Schovaná zahrada na Vinohradech

Schovaná zahrada na Vinohradech

Praha-Vinohrady

(17. 10. 2019) ....kontinual, projekční ateliér

   
 
 
 
 

Schovaná zahrada na Vinohradech

Zahrady vnitrobloku vždy sloužily obyvatelům okolních domů, takže požadavek na nové intenzivnější využití pozemku byl logickým krokem ze strany investora. Při hledání smysluplnějšího užití zahrady hrál největší roli život obyvatel velkoměsta v současné době, kteří už nevyžadují dřívější produkční a utilitární funkce zahrady. Záměr její obnovy byl tedy spíše adaptací na relaxaci a odpočinek. Vnitroblok v jinak rušné části města je klidovou zónou jako stvořenou pro zastavení se a rozjímání.

Místo se nachází na Královských Vinohradech v pravidelném geometrickém rastru zástavby činžovních domů z přelomu 19. a 20. století. Přímé sousedství domu s Bezručovými sady i blízkost dalších veřejných parků (Náměstí Míru, Havlíčkovy sady, Sady Svatopluka Čecha) nabízí bohaté společensko-rekreační možnosti. Řešení zahrady vnitrobloku jsme proto orientovali na posílení intimního charakteru, který doplňuje společenský charakter veřejných parků v sousedství. Vlastní vnitroblok je zcela uzavřen, přístupy jsou možné pouze skrz bytové domy. Zdi vnitroblok člení na dílčí zahrady, jejich vzájemná vazba je proto značně omezena. Zahrady jsou výškově rozděleny na spodní zpevněný dvorek přiléhající k domu a horní nezpevněnou část se zelení. Ve vnitrobloku se nachází několik vzrostlých stromů, které vytváří stinné prostředí.

Prostorové schéma zahrady akceptuje původní výškové rozdělení na spodní úroveň při fasádě domu a horní úroveň směrem ke středu vnitrobloku. Stejné schéma mají všechny zahrady vnitrobloku. Řešený pozemek má oproti okolním zahradám se vzrostlými listnatými stromy jednu zvláštnost – letitý tis v geometrickém středu, sázený dědečkem současného majitele. Ten se stal rozhodujícím prvkem při komponování prostoru, charakterově trochu odlišném od sousedních parcel. Opticky jsou jednotlivé zahrady odděleny vysokými zdmi, které vytvářejí dojem samostatných buněk. Vytváří se tak pocit určitého tajemství s nezodpovězenou otázkou: Co se skrývá za zdí?

V návrhu jsme rozvíjeli motiv zelené, tiché, chladivé zahrady – oázy uprostřed rušného rozpáleného města. Vytváří intimní prostor pro pobyt obyvatel přilehlého činžovního domu i pro pohledy z oken okolních domů. Řešení respektuje výškovou a funkční členitost zahrady, kterou dále rozvíjí. Spodní zpevněná část s centrálním motivem vodní stěny přechází do horní zahrady s pergolami po obvodu. Provázání obou částí posilují dvouúrovňový vodní prvek s přepadem po vodní stěně, dvouramenné schodiště po jeho stranách a nové terasy, které propojují přízemní byty s horní částí zahrady. Terasy navazují na pergolu po obvodu horní zahrady, kde jsou pobytová místa pro jednotlivé obyvatele domu. Díky jejich clonění shora pnoucími rostlinami na pergole je zabráněno pohledům z oken přilehlých domů. Vyvýšený záhon navazující na pobytová místa vytváří „rozkvetlý stůl“. Zároveň prostor vertikálně člení a posiluje soukromí.
Travnatá plocha ve středové části zdůrazňuje dominantní působení tisu, který byl rozhodujícím prvkem při komponování zahrady. Zdůrazňuje tak jeho význam pro rodinu majitele. Motiv tisu se ve zcela odlišné formě opakuje jako stříhaný živý plot podél obvodové zdi.

Kompozice zahrady volně navazuje na zahradní směry přelomu 19. a 20. století. Toto období bylo v zahradním umění charakteristické jednoduchou a jasnou úpravou, decentní barevností až jednobarevností (bílá), geometričností až symetričností vycházející z geometrie domu. Hlavní osy zdůrazňovaly oblouky, loubí a pergoly, které vytvářely hru světla a stínů a dávaly vzniknout atmosféře zahrad z Monetových obrazů (např. Irises in Monet´s Garden, 1900; Pathway in Monet´s garden at Giverny, 1902). Návrh zahrady tyto motivy rozvíjí do soudobé funkce a podoby. Barevné a materiálové řešení navazuje na barevné provedení fasády a architektonické detaily domu. Navržené rostliny jsou bíle a žlutě kvetoucí (žlutá fasáda domu), černá kovová konstrukce pergoly navazuje na černě kované zábradlí na balkonech a na schodišti uvnitř domu, žulová dlažba a vodní prvek vychází z žulových schodů na chodbách a žulové dlažby v ulici, šedý dřevěný povrch teras odkazuje na šedé dřevěné dveře u bytů. Bílý mobiliář kontrastuje na šedém zpevněném povrchu a spolu s květinami prostor prosvětluje. Identitu místa podporují stínomilné druhy révy nad terasami přízemních bytů, které odkazují na vinařskou minulost Vinohrad. Vysoké zastoupení stínomilných trvalek, okrasných trav a cibulovin dodává prostoru s převahou stavebních prvků proměnlivost a živost během celého roku. Uživatelé zahrady si tak mohou uvědomit běh času a změnu ročních období.

Autorská zpráva
Foto: Jan Medek, Jakub Tomec

Autoři: ....kontinual, projekční ateliér – Lucie Medková, Jan Medek

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

23. 6. 2020 18:22:06

Re: Univerzální plán?

Se zájmem jsem si přečetl ten Kouckého výtvor a musím přiznat, že v něm je spoustu lákavých tezí. Pes je, jako vždy, zakopán v detailech, resp. v míře obecnosti toho textu. Nelze upřít, že zevšeobecňováním principů tvorby města až na tyto "holé věty" došel Roman Koucký na dřeň naší profese, a také je pravda, že vše, co si o ní myslím já a co jsem vždy vykládal laikům jako základní principy utváření města v demokratických poměrech, se s jistou dávkou tolerance dá najít i v těch jeho obecných postulátech. Má to ale několik zásadních "háčků". 1. Koucký předpokládá, že pokud respektují městští hlavouni a úředníci hranici zastavěného území, uliční čáry oddělující veřejný prostor od soukromého, evoluční růst výšky zástavby podle okolí, napojitelnost staveb na dopravní a technickou infrastrukturu a dokáží rozeznat zděděné hodnoty kulturní, lidmi vytvořené i přírodní, neměli by klást nástavbám a přístavbám, modernizacím, rekonstrukcím ani novým stavbám lépe využívajícím zastavěné území žádné překážky ve formě funkční či prostorové regulace, a o fyzickém rozvoji města by tedy měli rozhodovat ti, kdo chtějí stavět a ti, kdo jim poskytují odborný servis ve formě projektů. Tvrdí, že v případě respektování těchto zásad by mohl být územní plán vlastně triviální, obsahující právě jen výše uvedené základní regulativy, a uvnitř ploch pro výstavbu v síti veřejných prostorů a infrastruktury by měli mít stavebníci a investoři svobodný prostor pro naplňování funkcemi, a architekti svobodné pole pro ztvárnění staveb. Nepřímo tím říká, že ti, kdo město řídí, se do těch "vnitřků" mimo veřejných prostorů a koridorů technické a dopravní infrastruktury při respektování těch pěti regulativů nemají plést a mají nechat prostor kreativitě těch, kdo vnášejí do města změny, energii, peníze, nové činnosti a účely. To by bylo hezké, kdyby jak konšelé a jejich úředníci, tak investoři a stavebníci byli natolik vzdělaní a osvícení, že by při své práci brali ohled na ostatní soukromé a veřejné zájmy jako samozřejmost. Tedy respektovali obecně závazné předpisy pro hygienu prostředí, ochranu památek, přírody a krajiny, zájmy požární ochrany, ale i sousedů jaksi sami od sebe a nikdo je k tomu nemusel nutit. Řekněme si upřímně, že taková etika a morálka nefunguje u nás u žádné ze jmenovaných skupin účastníků přeměn měst a obcí. Mnozí lidé si navíc představují demokracii tak, že mohou "kecat do všeho", co se ve městě či obci šustne, a že jejich hlas je stejně důležitý, ne-li důležitější, než hlasy "držitelů moci", "držitelů měšců" a "držitelů odborných kompetencí a znalostí". Aby začala fungovat Kouckého vize, muselo by dojít ke změně této formy demokracie k nějakému přiblížení se k "osvícenému feudalismu" britského či švédského typu, tedy konstituční monarchie, a občané by museli respektovat autority a řád, ne jako u nás "Milion chvilek pro(ti) demokracii". 2. Už ve středověku lokátoři a další předchůdci urbanistů a územních plánovačů respektovali některé zásady, které Kauckého regulativy překračují tím, že se týkali a týkají specifických funkcí v území. Tak se např. umisťovaly provozy jirchářů a dalších životní prostředí ohrožujících provozů mimo obytnou zástavbu a po proudu vodotečí, aby neznečišťovaly vodu používanou jako užitkovou např. na praní a úklid domácností, obchodů, veřejných prostranství, byla stanovována dominantní místa pro výstavbu kostelů, zámků, hradů, radnic a parků, která nesměla být zastavěna něčím jiným, později byly vytvářeny specifické výrobní zóny, napojitelné vlečkou na železniční síť atd. Spoléhat jen na zdravý rozum investorů, architektů a inženýrů při lokacích některých funkcí je pro mne až příliš odvážná myšlenka - mnozí jsou duše prodejné, asociální, a etika povolání je pro některé jen omezující haraburdí. 3. V demokratických poměrech lze územní plán města či obce utvářet jako dočasnou dohodu o funkčním a prostorovém uspořádání správního území řešené obce mezi samosprávou a občany, kde architekt poskytuje jen odborný servis, jak tu dohodu graficky i textově vyjádřit. Přitom u odborné i laické veřejnosti lze požadovat, aby se vyjádřily a) které stávající stavební fondy fungují dobře, postačí jejich údržba, modernizace, nástavby či přístavby a není třeba je bourat, b) které zákonem chráněné památky nebo sice nechráněné, ale výrazně přispívající k identitě města, obce, místa, je žádoucí zachovat a chránit, c) které stavby a plochy neslouží dobře svému původnímu ani jinému účelu a je třeba jim dát novou náplň nebo je zbourat a nahradit novými objekty, d) které funkce nebo stavby naopak ve městě či obci chybějí a je žádoucí je doplnit výstavbou nových objektů, e) jak je třeba upravit stávající nebo doplnit novou technickou a dopravní infrastrukturu a jak se o její financování podělí veřejné a soukromé finance. Obávám se, že v Kouckého postulátech není pro takový dialog s dotčenými správními orgány, se samosprávou, s občanskou komunitou obce místo, že je to pojímáno více "elitářsky", jako že "do toho nemůže mluvit každý, kdo má do zadku díru". Přitom oddělit v hlasech veřejnosti "zrno od plev" je na odvaze a odpovědnosti orgánů veřejné správy, a takovému dialogu se nelze vyhnout, nemají-li být rozhodnutí o změnách v území neustále zpochybňována a napadána v opravných prostředcích. Shrnuto: na naše podmínky a naši občanskou i odbornou i morální vyspělost je ten Kouckého názor zatím moc radikální a nerealistický, také politicky patrně neprůchodný, i když by vlastně ideálně plnil ono politické zadání pro nový stavební zákon - zjednodušit proces přípravy staveb - od územního plánování až po realizaci staveb. Vždy jsem obdivoval, jak malý stavební výkres byl ještě za Rakouska - Uherska potřeba vytvořit jako projekt třeba činžovního domu pro povolení stavebního úřadu. Dnes jsou sice stavby mnohem složitější co do technického vybavení, ale i to bylo dřív odpovědností projektanta a stavitele vůči investorovi, ne vůči stavebnímu úřadu. Ten, kdo platil, taky kontroloval, zda dostává odpovídající kvalitu, a stát se do toho nepletl víc, než musel kvůli místu, evidenci a budoucímu zdanění nemovitosti. Na tom nic nemění ani informační technologie do územního plánování či projektování staveb. Jenže dnes právě přebujelý právní řád a byrokratický balast převzaly mnohé povinnosti regulace a kontroly, kterou si dříve obstarali erudovaní investoři a projektanti sami, a živí to takovou spoustu lidí, že ústup od toho bude spojen s tuhým odporem úřednictva. Něco na tom Kouckém ale je, rozhodně čeří vodu k inspirativnímu uvažování, zda územní plány v současném pojetí plní opravdu to, co slibuje zákon, nebo jestli je na čase si přiznat, že "život a rozvoj měst jde jinými cestami" a územní plánování ho jen trapně dohání desítkami změn plánů, vyvolaných novými záměry, které ten život délkou trvání zpracování, projednání a schválení jen zdržují, jako je tomu v Praze.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz