Revitalizace kasáren v Jičíně

Revitalizace kasáren v Jičíně

(3. 10. 2016) CUBOID Architekti

   
 
 
 
 

Revitalizace kasáren v Jičíně

Prostor kasáren se dvěma posledními historickými objekty tvoří významnou městskou lokalitu –nachází se blízko historického centra a zároveň na úpatí vrchu Čeřovka v těsné vazbě na lipovou alej, založenou v 16. století Albrechtem z Valdštejna. Kromě toho je v blízkosti hodnotná vilová zástavba z období první republiky. Projekt ateliéru Cuboid Architekti zvítězil v architektonické soutěži, která proběhla v roce 2013. Územní studie pak stanovila podmínky pro umístění staveb, návrh komunikací, napojení na inženýrské sítě a stanovení základních podmínek pro zástavbu. Stanovuje tedy zásady řešení lokality a je podkladem pro změnu č. 1. Územního plánu Jičína dle § 25 stavebního zákona. Na územní studii navázaly dva katalogy pro rodinné a bytové domy. Důležitým aspektem celého projektu totiž byla snaha vedení města a městského architekta udržet kvalitu architektury místa. Díky katalogům se výrazně omezily možnosti výstavby, danými parametry se budou muset budoucí stavitelé řídit.

V prostoru bývalých kasáren jsme navrhli rodinné a bytové domy, na novém náměstí budou dva objekty občanské vybavenosti. Území je rozděleno do tří částí – pozemky rodinných domů svým charakterem navazují na vilovou zástavbu. Podmínky umožňují realizovat samostatné domy a několik dvojdomů. U lipové aleje vzniknou dvě řady bytových domů. Jedná se o čtyřpodlažní stavby s jednopodlažní ustupující nástavbou a s podzemním podlažím. Rodinné a bytové domy oddělí nová ulice, která bude souběžná, ale nikoliv rovnoběžná s lipovou alejí. V křížení ulice Skautské tak vznikne přirozené společenské centrum celého území s mateřskou školou a restaurací.

Rodinné domy budou mít dvě nadzemní podlaží s plochou střechou nebo jedno nadzemní podlaží a podkroví. Zastavěná plocha včetně garáže bude maximálně 25 % z plochy parcely u dvoupodlažních a 35 % z plochy parcely u přízemních domů. Mateřská školka bude mít dvě nadzemní podlaží, restaurace bude přízemní s krytou venkovní terasou.

Veřejná prostranství: Významným veřejným prostorem je ulice Skautská, jež ústí v rastr stromů na náměstí a dále se „vlévá“ do historické lipové aleje. Hlavním veřejným prostorem je náměstí v křížení hlavních směrů ulice Skautské a nově navržené komunikace. Náměstí vytvoří jakousi zvýšenou platformu nad lipovou alejí a zároveň důstojný nástup do prostoru lipové aleje. Náměstí bude mít plochu 2130 m2, rozděleno je do několika terénních úrovní. Nová komunikace je tu navržená jako pěší zóna. Posledním důležitým veřejným prostorem jsou zelené plochy pod opěrnou zdí podél lipové aleje, které rozšiřují prostor aleje o další terénní úroveň.

Zeleň:  Navrhovanou zeleň chápeme jako zeleň městskou a zahradní, která má vnést do území svěžest a podpořit kompoziční principy. Nebude ale konkurovat vrchu Čeřovka ani historické lipové aleji. Kromě trávníků a ploch nízké zeleně jsme podél jižní strany nové ulice navrhli stromy v chodníku. Stromy budou vysazeny i na náměstí, veřejná bude také zahrada u vstupu do školky.
Jako veřejná zeleň je ponechána i sportovní louka mezi ulicemi Pod Čeřovkou a Jaselská, veřejné zelené plochy jsou i mezi vozovkou v ulici Československé armády a průčelím bytových domů. Kromě toho budou polosoukromé zelené plochy mezi bytovými domy, sdílené jejich obyvateli. U zahrad rodinných domů jsou stanoveny plošné limity pro zastavěnou plochu rodinných domů, garáží, drobných staveb a zpevněných ploch. Tímto způsobem by se mělo dosáhnout dostatečného množství zeleně.

Materiálové a barevné řešení: Povrchy vozovek budou živičné, chodníky dlážděné. Terénní stupně, zídky a schodiště budou kamenné, případně omítané. Pro dlažbu na náměstí jsme vybrali štípanou kamennou mozaikou. Veřejné prostory doplní městský mobiliář. Rodinné domy – v řešeném území nejsou povoleny výrazné barvy na fasádách a střechách, preferujeme přírodní barvy.

Dopravní řešení: Pro zachování a posílení pěší prostupnosti územím slouží chodníky, spojující ulice s alejí. Alej samotná je kompozičním a krajinným prvkem, její rekreační charakter posilujeme tím, že zpevníme oba chodníky mezi stromy, které by mohly sloužit zejména cyklistům a bruslařům. Střední travnatý pás je určen pro pěší a také zde budou lavičky.
Dopravní systém tvoří místní obslužné komunikace vedené po vrstevnicích a po spádnici. Napojen je na nadřazenou komunikační síť, kterou tvoří průtah silnice II/286 (ul. Revoluční) a sběrné místní komunikace. Významným bodem připojení celé lokality je okružní křižovatka, kde se komunikace protínají. Páteřní komunikace přivádí dopravu z lokality na nadřazenou komunikační síť.

Technická infrastruktura: Vodní hospodářství – vodovod, splašková a dešťová kanalizace; Energetika – kabelové rozvody vysokého a nízkého napětí, trafostanice, plynovod a teplovod, veřejné osvětlení; Spoje – městský optický systém, rozvody telefonu.

Autorská zpráva

 

 

Územní studie Kasárna Jičín

Zadavatel: Město Jičín
Pořizovatel: Odbor územního plánu a rozvoje města, Městský úřad Jičín
Zpracovatelé dokumentace: CUBOID ARCHITEKTI s. r. o. – Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdalena Pappová (zodpovědný projektant); vodovod a kanalizace – Ing. František Kujan; plynovod – Ivana Černá; energetika – Ing. Zdeněk Mareš; požární řešení - Ing. Milan Kulich; dopravní řešení – Ing. Lukáš Burianec, Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.
Celková plocha území: 102 102 m2, plocha komunikací 14 753 m2
Navrhovaný počet budov: rodinné domy – 41; rodinné dvojdomy -10; viladomy – 14; občanská vybavenost – 2
Předpokládaný počet nových obyvatel: rodinné domy – 204 osob; bytové domy - 308 osob
Počet parkovacích stání: bytové domy (v suterénech): 128 stání; pro návštěvy bytových a rodinných domů (v ulicích) – 8 stání; občanská vybavenost – 36 stání

Záměr se dotkne 73 parcel, z nichž většina je v majetku Města Jičína. Stavební pozemky byly rozděleny na 63 parcel, z toho je 52 určeno pro rodinné domy o velikosti od 438 do 786 m2, sedm pozemků pro bytové domy v ploše od 2080 do 2643 m2 a dva pozemky pro občanskou vybavenost o velikosti 985 a 2240 m2. Samostatně jsou vyčleněny dva pozemky starých kasáren.
Dopravní a technická infrastruktura bude součástí investice developera s tím, že následně budou bezplatně převedeny do majetku města. Přímou investicí města by měla zůstat veřejná plocha před mateřskou školou, náměstí u kavárny a prostor v okolí klasicistních budov v jižním cípu území, případně nutné přeložky inženýrských sítí. Tyto investice by měly být do 15 mil. Kč včetně DPH.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz