Štvanická lávka

Štvanická lávka

(14. 9. 2023) Recenze od Petra Volfa vyšla v časopise Stavba 2/2023, foto Alex Shoots Buildings.

   
 
 
 
 

Štvanická lávka

RECENZE
Krásná bílá vysokohodnotná linie
Petr Volf

O lávce, která by spojila Holešovice (Praha 7) a Karlín (Praha 8) a navíc by chodcům umožnila přístup suchou nohou na ostrov Štvanice (katastrálně náležící k „sedmičce“), se začalo vážně diskutovat už na konci 20. století. Byla vypsána architektonická soutěž, v níž v roce 2000 uspěli Lukáš Ehl, Tomáš Koumar a Alena Šrámková. Pak však přišly v roce 2002 ničivé povodně a ty změnily nejenom podobu míst přilehlých k Vltavě, ale i dosavadní způsob uvažování o nábřežích, mostech a normách spojených s jejich budováním. Realizace projektu byla odložena, neboť bylo nutné vzít v úvahu výšku hladiny v úrovni tisícileté vody, konkrétně to znamenalo mostovku připravované lávky zvednout o více než tři metry, aby se nemohla ocitnout pod vzedmutou hladinou. Místo činů nastala doba slov, o lávce se víceméně jenom hovořilo, až se zdálo, že nakonec zůstane jenom u dobrého předsevzetí, jak je pro českou metropoli, kde se rozvojové priority mění podle toho, kdo právě ovládá radnici, příznačné.

Po osmnácti letech však došlo k výrazné situační změně, která starý sen opět oživila. Město, v přímé součinnosti s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, vyhlásilo v roce 2017 mezinárodní architektonicko-konstrukční otevřenou jednokolovou soutěž na lávku pro pěší a cyklisty, které se zúčastnilo více než padesát týmů. Bylo tedy z čeho vybírat. Porota1 jako nejlepší zvolila návrh Petra Teje, Marka Blanka a Jana Mourka, přičemž ve svém hodnocení ocenila, že „vyhověl nadstandardně podle kritéria kvality celkového řešení lávky, tedy z hlediska kvality architektonického návrhu, konstrukčního řešení a urbanistického začlenění, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti zvoleného řešení vzhledem k naplnění preferencí zadavatele“.2

Došlo však ke komplikaci: na sklonku téhož roku se zřítila lávka z Císařského ostrova do Troji, jejíž opětovné postavení podle koncepce architekta Libora Kábrta a jeho spolupracovníků3 se protáhlo až do podzimu roku 2020. V daném časovém úseku probíhala zjitřená debata o pružnosti výstavby – zejména v souvislosti s délkou schvalovacích procesů – v Praze, protože bezmála tři roky zajišťoval přepravu přes řeku na velmi frekventované trase do zoologické zahrady provizorní přívoz.4 Mělo to širší důsledky. Veřejnost se totiž začala zajímat o životnost podobných zařízení ze 70. a 80. let minulého století, jež jsou rozeseta po celé zemi. V médiích proběhla spousta diskuzí o konstrukcích i nutnosti jejich průběžné údržby: ukázalo se, že to, co se zdá na první pohled až skoro banální („pár trámů přes vodu“), je ve své podstatě komplikovaným problémem. S určitou nadsázkou lze konstatovat, že to byla dynamická éra věnovaná jakési přirozené osvětě, která připravila vhodnou půdu pro postavení vysněné lávky mezi Holešovicemi a Karlínem, ačkoliv její zhmotnění určitě pozdržela.

Nová lávka ze severní strany navazuje na vstup do holešovické tržnice, kde se souběžně upravila tramvajová zastávka a kolejiště na Bubenském nábřeží a odkud se na ni bude vstupovat nejvíce, z jihu ústí na karlínské stezce využívané cyklisty i pěšími a ze západu se napojuje na Štvanici. Je tam, kde má být.

Pro lávku je příznačná vskutku jedinečná elegance a samozřejmost, s jakou se zapojila do svého prostředí. Vypadá jako bílá dlouhá linie, jež se nijak výrazně nepropisuje do pražského panoramatu, jakkoliv se stala jeho součástí. Jedná se o esenci architektonického minimalismu a inženýrské dovednosti, k čemuž bezesporu přispěla skutečnost, že byla vyvíjena v bezprostředním kontaktu s odborným pracovištěm Kloknerova ústavu. Zvolená forma do značné míry vychází ze svrchovaného využití technologie ultra vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží, jenž je pořád pokládán spíše za materiál budoucnosti, takto se však stává vysloveně stavivem přítomnosti. Ostatně beton tady ani nevypadá jako beton: použitá jemnozrnná směs s bílým cementem a drobným kamenivem připomíná nejvíce mramor a jako taková vyvolává „haptické pocity“, její hladkost vede podvědomě k dotýkání a zkoumání. Člověk se s ní chce potěšit, kdežto běžný beton vyvolává pohříchu opačné naladění.  

