra mezi východní a západní částí. Aby byl dodržen územním plán, navrhli jsme střechu jako park a množstvím herních prvků, dále také malý amfiteátr a další prostory pro setkávání a kulturu.

Po zahájení realizací se narazilo na důmyslnou, dávno zapomenutou spleť středověkých sklepů vytesaných do skály pod náměstím. Po konzultacích s NPÚ se radnice rozhodla sklepy zpřístupnit veřejnosti a využít je jako další atrakci lákající k návštěvě a zároveň nabízející interaktivní zábavu a vzdělávací podněty především pro mládež. Původní čistě funkční projekt parkovacího domu byl tedy upraven a poněkud zmenšen, aby nezasahoval do stávajících sklepů.
Oproti prvotnímu návrhu, kdy byla snaha viditelné prvky parkingu spíše maskovat, vznikl vstupní prostor, který zajistil přístup do všech částí objektu a zároveň je dostatečně reprezentativním prostředím. Mohou se tu pořádat kulturní a společenské akce a výstavy. Jednou ze vstupních vizí bylo i zřízení městského informačního centra.
Vstup do parkovacího domu a informačního centra byl nakonec vyřešen vybudováním kopule tvaru rotačního ovaloidu v kombinaci s plochými stropy. V původní představě byl ovaloid prosklený. Tato forma se však zdála nejen příliš agresivní, ale také energeticky náročná a vzhledem k očekávaným vysokým výdajům na chlazení a vlastní konstrukci nákladná. Zasklení bylo tedy nakonec omezeno zhruba na třetinu povrchu a zbytek kopule je z přiznaného železobetonu. Finálním povrchem nad nezbytnými izolačními vrstvami je extenzivní zeleň fixovaná do substrátu na plastovém roštu.
Vtip řešení spočívá v zapuštění kopule a vstupního amfiteátru. Přestože je vnitřní prostor haly ve vrcholu vysoký pět metrů, nad okolním terénem v parku vystupuje jen metr. To splnilo požadavek NPÚ neprojevovat se v prostoru náměstí příliš razantně. Současně je ale objekt natolik dominantní, že jednoznačně upoutává pozornost a vede kolemjdoucí ke vstupu.

Jižní část náměstí získala v roce 2011 cenu veřejnosti v soutěži Stavba roku. V roce 2013 Staroměstské náměstí s přilehlým parkem získalo cenu 11. ročníku Soutěže o stavbu s ekologickým přínosem.

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Z architektonického hlediska se jedná o podzemní objekt se zelenou (parkovou) úpravou střechy vybavenou herními prvky pro volnočasové aktivity, amfiteátrem, pódiem, vodopádem, bazénkem se sousoším Šárky a Ctirada, s interaktivními vodními prvky a plastikami vrb s informačním systémem. Parkovací dům se na povrchu projevuje pouze vjezdovou rampou, zastřešením vstupního halového prostoru prosklenou kopulí a vstupní prosklenou stěnou. V kopuli se nachází informační centrum s originálně řešenou recepcí, která koresponduje s plastikami vrb s informačním systémem. Dále je zde socha Bedřicha Smetany s klavírem a vstup do středověkých sklepů, které byly využity jako prostor zejména pro děti a mládež.
Nadzemní části železobetonových stěn jsou obloženy pískovcem, který z 90 % pochází přímo z místa – byl nalezen během archeologických vykopávek. Nosnou konstrukcí kopule je lehká ocelová konstrukce. Vjezdová rampa je kamenná z kostek kladených do betonu. Stěny a zábradlí rampy jsou porostlé popínavou zelení.
Dle územního plánu zde plochy zeleně měly být zachovány, proto jsme se rozhodli pro řešení, ve kterém se po vybudování parkovacího domu zeleň na původní místo vrátila – avšak v nové atraktivní podobě a v kontextu s celkovou rehabilitací náměstí. Celková koncepce byla založena na půdorysné formě dvou ostrých trojúhelníků – trojúhelníku náměstí a trojúhelníku parku. Jejich kompozice je zdůrazněna dlážděním světlou strzegomskou žulou v jejich těžištích a v organizaci prostorů. Dále je spojuje systém vodních prvků, soch, interaktivních skulptur, mobiliář, osvětlení a materiály.
Nad vstupní halou parkingu je kopule ve tvaru rotačního oválu z části zasklená, z části pokrytá extenzivní zelenou střechou. Nad plochou podzemního parkovacího domu je zelená intenzivní skladba střechy řešená jako park, který navíc skýtá množství herních prvků pro volnočasové aktivity, malý amfiteátr, pódium, plastiky vrb s informačním systémem.
Samotný parčík je rozdělen centrální dlážděnou plochou, v jejímž středu je vyvýšený betonový květník s bočními stěnami stupňovitého tvaru a s vysazeným stromem. Tato plocha je ukončena „zeleným altánem“, který může sloužit také jako jeviště. Centrální dlážděnou plochu lemují betonové nádoby na zeleň, což umožnilo vysadit menší stromy s podsadbou keřů a trvalek a tím vytvořit dojem stromořadí v místě, kde by jinak pro nedostatečnou výšku substrátu nemohly být stromy vysazeny.
V severní části parčíku navazuje na centrální plochu další zpevněná plocha s mlatovým povrchem. Její součástí jsou interaktivní herní prvky: mořský příboj – platforma z nerezové oceli umožňující houpání, skákání a točení se zvukovým efektem a taneční zvonkohra. Ta umožňuje vytváření jasných tónů pohybem, poskakováním nebo tancem na měděných destičkách. Do plochy s mlatovým povrchem částečně zasahuje i vodní kaskáda. Stavebnicový flexibilní vodní systém je z masivního dubového dřeva a nerez oceli. Přívod vody tu zajišťují dvě manuální pumpy. Prvek je z důvodu snadnějšího vsakování vody z větší části umístěn do nepravidelné plochy s povrchem štěrku. Na štěrkovou plochu navazuje záhon s nízkými keři, trvalkami a travinami, jehož povrch je mulčován vrstvou štěrku – tím jsme docílili optického zvětšení této části parku, byla usnadněna také údržba kombinovaných záhonů. Na okraj parčíku byla vysázena linie stromů s podsadbou vyšších keřů. Další stromořadí bylo navrženo k odclonění silnice. Parčík je tak uzavřen od okolních pojízdných a pochozích komunikací.

