Administrativní budova firmy Konplan

Stavba se stala novou dominantou V Plzni na Borských polích. Klasický trojtakt s vnitřním jádrem a pracovišti po obvodě má unikátní fasádu. Jde o perforované lamely natočené proti slunci. Přísný kovový rastr narušují zelené ostrovy. Obří květináče mají potenciál pro vysokou zeleň. Tyto zelené oázy měly také vazbu na řešení interiéru. Právě okolo nich se soustřeďují odpočinkové zóny na jednotlivých podlažích. Fasáda je ještě odlehčena oblými prvky recepce a jídelny. Hra s kontrastem materiálu a jejich tvarů je pro tuto budovu typickou, stejně jako hledání individuálního řešení jednotlivých prvků. Součástí návrhu bylo také parkoviště, které se esteticky uplatňuje a pracuje se zadržováním dešťové vody.

Požadavkem investora bylo vytvořit příjemné pracovní prostředí, proto je areál vybaven kolárnou, umyvárnami pro cyklisty a jídelnou pro zaměstnance. Při návrhu jsme také kladli důraz na akustický komfort a tepelně technickou pohodu v interiérech, proto jsou na každém podlaží zelené truhlíky s přilehlými odpočinkovými zónami a dvě čajové kuchyňky. Parkovací místa částečně tvoří travnaté plochy. 

Rozmístění budov a využití ploch areálu bylo prověřeno objemovou studií, kterou zpracovávaly dva architektonické týmy. Vítězný architekt se následně podílel na projektu. Řešení fasád bylo investorem vybráno ze čtyř architektonicky i technicky odlišných variant. Postupné definování vzhledu a technického řešení areálu i budovy v rámci zvolených studií a projektové dokumentace mělo pozitivní vliv na výsledné řešení a účelnost.

Areál, který zabírá celý městský blok, obsahuje administrativní budovu, kolárnu, parkoviště a komunikaci. Rozsáhlé plochy zde tvoří travnaté plochy. Spolu s areálem byla pro město Plzeň investorem postavena autobusová zastávka ve Folmavské ulici, podélná parkovací stání v Technické ulici a celá Inženýrská ulice včetně technické infrastruktury. Areál není oplocen, je volně přístupný chodcům. Parkoviště má atypicky řešena parkovací místa – každé z nich má střední část o šířce 1 m tvořenou pruhem trávníku, pod koly aut jsou betonové panely. Důvodem tohoto řešení byla snaha omezit přehřívání města a snížit odtok dešťových vod. 
 
Administrativní budova svojí hmotou vystupuje nad okolní průmyslové stavby, díky architektonickému pojetí fasády vznikl orientační bod pro odbočení do Technické ulice, která je příjezdem k budově Fakulty aplikovaných věd a výzkumnému centru NTIS Západočeské univerzity v Plzni.

Budova byla navržena pro 350 osob, má šest nadzemních podlaží a není podsklepena. Požadavkem investora byla maximální otevřenost a variabilita prostor. Kanceláře typu open-space, hovorny a jednací místnosti proto dělí prosklené příčky. Požadované variabilitě kancelářských prostor byl také uzpůsoben návrh technických zařízení a členění fasád. Dělení prostoru sádrokartonovými příčkami na jednotlivé místnosti lze měnit podle sloupů fasády a podle železobetonových sloupů. 

Dispoziční řešení bylo navrženo jako trojtrakt, podélně je objekt tvořen sedmi poli. V typickém podlaží je obvod budovy vyhrazen pro pracoviště. Vnitřní trakt zabírá hlavní schodiště, hygienické zázemí a technické prostory. V přízemí je podél Technické ulice situována jídelna, směrem k Folmavské ulici projektové/zasedací místnosti, směrem k areálové komunikaci technické zázemí. 

Hlavní vchod je směrem od areálu, z vytvořeného navazujícího „náměstí“. Otevřenost budovy je zdůrazněna použitím žulové dlažby z náměstí i na podlahu v recepci. Přízemí má oproti ostatním podlažím vyšší konstrukční výšku, aby výška jídelny, recepce a projektových/zasedacích místností korespondovala s půdorysnými rozměry těchto prostor. Při severní fasádě objektu stojí reklamní plech s logem a názvem firmy. Vytváří určitý předěl mezi zasedacími místnostmi a veřejně přístupným chodníkem na pozemku investora.

Střecha je částečně ustupující – na východní straně z důvodu umístění strojů chlazení tak, aby nenarušovaly koncept hmoty budovy, na severozápadním rohu pak vznikla terasa s ozeleněnými truhlíky.

Fasáda budovy je v maximálním rozsahu prosklena. Aby se objekt nepřehříval, použili jsme pokovené tepelně izolační trojsklo a stínění kovovými lamelami z tahokovu. Aby bylo možno okna umývat, jsou mezi rovinou zasklení a lamelami pochozí lávky. Prosklená fasáda byla navržena se značným akustickým útlumem. Součástí fasády je deset rozměrných truhlíků se zelení, které jsou nepravidelně rozmístěny po fasádě v jednotlivých podlažích, a truhlík v 6.NP, který tvoří okraj střešní terasy. Typický truhlík má šířku 6,37 m, délku 2,6 m a výšku 0,47 m. Truhlík tvoří ocelová vana, ve které je vytvořeno souvrství zelené střechy o mocnosti 38 cm, což umožňuje výsadbu i středně velkých keřů. Aby zeleň v truhlících prosperovala, jsou truhlíky vybaveny automatickým systémem kapénkové závlahy. Aby v truhlících v případě intenzivních dešťů nestála voda, jsou napojeny na kanalizaci objektu. 

Barevné řešení fasád působí v rámci blízkého okolí výrazně, ale ne rušivě. V dálkových pohledech na Plzeň budova s okolím splývá.

Interiéry
Velkorysé prosklení fasád, prosklené příčky, kanceláře typu open-space a atypicky vysoké dveře propůjčují budově vzdušnost a maximální otevřenost. V interiéru se výrazně uplatňují pohledové betony. V rámci návrhu jsme dbali na pravoúhlost, proto jsou schodišťová ramena řešena jako zazubená. Jako protiklad k pohledovým betonům a stěrkám podlah jsou v rámci interiéru uplatněny dřevěné obklady stěn., které díky svému technickému řešení přispívají k akustickému útlumu. Každé kancelářské podlaží má odlišnou barvu koberců, což zaměstnancům usnadňuje orientaci v budově. V 1.NP, které je pojato reprezentativněji, bylo požito více typů podhledů.

Mobiliář dotváří architekturu objektu. Jeho součástí je i osvětlení pracovišť pomocí stojacích lamp. Tím je umožněno zaměstnancům v open-space nastavit si vhodnou intenzitu osvětlení podle osobních preferencí a typu práce. Svítidla integrovaná v podhledu v kancelářích typu open-space zajišťují jen minimální míru osvětlení potřebnou pro bezpečný pohyb.

Konstrukce a TZB
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet založený na pilotách. Střední trakt tvoří ztužující stěnové jádro. Po obvodu budovy jsou sloupy s průvlaky, stropní desky jsou pnuty v obou směrech. Výtahové šachty byly z akustických důvodů řešeny jako šachta v šachtě, tj. vnitřní výtahová šachta z betonových prolévaných tvárnic je pružně uložena ve vnější železobetonové šachtě. 

Tepelně-technický komfort je zajištěn kombinací pasivních opatření – akumulace tepla/chladu hmotou budovy, stínicími lamelami, kvalitními tepelně izolačními okny a důkladným zateplením neprůhledné obálky budovy. Dále podlahovým topením/chlazením; deskovými radiátory u neprůhledných částí oken; jednotkami Inducool v podhledech.

Podlahové topení/chlazení zajišťuje spolu s masivními konstrukcemi dlouhodobou stálost vnitřního prostředí. Dělení topných okruhů umožňuje do jisté míry variabilitu v nastavení teploty v jednotlivých podlažích či místnostech. V zimě je možno si přitopit malými deskovými topnými tělesy. Jednotky Inducool, které jsou integrovány v akustických podhledech jako samostatně zavěšené prvky, zajišťují přívod čerstvého vzduchu, v létě se díky integrovanému chlazení používají pro chlazení přiváděného vzduchu i pro ochlazování vzduchu v místnosti. Jednotky Inducool jsou připojeny na přívod vzduchu a vodní chladicí okruh.

Dimenzovány jsou tak, aby rychlost proudění vzduchu přiváděného do místnosti byla malá, tedy aby lidé neseděli v průvanu. Distribuce vzduchu je výrobcem navržena tak, aby teplý vzduch v místnosti stoupal do středu jednotky, na její ploše se ochlazoval a mísil s přiváděným vzduchem. Smísený a ochlazený vzduch proudí do stran při podhledu a následně díky fyzikálním principům klesá k podlaze. 

Systém vytápění/chlazení je spolu s větráním objektu, které je nucené, řízen systémem měření a regulace. Zdrojem tepla pro vytápění objektu je teplovod, zdrojem chladu tepelné čerpadlo vzduch/voda umístěné na střeše. 
 
Investorem vyžadovaná variabilita vnitřních prostor, přání nepoužít zdvojené podlahy a přesto podlahami vést datové i silové rozvody k pracovištím a do skladby podlahy integrovat podlahové topení/chlazení, vedla k atypické skladbě podlahy. Skladba podlahy typického podlaží má tloušťku 21 cm. Obsahuje nášlapnou vrstvu z koberce a roznášecí vrstvu z cementového litého potěru. Kvůli variabilitě prostoru stojí skleněné i sádrokartonové příčky na roznášecí vrstvě a jsou do ní kotveny. Proto je roznášecí vrstva atypicky mocná 64 mm (byla předepsána i délka kotevních šroubů příček, aby nedošlo k narušení potrubí podlahového vytápění/chlazení). Dále je v podlaze systémová deska pro uložení trubek podlahového chlazení/topení s integrovanou kročejovou izolací (tato vrstva včetně potrubí má tl. 50 mm); tepelná izolace EPS 100 o tl. 30 mm (část tloušťky tepelné izolace pod kabelovými žlaby je nahrazena deskami CETRIS, které tvořily desku pro montážní upevnění kabelových žlabů při betonáži) a vyrovnávací vrstva z pěnobetonu o tl. 60 mm. 

Ve vrstvě systémových desek podlahového vytápění a roznášecí vrstvy jsou integrovány kabelové žlaby a podlahové krabice, které se mohou v případě potřeby shora otevřít. Trasy elektrorozvodů v podlaze byly navrženy tak, aby se do nich mohly doplňovat nebo odstraňovat elektrické rozvody.  Ve vrstvě pěnobetonu a tepelné izolaci jsou vedeny kabelové kanály a rozvody topné vody k radiátorům u oken (tyto rozvody se nemohou křížit). Složitá skladba podlahy kladla vysoké nároky na přesnost realizace i na koordinaci prací.

Autorská zpráva

Autor: PRO-STORY/architektonický ateliér – Jiří Zábran; spolupráce Lukáš Turek
Interiéry (dispoziční členění, barevné řešení podlah): PRO-STORY, Innovative Räume GmbH – Dipl.-Ing. Barbara Novak
Generální projektant: Valbek, spol. s r.o.; hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Kott, Ph.D; technická kontrola Ing. Vlastimil Švarc
Dodavatel: BERGER BOHEMIA a.s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*