Lávka je přitom především nesmírně propracovanou a složitou strukturou, která se v mírné křivce vine nad Vltavou. Svými parametry představuje světový unikát, nikde srovnatelný objekt nenajdete. Dosahuje třísetmetrové délky, dalších osmdesát představuje štvanická „odnož“, průchozí šířka lávky činí čtyři metry, zábradlí má sto deset centimetrů. Byla složena z bezmála šesti desítek dílců vyráběných v podniku Prefa Štětí, z nichž každý má odlišnou geometrii. Transportované segmenty se montovaly na místě, směrem od Karlína přes Štvanici do Holešovic. Nároky na přesnost byly extrémní, zvláště když si uvědomíme, že konstrukce není pasivní: je schopná reagovat na vysoký stav vody tím, že se krajní části mostovky můžou – díky zabudovanému mechanickému čepovému kloubu – zvednout do polohy, kde už jí povodeň nijak neublíží.

Vzniklo pozoruhodné, soudržné architektonické dílo, v němž autoři osvědčili předchozí zkušenosti, neboť už měli ve svém portfoliu lávky v severomoravském Příboru přes říčku Lubina5 a přes Vltavu v Lužci nad Vltavou.6 Co úkol, to jiné pojetí, pokaždé reagovali s novým elánem a invencí. Je znát, že navrhování jde ruku v ruce s výzkumem. Architekt Petr Tej svoje poznatky ještě rozšířil při tvorbě můstku přes Dřetovický potok ve Vrapicích u Kladna,7 jenž byl organicky doplněn sochou Strážce od profesora Jana Hendrycha. Drobná realizace získala značný ohlas mezi odbornou veřejností, na České ceně za architekturu se v roce 2019 dostala až do finálové šestice.

Dá se usuzovat, že se jedná se o moment, který pozitivně ovlivnil atmosféru pražské lávky, neboť na Štvanici bude v blízkosti zakončení rampy usazena Hendrychova figurální ženská plastika nazvaná Řeka, přičemž bude provedená v patinovaném UHPC.8 Má podpořit význam celého objektu v hierarchii pražských mostů, které v minulosti se sochařskou tvorbou počítaly, a je pro ně tudíž typická, a také hypermoderní lávku motivicky „sblížit“ s dvojicí plastik před bránou do holešovické tržnice, kde čestnou stráž tvoří Mladík s býkem od Čeňka Vosmíka a Muž s býkem od Bohuslava Schnircha.

Obdobná velkorysost, jaká je spojená se sochařskou výzdobou, se projevuje také v řešení bronzových drážkovaných madel zábradlí, která jsou zakončena na každá straně drobnými plastikami zvířat: v Karlíně je to soška koně (odkaz na karlínský jezdecký pluk), na Štvanici zajíce (připomínka někdejších loveckých kratochvílí pěstovaných pražskou šlechtou) a v Holešovicích (analogicky) býka, jenž vede dialog s duchem místa. Madla, upevněná do betonu pomocí mosazných konzolí, i sošky byly vyrobeny podle návrhu mladého výtvarníka Aleše Hvízdala. V držadlech je navíc ze spodní strany veden pás osvětlení, který bude poskytovat poutníkům dostatek světla, aniž by se vytvářel světelný smog. Jejich uplatnění následně umožnilo snížit výšku zábradlí ze 130 na 110 cm, což přispívá k posílení kompaktní podoby lávky a současně i k lepšímu kontaktu pozorovatelů s bezprostředním okolím.

Dekorativní prvky si – kupodivu – dobře rozumí s minimalistickou formou: jsme svědky opětovného zapojení ornamentu do architektonického jazyka. Jde sice o změnu oproti soutěžnímu projektu, ale je to změna obohacující, protože zde očividně neplatí miesovská úměra, že „méně je více“, ale můžeme hovořit o naplnění vzácného stavu, kdy „více je prostě více“. Nebo jinak, v souladu s Vitruviem: užitečnost lávky (utilitas) je nezpochybnitelná a jsem si jist, že to samé platí též o její kráse (venustas), což konstatuji s vědomím, že věci vkusu jsou velmi ožehavé, avšak v tomto případě ji může ohrozit pouze útok sprejerů, kteří si každou bělostnou neposkvrněnou plochu drze přisvojují. O tom, jestli je také pevná či trvanlivá (firmitas), se přesvědčíme v budoucnosti, třeba až přijde velká voda. Možná nikdy nepřijde, příroda má svoje plány. Zatím se můžeme těšit z toho, že se lze z Holešovic do Karlína dostat, aniž bychom se museli brát oklikou či přívozem, a cítit se přitom jako ve městě, jež chce být moderní metropolí evropského významu.

