Rekonstrukce a dostavba usedlosti Šatovka

Rekonstrukce a dostavba usedlosti Šatovka

Praha 6 - Šárka Lysolaje

(19. 2. 2019) Výsledky architektonické soutěže

   
 
 
 
 

Rekonstrukce a dostavba usedlosti Šatovka

V druhé polovině 20. století usedlost Šatovka sloužila jako bytový dům, poslední nájemníci odešli před čtyřmi roky. Začátkem loňského roku ji obsadila skupina squatterů, brzy poté schválili pražští zastupitelé změnu funkčního využití budovy. Vznikne tu seniorské bydlení se sociální službou a komunitním centrum. Na rekonstrukci a dostavbu byla vyhlášena architektonická soutěž, vítězný návrh vypracovala Gabriela Kaprálová z ateliéru ASGK Design. Přestavba zchátralé usedlosti v Praze 6 by měla začít v roce 2020.

Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém Údolí
Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka, Praha 6. Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka – Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice. Usedlost Šatovka měla být ústředním motivem areálu.

První cena: ASGK Design, s.r.o.
Mgr.arch. Gabriela Kaprálová, spolupráce Ing. arch. Monika Čurdová, Ing. arch. Markéta Šornová, Ing. arch. Karolína Falladová, Ing. arch. Marek Trebuľa


Hodnocení poroty: Jako velmi zdařilé porota ocenila urbanistické členění areálu vzhledem k charakteru Šáreckého údolí. Budovy svým měřítkem a natočením reagují na terén a představují kvalitní řešení zástavby v přírodním kontextu, umocněné průhledy do okolních svahů a na navrženou kalvárii s kapličkou v nejvyšším místě. Dílčí nevýhodou řešení může být delší pěší propojení jednotlivých objektů a umístění některých provozů pod úroveň terénu. Porota pozitivně hodnotí zejména vznik intimních míst s přechody do veřejného prostoru, přičemž návrh nezatěžuje nejcennější jižní část parkovištěm. Přístavba Šatovky je poměrně výrazná, ustoupená západní budova jí nekonkuruje při pohledu ze zatáčky. Ocenit je třeba také dobrou práci s terénem, kdy zůstává zachovaná přirozená svažitost včetně terénních teras (s vinicemi). Dořešení si však zaslouží bezbariérové propojení jednotlivých úrovní terénu v exteriéru. Jako nejméně vhodné konstatovala porota umístění stavby se zastávkou MHD do nástupního prostoru areálu.
Pro další jednání s autory doporučujeme soustředit pozornost na fasády novostaveb s přiznaným zdivem. Stejně tak malé těžko udržovatelné balkony by bylo praktičtější nahradit lodžiemi nebo balkony krytými. S ohledem na porotou diskutované provozní a dispoziční řešení je třeba zvážit také jeho úpravy. Návrh sice zachovává požadované propojení jednotlivých objektů „suchou nohou“, ale v případě obytného domu na terase se propojení jeví jako vynucené (podzemní chodba bez osvětlení) a pro uživatele nepřívětivé. Také umístění společných prostor, osvětlených pouze anglickými dvorky v přízemí bytových domů, situovaných v úrovni parteru, nenabízí požadovanou kvalitu prostředí pro setkávání seniorů. Za zvážení stojí také využití podkroví všech čtyř obytných domů. V případě dalšího jednání s autory porota doporučujeme věnovat velkou pozornost výše zmíněným připomínkám.

Autorská zpráva: Chtěli jsme vytvořit nové srdce Šáreckého údolí, které bude sloužit pro bydlení komunity aktivních seniorů a mladých rodin, zároveň by se mělo stát aktivačním bodem a centrem sousedských aktivit. Zdrojem inspirace pro nás byla krajina, především meandr Šáreckého potoka, dále také struktura a měřítko historické zástavby. Místo má ojedinělý charakter, chtěli jsme sem vrátit motivy vinohradů a z historie kaple sv. Trojice. Nový areál jsme proto koncipovali jako rozvolněnou městskou zástavbu, navrhli jsme menší jednoduché domy se sedlovou střechou. U historické stavby jsme vycházeli z toho, že ještě v roce 1898 měla půdorysný tvar písmene L. Východní křídlo jsme odstranili tak, aby se otevřela směrem k východu a umožnila plynulé navázání dalších objektů.
Ohniskem společenského života bude původní usedlost, která se stane významným prvkem na centrálním náměstí. V Šatovce jsou koncentrovány služby pro obyvatele areálu i pro veřejnost. Budou tu multifunkční sály, ordinace, sociální služby a možnost občerstvení. Na usedlost bezprostředně navazuje třípodlažní dům, který má v přízemí jídelnu otevřenou do náměstí. V horních podlažích budou malometrážní byty 2+kk přístupné ze severní strany pavlačí. Na východní straně jsme v rozehrané figuře umístili další bytové domy. Vznikl tak komunitní dvorek situovaný na druhé výškové úrovni. Všechny domy budou s hlavní budovou propojeny krytou kolonádou. V západní části jsme navrhli dvojpodlažní objekt, který bude sloužit dětské skupině a bydlení mladých rodin.
Usedlost Šatovka byla založena na přelomu 17. a 18. století a v průběhu 19. a 20. století se několikrát přestavovala. Poslední úpravy do podoby „zámečku“ z roku 1926 budovu vůči okolní rozlehlé parcele uzavřely. Území Šatovky leží na jižně orientovaném svahu, výškový zlom terénu návrh využívá k přirozenému rozdělení areálu na dvě hlavní bezbariérové úrovně. Náměstí je propojeno prolukou se zadním prostranstvím přírodního amfiteátru na jižním svahu.
Stavebně konstrukční řešení: Usedlost bude obnovena s použitím tradičních stavebních materiálů, její fasáda zůstane v původní plasticitě v omítce, zachován bude rytmus i charakter špaletových dřevěných oken. Novostavby budou realizovány z komplexního stavebního systému na bázi liaporbetonového tepelněizolačního zdiva doplněného prefabrikovanými překlady a stropní konstrukcí, který zohledňuje požadavek na úsporné stavění. Systém má díky sendvičové konstrukci dobré tepelněizolační vlastnosti vhodné pro docílení nízkoenergetického standardu.

Druhé místo: Skutek Architecture + Raumleipzig Architekten (DE)
Ing. arch. Ondřej Dvořák Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys, Ing. arch. Šárka Voříšková, spolupráce Bc. Vanda Martínková, Bc. Matyáš Gál, Tomáš Strnad


Hodnocení poroty: Urbanistická koncepce je založena na snaze umístit kompaktní blok budov do terasovitého území. Přes problematičnost tohoto návrhu, pro který jej část poroty neshledala vhodným k realizaci, se návrh snaží reagovat, v rámci svých omezení, na povahu terénu a požadovanou prostorovou pestrost. Stejně tak měřítko budov se snaží tuto kontroverzi zmírnit.
Dispoziční řešení je vyzrálé a promyšlené včetně řešení předprostoru areálu a volby umístění části parkovacích míst do uličního zálivu. Kladně hodnocené byly zejména společné prostory a dominantní postavení Šatovky. Přínosem návrhu je také nabídka více variant dispozičního uspořádání bytových jednotek a jejich flexibilita. S ohledem na porotou diskutovanou neprokázanou až nevěrohodnou práci s výškami doporučujeme v případě dalšího jednání s autory věnovat velkou pozornost osazení novostaveb do terénu s cílem v maximální míře omezit výškovou intervenci do terénních horizontů.

Třetí místo: IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.
Ing. arch. Igor Šimon, Ing. arch. Jan Pačka, spolupráce Ing. arch. Radek Fila

Hodnocení poroty: Jednoduchý a funkční urbanistický koncept návrhu respektuje morfologii údolí, měřítko a charakter okolní zástavby s výhradou hřebenového uspořádání objektů podél silnice. Kladem urbanistického řešení je také prostorová i funkční pestrost zahrady. Slabinou řešení jsou větší pěší vzdálenosti mezi objekty a absence bezbariérového propojení jednotlivých úrovní terénu v exteriéru. Překvapivé je proto umístění většího objektu E dále a výše od stávajícího objektu A. Parkoviště před jižním průčelím objektů C a D znehodnocuje kvalitu bydlení v těchto domech.
Řešení vnitřního provozu je komplikované, kvalita navržených bytů je však přívětivá pro bydlení cílové skupiny. Na rozdíl o jasného řešení dispozic bytů je provozní uspořádání areálu komplikované. Diskutabilní je zejména umístění jídelny a řešení revitalizace a dostavby původní budovy Šatovky. Komplikovaný a nepřívětivý je také přístup do budovy „E“ podzemní chodbou v přízemí a zářezem v terénu na úrovni terasy Výkres „situace širších vztahů“ by zasloužil dokončení, nicméně celkové zpracování návrhu je přesvědčivé.

Odměna: Studio Perspektiv, s.r.o.
Ing. arch. Martin Čeněk, Ing. arch. Martin Stára, spolupráce Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Vojtěch Hasalík, Ing. arch. Ed Mosieienkov, Ing. arch. Marta Kyiashko, Ing. arch. Yana Stepankova, Bc. Andrea Pernicová

Hodnocení poroty:
Návrh je založen na principu rozmístění poměrně obsáhlého stavebního programu do spíše kompaktního konceptu zástavby. Rozdílné funkce nových objektů se příznivě propisují do jejich měřítka a členění. Autoři zvolili optimální poměr zastavěných a zahradních ploch, stejně jako prostor pro vyhrazené a veřejné užívání. Část poroty měla výhrady k příliš hustému zastavění místa, které částečně zamezuje přirozeným průhledům z ulice do svahů údolí. Spornou se jeví pravděpodobná demolice vnitřních konstrukcí usedlosti. Chodník podél východního okraje nové výstavby je patrně příliš strmý, možným řešením je změna pozice výtahu v přilehlé budově. Přístup do bytů ve východním křídle je řešen z otevřené pavlače, rovněž společné prostory v posledním podlaží jsou pouze venkovní. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a budoucím uživatelům je toto řešení nevhodné.

Odměna: STOPRO, s.r.o.
Ing. arch. Nikolaj Stojanov, spolupráce Ing. arch. Lucie Kirovová, PhD., Ing. arch. Tereza Dufková, Ing. Jiří Beran, Ing. arch. Petr Stojanov, Ing. arch. Šárka Kubátová


Hodnocení poroty: Zdařilým se jeví urbanistický koncept návrhu, založený na přirozeném dotvoření území usedlosti a přinášející uvolnění rohové pozice na západě řešeného území. Architektura nových budov je však eklektická a v celkovém důsledku působí matoucím dojmem. Perspektivní zobrazení se nejeví jako pravdivá a zdůrazňuje nijak neodůvodněné slepé štíty orientované na jih do veřejného prostoru. Pěší pohyb mezi jednotlivými budovami není dobře vyřešen, stejně jako hluboký dispoziční trojtrakt s chodbovým řešením v novostavbě.

Doplněno Stavbaweb:
K budoucnosti projektu proběhne 27. února 2019 od 17 hodin debata v restauraci re.fresh FOOODPOINT v Šáreckém údolí.


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

 
 
 
 
50.117757
14.374751
Rekonstrukce a dostavba usedlosti Šatovka

Rekonstrukce a dostavba usedlosti Šatovka
Praha 6 - Šárka Lysolaje

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz