David Kraus: Muzeum veteránů v Satalicích

Autor projektu se u návrhu budovy pro sběratele veteránů inspiroval automobilovým designem a technickými prvky. Dům měl nároky na technologická zařízení související s provozem nestandardního servisu, důraz byl kladen také na ekologické řešení –  vzduchotechnika zde topí i chladí systém podlahového topení v kombinaci s konvektory.

 

„Objekt měl být industriální – jde o podnikatelský záměr se specifickou náplní činnosti a nabídkou. Proto jsme zvolili signální, jasné a přitom neotřelé řešení, jehož architektura bude sama o sobě vizitkou, značkou. Zároveň jsem chtěl vytvořit flexibilní prostory s volnými plochami a většími rozpony pro možnost změn dispozice,“ říká David Kraus a dodává: „Důraz byl kladen také na ekologické řešení a technologické vybavení domu – stlačený plyn, speciální myčka, zabezpečovací, signální a požární zařízení vzhledem k exponátům, showroom se stálou teplotou a prostředím pro veterány značné hodnoty.

Řešení Muzea aut v Satalicích je jednoduché, čisté, provozně funkční, všechny vnitřní provozy jsou prosluněny. Vzhledem k charakteru okolí i zadání byl objekt navržen jako dvoupodlažní s jedním suterénem (podzemní parkování a depozitář). Čelem je orientovaný k příjezdu, do svahu ho autor projektu natočil tak, že se může vstoupit do úrovně přízemí a zároveň je umožněn vjezd do suterénu.

Architektonické a provozní řešení

Stavba vznikla na pozemku lichoběžníkového tvaru, svou delší osou je orientován přibližně ve směru východ-západ a podél osy se svažuje. Klient společně s autorem projektu kladli důraz na urbanistickou koncepci řešení a logické provozní uspořádání. Základními provozy jsou tu dílny, sklady, showroom, kanceláře, parkování a technické zázemí. Základní typologické náplně jsou tedy: prodejní expozice veteránů zhruba pro 40 aut, depozitář vozidel pro 60 aut, služby a opravy vozidel a také běžné parkování (10 aut). V koncepci návrhu se počítalo s krátkými komunikacemi, snadnou dosažitelností jednotlivých provozů tak, aby se zlepšila ekonomie stavby.

Objekt obsahuje též bytové plochy majitele, kancelářské prostory a bar se zázemím jako místo setkávání, z něhož je vidět do showroomu. Do čela areálu jsou tedy obrácené komerční provozy se showroomem, do zadních částí obslužné provozy. Kompaktnost objektu zaručuje menší tepelné ztráty a zlepšuje ekonomii stavby tím, že zmenšuje plochy obvodového zdiva. Architekturu budovy tvoří otevřená nosná konstrukce s ocelovými nosníky a sloupy, samotná technologická, servisní a montážní zařízení a stejně tak vnitřní složitá vedení médií v objektu jsou architekturou. V průběhu stavby se rozhodlo, že se betonové konstrukce ponechají jako pohledové včetně hygienického zázemí, kde jsou betonové vodovzdorné stěrky.

Založení stavby a konstrukce

Základové poměry byly vyhodnoceny jako složité, hladina podzemní vody je nad úrovní základové spáry. I proto bylo navrženo založení na tuhé železobetonové základové desce tl. 300 mm se zesílením pod sloupy a stěnami. Spodní stavba je realizována jako bílá vana z vodonepropustného betonu.
Stavba byla realizována jako kombinace dvou konstrukčních systémů – suterén a dvoupodlažní část tvoří železobetonový monolitický skelet, jednopodlažní nadzemní části mají ocelové vazníkové konstrukce, doplněné střešními vaznicemi, paždíky a ztužidly.

Obvodová stěna v 1. NP je ocelová montovaná konstrukce opatřená fasádou s opláštěním z pozinkovaného ocelového plechu. Stropní konstrukce nad 1. PP a 1. NP tvoří železobetonová deska, střechu nad 1. NP z velké části ocelový příčný vazník se svařovanou příčlí s proměnlivým profilem. Lehký střešní plášť na ocelové konstrukci je z panelů Kingspan TOP-DEK s izolací.

Showroom je maximálně transparentní, má velkorysé prosklení. Do rastrového fasádního systému z hliníkových profilů jsou vložena okna s plastovým izolačním profilem pohledové šířky 50 mm v rovině izolačního trojskla. Kromě nich jsou v rastru fasády izolační panely nebo rámy dveří. Výplně jsou těsněny zevnitř i zvenku profilovým těsněním z EPDM, přechody na stavební konstrukce byly dotěsněny minerální vatou. Zasklívací lišty jsou z vnější strany. Odvod kondenzátu je zajištěn propojením horizontálních a vertikálních zasklívacích spár.

Objekt vytápí systém plynových kotlů v kombinaci se vzduchotechnikou.

Z autorské zprávy


Základní údaje

Autor: Architektura, s.r.o. – David Kraus
Podlažní plocha: 3800 m2
Užitná plocha: 2 523,1 m2
Zastavěná plocha: 1 204,1 m2
Obestavěný prostor: 18 606,3 m3

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*