Poznámky:
1 Členové poroty: (závislí) Karel Prajer, Marek Kopeć, Petr Dolínek, Lenka Burgerová, Roman Petrus, (nezávislí) Radek Kolařík, Ivan Lejčař, Mirko Baum (předseda), Ondřej Hofmeister, Ladislav Šašek, Barbora Šimonová
2 Druhé místo nebylo uděleno, třetí cenu získal návrh Lukáše Landy a Pavla Raka, dále byly předány dvě odměny (Petr Hájek Architekti; Libor Pokorný a Martin Kovář). https://iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/katalog_lavka_holesovice_karlin.pdf
3 Libor Kábrt na trojské lávce spolupracoval s Gabrielou Elichovou, Martinem Elichem a Lukášem Vráblíkem.
4 Přívoz od roku 2015 fungoval mezi holešovickou tržnicí a Rohanským ostrovem jako součást Pražské integrované dopravy, měl zastávku na Štvanici, která však byla zrušena při stavbě lávky. V okamžiku jejího zprovoznění přívoz svou existenci ukončí.
5 Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek, projekt 2016, realizace 2018. https://www.archiweb.cz/b/lavka-pres-reku-lubinu-v-pribore
6 Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek, projekt 2015, realizace 2020. https://www.archiweb.cz/b/lavka-pres-vltavu-v-luzci-nad-Vltavou
7 Petr Tej lávku navrhoval společně s architektem Ondřejem Císlerem (AOC), projekt 2018, realizace 2019; viz Beton se vznáší nad vodami, HN, příloha Víkend, 22.11. 2019.
8 Jan Hendrych (nar. 1936) se této tematice věnuje už od 70. let dvacátého století. Ve dnech 25. dubna až 21. května 2023 o ní pojednávala výstava Sochy a mosty v komunitní galerii Kobka 17 na smíchovské náplavce. https://www.ghmp.cz/vystavy/jan-hendrych-sochy-a-mosty/

Místo stavby: Bubenské nábřeží, Štvanice, Za Karlínským přístavem, Praha
Autoři: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek, Vít Najvárek
Sochy: Aleš Hvízdal, Jan Hendrych
Délka: 300 m lávka, 80 m rampa na Štvanici
Projekt: 2017–2022
Realizace: 2023
Foto: Alex Shoots Buildings


Vyšlo v časopise Stavba 2/2023 8. června 2023

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

14. 9. 2023 14:39:21. Re: Štvanická lávka. Ing. Vlastimil Kocurek
15. 9. 2023 17:06:25. Re: Re: Štvanická lávka. Jitka
16. 9. 2023 21:44:44. Re: Re: Štvanická lávka. Ing.Vlastimil Kocurek

14. 9. 2023 17:39:06. Re: Štvanická lávka. Peter Kolár
15. 9. 2023 09:10:40. Re: Re: Štvanická lávka. arch
16. 9. 2023 21:46:17. Re: Re: Re: Štvanická lávka. Vlastimil Kocurek
17. 9. 2023 18:06:59. Re: Re: Re: Štvanická lávka. Peter Kolár
17. 9. 2023 18:09:06. Re: Re: Re: Re: Štvanická lávka. Peter Kolár

14. 9. 2023 18:54:09. Re: Štvanická lávka. Miloš Grigorij Parma
15. 9. 2023 09:08:36. Re: Re: Štvanická lávka. arch
15. 9. 2023 11:12:41. Re: Re: Re: Štvanická lávka. Ing.arch.Miloš Grigorij Parma

15. 9. 2023 11:04:09. Re: Štvanická lávka. Adéla
16. 9. 2023 21:50:05. Re: Re: Štvanická lávka. Vlastimil Kocurek
17. 9. 2023 18:19:21. Re: Re: Štvanická lávka. Peter Kolár

18. 11. 2023 10:16:49. Potřebujete naléhavě peníze?. VITEK TOMÁS

 
 
 
 

14. 9. 2023 14:39:21. Re: Štvanická lávka. Ing. Vlastimil Kocurek

  Projekt postrádá jakoukoliv eleganci a estetiku. Je mi líto, že se v Praze staví podobné stavby.

15. 9. 2023 17:06:25. Re: Re: Štvanická lávka. Jitka

  Nesouhlasím. Podle mě elegantní je, nijak se nevnucuje a bílá barva jí sluší. Jen nevím, jak se na ní cítí malé děti, které jdou takovou dálku bez možnosti podívat se okolo.

16. 9. 2023 21:44:44. Re: Re: Štvanická lávka. Ing.Vlastimil Kocurek

  Komu není shůry dáno, v apatice nekoupí. A to platí pro i v architektuře.

14. 9. 2023 17:39:06. Re: Štvanická lávka. Peter Kolár

  Můžu se pouze přidat a vyslovit subjektivní názor. Mimo souhlas s tím, co bylo řečeno v prvním komentáři. Je to bída, když z 50(!) týmů byla vybraná tato varianta. Místo opravdu elegantní 'neviditelné' konstrukce s vtipem, pokorou k místu a originálním řešením. ps: určitě ne tento prefa zbytek panelákových dílců.

15. 9. 2023 09:10:40. Re: Re: Štvanická lávka. arch

  Mohu se zeptat, jak jeste vic neviditelnejsi byste rad udelal 300 metrovy most na 5 pilirich? Subtilneji nez takto uz to podle me nejde.

16. 9. 2023 21:46:17. Re: Re: Re: Štvanická lávka. Vlastimil Kocurek

  Všechno jde, ale musí být větší talent, lepší vzdělání a více přemýšlení.

17. 9. 2023 18:06:59. Re: Re: Re: Štvanická lávka. Peter Kolár

  pan kolega mě předběhl s odpovědí, viz dole. btw 'neviditelnost' neznamená přímo toto slovo, ale má mnoho dalších podob. Mimo jiné vizuální zakomponování do EXISTUJÍCÍHO prostředí, ne naopak - jeho znásilňování až do té míry, že si na to zvaknete.

17. 9. 2023 18:09:06. Re: Re: Re: Re: Štvanická lávka. Peter Kolár

  ...pardon za překlep: ...zvyknete.

14. 9. 2023 18:54:09. Re: Štvanická lávka. Miloš Grigorij Parma

  Plně, jako praktikující architekt, se stavím za názory předešlé. Je to pouhé spojení břehů bez vtipu. Účkový plný průřez působí moc hmotně a bez elegance. Natož vyústění na holešovické straně do vozovky je doklad urbanistické blbosti.

15. 9. 2023 09:08:36. Re: Re: Štvanická lávka. arch

  LOL, myslim ze po Vasem "projektu" pro Karlinska kasarna zrovna Vy o eleganci nemate pravo mluvit :-)

15. 9. 2023 11:12:41. Re: Re: Re: Štvanická lávka. Ing.arch.Miloš Grigorij Parma

  Myslím si, že karlínská kasárna a lávka, nemají nic společného. Strohost, hmotnost a přílišná síla pohledu na Vltavu lávka, ve svém architektonickém návrhu přímo překáží v údolním prostoru. Květ lotosu v karlínském apelplatzu je hravý a není z polohy městského pozorovatele viditelný, tady nepřekáží a neprovokuje takové jako jste vy. Zároveň jde o základní snahu využít klasicistní účko bloku kasáren k normálnímu městskému životu a ne pouze k jeho stavebnímu zániku!
Je velice zajímavé že nemáte jméno, ale projevy ANO!

15. 9. 2023 11:04:09. Re: Štvanická lávka. Adéla

  Mně osobně se lávka líbí. Ano, působí trošku netradičně (a je trochu moc "bílá"), ale je zajímavá a je přes ni krásná procházka, zejména za šera, když už svítí světla ukrytá v zábradlí a celá lávka pak působí moderně a zároveň bezpečně.

16. 9. 2023 21:50:05. Re: Re: Štvanická lávka. Vlastimil Kocurek

  Asi nemáte velké nároky na estetiku, ale nic si z toho nedělejte, takových lidí je většina, a v Praze se staví plno podivných staveb, bez jakékoliv elegance, a ještě pražské architektonické ateliéry ze samého dna, vytvářejí své projekty i pro celou republiku.
V takovém státě pak nemusí pomoci ani zahraniční soutěže, protože architekti v zaraničí si řeknou, jaká je tady úroveň.

17. 9. 2023 18:19:21. Re: Re: Štvanická lávka. Peter Kolár

  ...i kdybych neviděl jméno, je znát, že tento příspěvek píše dáma. Všichni zde uvádíme osobní názor, nic proti tomu. Když ta věc ale zasáhne širokou věřejnost a je v takto exponovaném místě, více oosbních názorů vyjadřuje veřejný názor. Koilik jich musí být? Nic osobního Adélo.
Elegance? A to jsem až teď uviděl ty detaily zábradlí a la JP, které to nezachrání vůbec. Naopak tvoří to divný paskvil a nepochopení použití.

18. 11. 2023 10:16:49. Potřebujete naléhavě peníze?. VITEK TOMÁS

  Nabízíme nejrychlejší půjčky. Můžete žádat od 30 000 Kč do 500 000 000 Kč. Splátky si můžete naplánovat na několik měsíců nebo až na 30 let. Vaši žádost zpracujeme a schválíme téměř okamžitě. Peníze vyplácíme v den podpisu smlouvy. Vše zvládnete z domova, aniž byste museli chodit do kanceláře. Pro více informací nás kontaktujte emailem. E-mail: kralovamarie25@gmail.com

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 Business Media One, s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz