CPI City Center v Olomouci

Růst významu Olomouce jako správního a obchodního centra střední Moravy je reprezentován výstavbou nových budov v prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Ke každému většímu nádraží patří také hotel. Na místě chátrajícího hotelu Sigma a kulturního domu z počátku osmdesátých let minulého století vyrostl komplex budov, jehož součástí je původní stavba, nová administrativní budova a kongresové centrum. Cílem projektu bylo vytvoření polyfunkčního komplexu, optimálně splňujícího požadavky na provoz a vnitřní prostředí budov, který bude působit soudobým a přitažlivým dojmem a vytvoří atraktivní místo pro obyvatele i návštěvníky města Olomouce.

Jednotícím prvkem areálu je zalamovaná hmota administrativní budovy, která prostupuje diagonálně celým blokem. V jihovýchodní části bloku je umístěn hotel. V jeho parterové části (směrem do náměstí) jsou vstupní a konferenční prostory. Severozápadní roh parcely zůstává volný jako prostorová rezerva bloku. Hmoty objektů svým tvarem, vzájemnými vztahy a návazností na okolní ulice vytvářejí poměrně kompaktní blokovou zástavbu s maximálním ohledem na průchodnost bloku pro pěší. Hmotové výtvarné prostředky (terasy, loubí, pasáže, průchody a náměstíčka) umožňují tuto všesměrovou prostupnost i přes vertikální řešení pěších tras.
Plochy dvorů – náměstíček vytvářejí vnitřní poloveřejné prostory, klidnější místa oddělená od ulic městského centra. Systém průchodů, pasáží a uliček vytváří předpoklady pro oživení i vnitřního prostoru bloku. Do dvorů se obrací mimo jiné i restaurace hotelu (s možností letního sezení), prostory kongresového centra i některé obchodní jednotky. Je zde rozptylový prostor před velkoprodejnou potravin a veřejný přístup do parkingu. Dlažbu dvorů doplňují menší plochy zeleně, lavičky, sloupky a zábradlí.
Výtvarný výraz a řešení fasád odpovídá hlavním konstrukcím jednotlivých objektů. Charakter administrativní budovy s požadavkem na univerzální dělitelnost prostor se odráží na řešení jejího pláště, kde se průběžné pásy oken a meziokenních dílů střídají s parapety. Toto řešení bylo vyváženo hmotnějším a kompaktnějším řešením pláště hotelu s nepravidelně rozmístěnými okny. Jednotícím výtvarným principem je barevné a materiálové řešení fasádních doplňků – meziokenní díly, zábradlí balkonů a teras.

V parteru všech objektů jsou obchodní prostory, přístupné z chodníků, dvorů nebo z pasáží. Suterény obsahují zázemí hotelu, technické a pomocné prostory celého komplexu a velkoprostorový parking, který je rozdělen do dvou podzemních úrovní. Z úrovně prvního suterénu je zajištěno také zásobování hotelu.
Objekt hotelu vytváří jihovýchodní nároží bloku. Svým mírným vykonzolováním umožňuje vyniknout mírně předsazené hmotě kongresových sálů do ulice, ale i částečně uzavřít svojí římsou jižní frontu areálu. Prostorná hotelová hala se svým rozsáhlým prosklením obrací k parku a k centru města. Část haly slouží jako lobby-bar. V patře je umístěna hotelová restaurace s kuchyní a kongresové prostory. Z tohoto patra je přímý přístup na úroveň dvora – piazzetty. Hotelová patra jsou standardní s dvěma řadami dvojlůžkových pokojů podél centrální chodby s výtahovým jádrem.

Administrativní objekt svým tvarem rozděluje blok na dvě náměstíčka, propojená systémem průchodů, pasáží a teras s obchody a restaurací s kavárnou v úrovni ulice i 1. patra. Celá administrativní část je organizována ve čtyřech podlažích. V 1. NP je centrální recepce, ve 2. až 4. NP administrativní jednotky, které byly koncipovány jako univerzálně pronajímatelné a libovolně slučovatelné.

Energetický koncept
Vytápění objektů je teplovodní, zdrojem tepla je výměníková stanice pára/teplá voda. Pro chlazení je vyráběná chlazená voda, která se rozvádí k jednotlivým spotřebičům vzduchotechniky. Jako zdroj chladu slouží chladicí jednotky se skrápěnými otevřenými věžemi umístěnými na střeše objektu.
Úspory energie jsou zajištěny především kvalitou obvodového pláště objektu. Dále pak dodržováním zásad vytápění, což je umožněno především osazením prvků regulace v objektech. U VZT jednotek je realizována rekuperace. Pro předehřev TUV se využívá odpadního tepla z chladicích jednotek. Místní chlazení bylo řešeno cooling beamy pro odstranění kondenzace a pomocí fancoilů s odvodem kondenzátu. Podle Průkazu energetické náročnosti budov představuje Hodnocení budovy – Veli úsporná (A).

Vzduchotechnika
Pro zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek v interiérech byla instalována zařízení pro teplovzdušné větrání. Pro vybrané prostory se doplnila o chlazení větracího vzduchu v letním období. V prostorách s vyšší tepelnou zátěží a v místnostech s vyšším uživatelským standardem jsou cirkulační jednotky s nezávislou regulací teploty.
Při návrhu větracích zařízení se v maximální míře využilo zpětné získávání tepla a chladu z odpadního vzduchu, případně je větrací vzduch využit vícenásobně. Požadavek na účinnost zpětného získávání tepla je min. 50 % v případě použití deskového rekuperátoru nebo kapalinové rekuperace. Při použití rotačního rekuperátoru je minimální požadovaná účinnost 65%.

Konstrukční řešení

Kongresové centrum tvoří společně se zázemím a administrativní budovou jeden dilatační celek, který je připojen k původní budově hotelu. V jednotlivých patrech je stávající hotel s novými částmi kongresového centra komunikačně propojen.
Novostavba výše uvedených částí centra byla založena na základové desce, pod administrativní částí je deska zesílena patkami s náběhy. Založení objektu je společné pro administrativní i kongresovou část. Součástí základové desky jsou i dojezdy výtahů, nádrž SHZ a tunel, který vede pod spojovací chodbou mezi zázemím kongresu a stávající hotelovou částí. Spodní stavba se provedla z vodonepropustného betonu bez dalších povlakových izolací (tzv. Bílá vana). Pracovní spáry a prostupy v desce a v místě napojení obvodových stěn jsou řešeny jako tlakově namáhané s ohledem na možný výskyt podzemní tlakové vody, stejně jako spáry a prostupy v prostorách nádrže SHZ.
Administrativní budova je v nadzemní části koncipována jako trojlodní skelet. Menší krajní pole jsou pnutá na 5,0 m, střední pole pak na 7,5 m, v podélném směru je modul 6,0 m. Konstrukční výška patra je 3,675 m. Konstrukčně se jedná o kombinaci monolitického železobetonového sloupového skeletu a stěnového systému po obvodě a uprostřed objektu. Vodorovné ztužení zajišťují monolitická komunikační jádra ve středním traktu, kde jsou umístěny schodiště a výtahy. Vertikální konstrukce budovy tvoří železobetonové monolitické stěny a čtvercové sloupy 450 x 450 mm. Horizontální konstrukce byly provedeny jako obousměrně pnuté monolitické bezhlavicové desky. Stropní desky jsou lokálně podepřené nosnými sloupy a vetknuté do monolitických nosných stěn. Schodiště v administrativě jsou prefabrikovaná s uložením na ozub ve stropní desce a mezipodestě.

Konstrukční systém kongresového centra byl řešen jako bezprůvlakový sloupový skelet kombinovaný se stěnovým systémem. Stropní desky jsou monolitické obousměrně pnuté, v některých místech nad sloupy se desky zesílily hlavicemi a deskovými průvlaky. Tvarové uspořádání konstrukce bylo řešeno s více moduly. Konstrukční výška podlaží je rozdílná. Sloupy jsou převážně kruhového průřezu, v některých částech je nahradily stěnové pilíře nebo stěny. Střechu oválného objektu tvoří ocelová vazníková konstrukce, zázemí bylo zastřešeno monolitickou obousměrně pnutou deskou. Střecha zázemí je ve více výškových úrovních a neshoduje se výškově ani se zastřešením kongresu.

Hotel je od třetího patra řešen v technologii T0 6B v příčně nosném systému. Vertikální nosné konstrukce tvoří prefabrikované železobetonové stěny tl. 140 mm. Stropní desky jsou rovněž prefabrikované, tvořené panely tl. 150 mm. Jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží se prováděla jako monolitická železobetonová.
Ve stávajícím hotelu se provedl stavebně technický průzkum. Jeho účelem průzkumu bylo zjištění materiálových charakteristik betonu nosných sloupů ve třech nejnižších podlažích. Během provádění vývrtů se u vzorků zjistilo nedostatečné zhutnění betonu a nedostatečné promíchání kameniva s cementovou kaší. Nejvíce se to projevilo u řady sloupů v suterénu, kde bylo možné beton sloupu vyškrabávat prstem. Na základě expertního posudku bylo řešeno zesílení konstrukcí vybraných sloupů pomocí uhlíkové tkaniny v kombinaci s tlakovou injektáží prstence nesoudržného betonu.
Stávající hotel byl navýšen o jedno podlaží. Konstrukčně je toto podlaží navrženo jako příčný stěnový systém respektující nosný konstrukční systém spodních podlaží.
Autorská zpráva

Multifunkční komplex CPI City Center v Olomouci získal Cenu poroty v soutěži Stavba roku 2014

 
Autoři projektu: ateliér K4, a.s. – Vladimír Pacek, Zbyněk Zavřel, Pavel Stříteský, Jan Bouchal; spolupráce Martin Kyselovič, Petr Sotona, Tomáš Hejl
Autor interiérů: Hexaplan International, s.r.o. – Dan Mrkos
Projektant: Obermayer HVAC, s.r.o., Praha
Zhotovitel stavby: PSJ, a.s.
Zastavěná plocha: 4 876 m2
Obestavěný prostor: 100 876 m3
Cena: 520 milionů korun

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*