Bioplynová stanice Sezemice

Východočeské město Sezemice, ve středu 7. listopadu, představilo veřejnosti záměr výstavby bioplynové stanice Sezemice, podporovaný Evropskou unií v programu Intelligent Energy Europe (Evropský program – inteligentní energie). Projekt regionálního významu přinese v časovém horizontu místním obyvatelům kromě levnější energie a příjmů do městského rozpočtu, také nové pracovní příležitosti, současně se bude výrazně podílet na zlepšení životního prostředí v okolí a zpracování bioodpadu či odpadu z údržby zeleně a v neposlední řadě místním zemědělcům z okolí města nabídne možnost odběru kvalitního přírodního hnojiva.Bioplynová stanice Sezemice
„Těší mne, že dlouholeté úsilí, věnované projektu výstavby nabývá reálných obrysů. Naše město získá šanci rozhodnout, zda se přiblíží v oblasti zpracování komunálního odpadu standardu vyspělých měst v Evropě a bude moci čerpat výhody z využití obnovitelných zdrojů energie,“ uvedl Bohuslav Kopecký, starosta města Sezemice, který se projektu výstavby bioplynové stanice Sezemice věnuje průběžně již od roku 2007. „Jako každý větší projekt, je i ten náš samozřejmě závislý na schopnosti získat finanční prostředky. Z toho důvodu město Sezemice oslovilo odborníky z firem IPIefekt, ORINEA, EVČ, CZ BIOM, kteří se stali odbornými koordinátory projektu a podílejí se v čele s IPIefekt na zajišťování finančních zdrojů z EU pro náš projekt,“ dodal Bohuslav Kopecký.
„Jsem rád, že své mnohaleté zkušenosti z řízení investičních projektů nejen v ČR mohu zúročit i u takto důležitého projektu, který si klade za cíl udělat něco pro další generace. Zároveň je mi ctí, že jsem mohl přizvat ke spolupráci kolegy z firem ORINEA, EVČ a BIOM CZ, stejně tak jako představit zkušené partnery ze zahraničí. Naše společné snažení, věřím, vyústí v realizaci projektu, jenž zařadí Sezemice mezi ekologické a moderní evropské město, které bude v budoucnu vzorem pro ostatní, kteří zatím nenabrali dostatek odvahy podobný záměr realizovat.“, uvedl Ing. Tomáš Moučka, jednatel IPIefekt, s.r.o.První fáze projektu výstavby BSP SEZEMICE – přípravná
Přípravná fáze, v které se nyní projekt výstavby BSP SEZEMICE nachází, má za cíl seznámit se záměrem výstavby širokou veřejnost a komunikovat téma s občany města Sezemice a okolí. Kromě toho se přípravná fáze zaměří na edukaci místních obyvatel v oblasti třídění komunálního odpadu či informování o časové posloupnosti a jednotlivých krocích, nutných k úspěšné realizaci.
Informační kampaň je realizována na základě schválené žádosti o dotaci v rámci programu Intelligent Energy Europe – Promotion and Dissemination Projects (fáze Propagace a komunikace projektu) ze dne 8. května 2012. Město Sezemice projevilo důvěru ve věci schválení přijetí dotace na propagační a informační kampaň o projektu „Bioplynová stanice Sezemice“ firmě IPI efekt na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 20. června 2012.
Kampaň, trvající až do jara 2014, bude zacílená především na obyvatele města Sezemice a Pardubicko. Motto kampaně „Bioodpad jako součást života“ má za cíl přitáhnout pozornost občanů k tématu efektivního nakládání s bioodpadem jako obnovitelným zdrojem energie. Komunikace směrem k veřejnosti bude probíhat formou radiových spotů, venkovní reklamy formou billboardů či polepu vozidel MHD v Pardubicích a internetové reklamy v online mediích. Kampaň se objeví také v regionálních tištěných médiích. Součástí kampaně bude distribuce informačních letáků obyvatelům Sezemic a přilehlého okolí. Po celou dobu kampaně bude probíhat celá řada doprovodných akcí a soutěží. Součástí prezentace projektu BSP SEZEMICE je také Internetová stránka www.bioplynsezemice.cz, která nabídne nejen aktuální informace o projektu, ale také zajímavosti z oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, efektivního nakládání s odpady a dalším. Jako další zdroj informací na Internetu bude možné využít Facebookový profil s názvem „Bioplyn Sezemice“.Aktuální stav

Projekt výstavby bioplynové stanice Sezemice získal dne 21. září 2012 územní rozhodnutí základě žádosti, podané Městem Sezemice dne 16. května 2012. O rozhodnutí o umístění stavby rozhodl odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Sezemice podle § 79 a 92 stavebního zákona a §9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o pozdější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření dne 21. září 2012. S platným vydaným ÚZ se měli možnost občané seznámit na úřední desce Městského úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování od 24. září do 10. října 2012.
Kromě vydaného územního rozhodnutí byl projekt projednán na půdě Komise EU, dále byla vydána a schválena EIA nebo smluvně zajištěny některé další pozemky pro výstavbu. Prostřednictvím firmy IPIefekt byla podána žádost o dotaci na přípravnou fázi a projednána žádost o dotaci na investici. V regionálním měřítku byl projekt se záměrem výstavby BSP SEZEMICE představen Krajskému úřadu Pardubického kraje, zastupitelstvu Města Pardubice a ve fázi podání žádosti o dotaci proběhlo informování potenciálních partnerů, kteří podporují myšlenku využívání bioodpadu nebo mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti, zájmovým dopisem.Bioplynová stanice Sezemice – základní data
Technická data
BPS Sezemice zpracuje ročně cca 16.000 tun surovin, denně vyprodukuje 6 000 Nm3 bioplynu, fugátu 8 653 t/rok, kompostu 4 754 t/rok, elektrické energie 5 095 MWh/rok a tepelné energie 5 222 MWh/rok.
– Území
Zájmové území pro umístění bioplynové stanice se nachází v severozápadní části nevyužívaného zemědělsko – průmyslového areálu Labská situovaného cca 1 km od obce Sezemice sv. směrem – v blízkosti rybníka Labská, v katastrálním území Sezemice nad Loučnou. Stavba bioplynové stanice bude umístěna uvnitř bývalého zemědělského areálu, v nevyužívané části areálu převážně na vlastních pozemcích investora. Části areálu jsou v současnosti využívány pro odpadové hospodářství. Záměrem bude využita část nevyužívaného zemědělsko – průmyslového areálu, čímž bude využila plocha brownfields, kterou lze považovat za ekonomickou a ekologickou zátěž. Záměr je v souladu s územním plánem, lokalita se navíc vyznačuje dobrou dopravní dostupností a záměrem nemusí být budovány přeložky inženýrských sítí.
– Technologie
Technologie na využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a zelené hmoty se používá ve světě již od roku 1992 (v provozu kolem 30 provozů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Japonsku nebo Austrálii). Technologie bioplynové stanice je postavena na tzv. „suchém procesu“ anaerobní fermentace, kdy všechny suroviny vstupující do bioplynové stanice jsou předupraveny a spolu s částí digestátu dávkovány do fermentace. Vlastní fermentace je navržena jako jednostupňová, probíhající ve vyhřívaném, míchaném válcovém fermentoru při teplotě 55°C po dobu min. 14 dní. Vyhnilý digestát je separován, tuhá frakce (separát) je dále kompostována a využívána pro hnojení, tekutá frakce (fugát) je částečně využívána pro naředění vstupní suroviny a převážně uskladněna pro využití jako hnojivé závlahy. Technicky jde o jeden technologický celek zahrnující všechny technologické jednotky (tj. podzemní příjmovou vanu, fermentor, kogenerační jednotku, distribuci a zásobníky fugátu a skladovací prostory separátu, resp. kompostu).

Partneři projektu výstavby bioplynové stanice Sezemice:
Město Sezemice – Sezemice jsou město, vzdálené zhruba 6 km severovýchodně od krajského města Pardubice. Spolu s dalšími 9 obcemi, do Svazku obcí Loučná, podle stejnojmenné řeky, která městem protéká. K Sezemicím dále patří Dražkov, Kladina, Lukovna, Počáply, Koloděje a Veská.
www.sezemice.cz
IPI efekt, s.r.o. – česká poradenská společnost, zaměřující se na jednotlivé etapy procesu řízení projektů financovaných především evropskými fondy. Celkový počet schválených projektů převyšuje padesátku, zejména v Operačním programu Životní prostředí, Regionálních operačních programech, v Programu rozvoje venkova a Fondu rozvoje měst a obcí. Mezi významné reference společnosti patří mimo jiné: Rekonstrukce tepelného hospodářství ČEZ Teplárenská ve Dvoře Králové nad Labem, Rekonstrukce parovodu Poříčí a parovodu Na výsluní v provozní jednotce Poříčí a Dvůr, Vodovod a kanalizace v obci Rozhovice – kanalizační odbočky, Modernizace Městské nemocnice Čáslav a mnoho dalších.
www.ipiefekt.cz
CZ Biom – nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice. CZ Biom sdružuje významnou část odborníků, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy. CZ Biom svou činností navazuje na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM a současně je členem Evropské kompostárenské sítě ECN, která sdružuje odborníky nakládající s biologicky rozložitelnými odpady v celé Evropě, a Německé bioplynové asociace Fachverband Biogas e.V.
www.biom.cz
EVČ s.r.o. Pardubice – je soukromá stavební a projekční firma, založená v roce 1990. Společnost se zabývá především projekty, dodávkami a provozováním energetických a vodohospodářských staveb nebo konzultantskou činností a poradenstvím v oblasti energetických a vodohospodářských staveb a obnovitelných zdrojů energie. V souladu s principy udržitelného rozvoje se společnost orientuje i na obnovitelné zdroje energií. Jednou ze specializací je i projekce a výstavba bioplynových stanic, a to jak zemědělských, tak komunálních, využívajících biologicky rozložitelný komunální odpad. Mezi významné reference EVČ s.r.o. v oblasti OZE patří: Ekologické zásobování teplem z centrální výtopny města Kašperské Hory, Zdroj na biomasu ve Vimperku nebo Bioplynová stanice Ostřetín.
www.evc.cz
ORINEA, s.r.o. – společnost zabývající se poradenstvím v oblasti zpracování odpadu, čištěním odpadních a užitkových vod za použití nanotechnologie.
www.orinea.eu
SOLARIA-ENG (Itálie) – společnost se sídlem v Itálii, která je zaměřena na možnosti využívání biomasy, se zkušenostmi s výstavbou zařízení na zpracování a další využití biomasy.
Comunita Montana (Itálie) – italská nezisková organizace, která se zabývá podporou projektů, které zohledňují využívání biomasy z oblasti komunity.
www.comunitamontana-altoasticoposina.it
CopiRisco (Portugalsko) – portugalská společnost, která se zabývá poradenstvím v oblasti financí, fondů a strategického plánování. Mezi významné klienty společnosti patří AS 24, Bentley, Credit Suisse, Heinz, Olympus, Verlag Dashöfer, Best Western, Delphi, Amarsul, Brand Mill.
www.copirisco.pt

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*