V severní části parčíku je stromořadí s podsadbou keřů a travnatá plocha s dalším interaktivním prvkem – dřevěným telefonem. Kromě toho jsou tu dva terénní valy, osázené nízkými pokryvnými stálezelenými keři, na jejich vrcholcích byly vysazeny solitérní stromy. Tyto valy byly navrženy jako opakující se architektonický prvek vytvářející rozmanitější modelaci terénu na ploché střeše a umožňující výsadbu stromů v místě s nedostatečnou hloubkou substrátu. V severozápadní části areálu je travnatá plocha se dvěma solitérními stromy a vodními tryskami.
Jižní část areálu tvoří kopule, jejíž železobetonovou část pokrývá extenzivní zelená střecha tvořená kobercem rozchodníků a doplněná světelnými vývody. Z jedné třetiny je kopule zasklená strukturálním izolačním dvojsklem. V předprostoru tohoto vstupu do vestibulu a infocentra se nachází vodopád a bazének se sousoším Šárky a Ctirada, které poukazuje na pobyt Bedřicha Smetany ve městě, a které bylo vytvořeno sochařkou Veronikou Psotkovou stejně jako sochy dětí na náměstí. Bazének je doplněn interaktivními vodními prvky, v sochách jsou zabudovány nerezové vodní trysky. V této části byly použity gabionové pásy, které slouží jako zábrana proti vstupu na okraj střechy a podél vjezdu do parkovacího domu. Gabiony jsou vysypány substrátem a osázeny stejnými nízkými keři jako terénní valy.
Mobiliář parčíku: pítko, lavičky s opěradlem, sedáky, stojan na kola, odpadkové koše, odpadkové koše pro psí exkrementy a odpadkový koš pro tříděný odpad.  Areál doplňují tři plastiky „vrb“, které koncepčně navazují na soubor jedenácti „vrb“ instalovaných na ploše Staroměstského náměstí. Jedná se o interaktivní umělecké objekty, vybavené audio-zařízením a vnitřním nasvícením. Vybavení umožňuje komunikaci mezi jednotlivými objekty prostřednictvím reproduktoru a mikrofonu, které se ovládají tlačítky v opláštění vrby. Jedna z vrb nese mapku náměstí a parku. Skulptury byly provedeny z plechu COR-TEN B, materiálu, který si vytváří postupným smáčením ochrannou vrstvu korodovaného materiálu s typickou patinou.

PARKOVACÍ DŮM

Jednoduché dispoziční řešení bylo vytvořeno na modulovém systému 7,5/7,5 a 4,75/7,5 metrů. Půdorys je přibližně obdélník o rozměrech 41,5 x 34,1 metrů s atypickým uskočením západního rohu kvůli přítomnosti sklepení. Podzemní parkovací dům využívá sklonu terénu a má polovinu podlaží vždy o polovinu jeho výšky posunutou. Jednotlivé úrovně jsou propojeny polorampami a schody pro pěší s výtahem. V prostoru parkovacího domu jsou také strojovny vzduchotechniky a místnosti pro rozvaděče silnoproudu a slaboproudu. Z prostoru parkovacího domu je v případě požáru možný únik vjezdovou rampou nebo dvouramenným schodištěm.
V roce 2009 (při archeologických průzkumech staveniště na severním konci Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi) byl objeven pod náměstím komplex sklepení, vytesaných do pískovcové skály. Historicky spadá labyrint podzemních prostor do 17. století. Na základě dohody vedení města, památkářů a archeologů se objev využil k posílení turistické a kulturní aktivity historického centra. Sklepy jsou součástí areálu volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí a z toho důvodu byl projekt zpracován tak, aby se propojily prvky herní s interaktivními. Vzájemným propojením dvou hlavních podzemních prostor, vůči sobě umístěných v různých výškách a polohách, vznikl labyrint sklepení, kterým lze procházet.
Sklepy jsou vybaveny komunikačním, světelným a únikovým systémem krytým uměleckými prvky. Pro dětské návštěvníky je tu připravena videoprojekce, laserová prolézačka, lezecká stěna, nerezová klouzačka, bazén s míčky, chrlič kouře reagující na nášlapné dlaždice a periskop umožňující pohled do nepřístupných částí sklepení.
Autorská zpráva

Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi a podzemní komplex v jeho severní části získaly titul Stavba roku 2015. Porota ocenila, že projekt nápaditě propojil potřebu parkovišť s odpočinkovými plochami, navíc při neotřelém využití historického podzemí.
 

Podzemní parkovací dům pod parčíkem podél ulice Kateřiny Militké v Mladé Boleslavi

Architektonický návrh: Hlaváček – architekti, s.r.o.; Ing.arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Karel Musil, spolupráce Ing. arch. Zdeněk Holek, Ing. Ditta Johanovská, Ing. arch. Lenka Tanzerová, Ing.  arch. Tomáš Skřivan, Ing. arch. Veronika Trachtová, Ing. arch. Petr Job, Ing. Karel Hanzlík, MgA., Mgr. Veronika Psotková
Inženýring: Ing. Blanka Prosová
HIP: Hlaváček – architekti, s.r.o. - Ing. arch. Zdeněk Holek
Zhotovitel: BAK Trutnov a.s. - podzemní parkovací dům; CGM Czech, a.s. - Centrum volnočasových aktivit
Zajištění stavební jámy, betony: Limistav, s.r.o.
Exteriér, vstupní hala: CGM
Výtvarné prvky: MgA, Mgr. Veronika Psotková, Hlaváček – architekti, s.r.o., Ondřej Němeček
Statika: PPP, spol. s r.o. - Ing. Milan Mužík, hlavní statik PPP, Ing. Jan Herman - kaskáda, prefa bloky, Ing. Daniela Petrová – fontána
ZTI, POV - Ing. Petr Šturma
VZT, CHL - Ing. Václav Voborník
Elektro - Tomáš Netrval, slaboproud - Jiří Knížek
Doprava - Atelier PROMIKA, s.r.o. - Ing. Petr Macek
Herní prvky - Richter Spielgeräte GmbH - Mgr. Stanislav Janošík (zastoupení v ČR)
Rozpočty: Roman Polišenský
Osvětlení: ETNA (Guzzini) -  Ing. Jan Jiruška
Mobiliář: MMCité, Alerion s.r.o.
Akustika, AV technika: AVC Praha spol. s r.o. - Ing. Petr Novotný,;  Apollo Art - Jaroslav Zuna
Kameník: Granit (Lipnice nad Sázavou); Kámen Engineering, s.r.o. (Hradec Králové)
Statik – kámen: František Futera
Sochařka: MgA., Mgr. Veronika Psotková
ZOV: Ing. Luboš Drofa
Sadové úpravy: Ing. Monika Součková, DiS

2010 – 2012: Centrum volnočasových aktivit, podzemní parkovací dům s kupolí
2013 – 2014: Sklepy

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2014

 
 
 
 
50.4104249
14.9023635
Nová podoba historického centra města

Nová podoba historického centra města
Staroměstské náměstí
Mladá Boleslav

Komentáře ke článku

 
 
 
 

11. 4. 2016 09:08:42. Re: Nová podoba historického centra města. polárka

 
 
 
 

11. 4. 2016 09:08:42. Re: Nová podoba historického centra města. polárka

  To je strašně přeplácaný, na tak malé náměstí

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz