Ideální Hlučín

PAVEL NASADIL, diplomní projekt 2005

IDEÁLNÍ MĚSTO

EMIL PŘIKRYL

Ideální plán je ovšem donkichotský, riskantní, bláznivý. Zvláště pak IDEÁLNÍ PLÁN města rodného. Kdo jiný, když ne Já, kdy jindy, když ne Teď. Vlastně poslední šance. Pánové Pavel Nasadil, Viktor Vlach, Broněk Stratil se k úkolu donkichotských pokusů zvednout prapory hrdosti a slávy rodišť přihlásili. A našli jejich (svoje) ÚHELNÉ KAMENY pro toto konání. Najděte si je v jejich pracích. Jsou tam a jsou pojmenovány. Museli se proto dobře ptát a přesně odpovídat, aby vznikly nové otázky pro nové odpovědi. Atd. V tom je práce architekta. Který prapor byl nejtěžší? Zapomenutého a zchudlého Hlučína, či Kroměříže vznešené či Náchoda, kdysi expanzivního a slavného, alespoň ze čtení? Nevím, spíše závidím. Ideální Bílovec asi zůstanu dlužen. Oni svá města nakreslili. Nakreslili, každý svůj, IDEÁLNÍ PLÁN. Promiňte sentimentální konec. A ještě horší přichází: Děkuju všem vyjmenovaným pánům architektům za to, že jsem mohl několik let být účasten vzniku jejich plánů.


PAVEL NASADIL, diplomní projekt 2005
Škola architektury Prof. Emila Přikryla, AVU, Praha
Oponent Martin Strakoš


Ideální plán si neklade za cíl vyřešit veškeré otázky města — hledá podstatu problému; nejsilnější a nejslabší moment. Chce-li město natahovat své údy, musí nejdříve posílit své srdce. Biologický proces. Centrum nutno zastavět na maximální míru! Centrum nutno opět propojit s předměstími! Městské prostory klíčem k znovunalezení normálního stavu obyčejnosti — nejslabší a nejnadějnější téma v Hlučíně. Provádím revizi — nápravu — očištění — sleduji historické stopy — doplňuji — opravuji — přidávám zásahy přesné, citlivé a v malém měřítku. Hledám ztracené síly, které zde již existují!
Zatracené příběhy oživuji a rozvíjím ve třech prostorech města:
1. Pravidelné náměstí středověké — nejsilnější městský prostor. Nerovnoměrná výška ubírá mu sílu. Kdysi zde stála kaple. Redefinuji tržní náměstí a vracím mu jeho Kaabu — symbolický, ale negeometrický střed města, který hmotou nové kaple navracím všem.
2. Organický prostor kolem kostela a zámku — povyšuji jej na Akropoli města. Není vývojově dokončený. Orientace farního kostela a zámku nesouvisí s karteziánským rozvržením náměstí a je předpoklad, že sakrální stavba s hradem zde existovaly ještě v době předkolonizační. Konfrontace dvou nejvýznamnějších staveb města, světské a sakrální, je velmi cenná, přinejmenším dramatická.
Městský prostor jako duchovní těžiště a vyústění lokálního Carda Sprititalis. Hledání potenciálu místa vyplněním prázdných míst na maximální míru. Zdůraznění organičnosti prostoru jako původního středověkého předkolonizačního města. Nové drama! Objemy se zaměnitelnými městskými funkcemi definují nové náměstí a potvrzují monumentalitu kostela a zámku. Proporce nově vzniklých veřejných prostor jsou stejně důležité jako proporce nových budov. Za počátek nové Akropole považuji spojovací článek s Tržním náměstím, jakýsi Špalíček. Pro toto místo je potřeba důležitý obecní dům spojující obě náměstí: kulturní instituci místního i regionálního významu – mediatéku, knihovnu, městský archiv. Dům se obrací do Tržního náměstí živější částí knihovny, zatímco archív jako kámen na věčnost tichu do nové Akropole. Klidné organické Kostelní náměstí jako prostor paralelní k rušnému racionálnímu tržišti. Koncentrace síly!
3. Zámecký park — odťat od srdce dopravní tepnou. Předpolí dostavěného zámku jako nutné prázdno pro nový monument. Geometrizací vrstevnic 14 segmenty pomyslné křížové cesty vzniká jeden systém. Nový řád zpevněné cesty přechází do obnoveného zámeckého parku a geometrizuje jeho vrstevnice. Park jako hlediště pro dramatickou vistu a zároveň spojnice s krajinou. Stává se významnou rekreační částí města ve spojení s areálem jezera.
Vrstevnice formují pocitově uzavřený prostor („lavor“), který kulminuje v nejvyšším místě, vyhlídce ve spodní části parku s výhledem na historické město a volnou krajinu s obrovským jezerem. Plocha zámeckého parku je „popsaná“ novou osou namířenou na Akropoli.
V jejím středu je obnoven ornament převzatý z historických plánů, který dá zelené ploše identitu a střed. V přejmenování městských prostor vidím počátek úspěšné revize. Místa a stavby musí mít své sémantické jméno, proto jim přiřazuji „ideální“ názvy.
(Tržní náměstí, Kostelní náměstí, Ostravské náměstí, Náměstí sv. Markéty, Ratibořské náměstí, Opavský přístup, Zámecký park, Špalíček, Věž Speculor, Cesta mezi domy, Dům Špunt atdâ?¦.)


1 Tržní náměstí (nový název) Market Square (new name)
2 kaple sv. Jana Nepomuckého chapel of St John of Nepomuk
3 radnice town hall
4 Kostelní náměstí (nový název) Church Square (new name)
5 nádvoří zámku chateaux courtyard
6 dostavba zámku s terasou chateaux extention with terrace
7 kunsthala – městská hala town gallery
8 kuželkárna bowling venue
9 terasa — parkán edge of Church Square
10 vyústění promenády u kostela point of entry to Church Square
11 vyhlídková věž Speculor Speculor observation tower
12 rampy pro sestup do parku ramps down to park
13 hotel hotel
14 umělecká škola či jiná instituce art school or another institution
15 dům špalíček (instituce, kultura) a municipal house 16 dům stáří při kostelu old people’s home
17 studentská kolej či bydlení student halls of residence
18 městský dům town house
19 kašna fountain
20 farní zahrady rectory gardens
21 startovní bydlení start up studio flats
22 Ostravské předměstí = připojení Dlouhé Vsi k centru – křižovatka „T“ Ostrava suburb = reconnection of Dlouha Ves to the centre with a T junction
23 středověké bašty (propojení) medieval turrets
24 Opavské předměstí = zjednodušení křižovatky na tvar T + nové investiční plochy Opava suburb = simplification of the junction to T shape + new investment opportunities
25 nový blok či budova (naznačení regulace) new built (suggested location)
26 Ostravské náměstí s kašnou Ostrava Square with a fountain
27 chodník a schody (návrh vymezení staré a nové Ostravské ulice rozdílnými výškovými úrovněmi) steps and elevated pavement (level split between the old and new Ostrava roads)
28 schody-piazza stair piazza
29 parkovací dům parking house
30 Náměstí Sv. Markéty (nový název) St Margaret’s Square (new name)
31 spojovací ulička new alley
32 3 domy (komerční využití) 3 buildings (commercial)
33 kamenná Boží muka z r. 1806 (návrh vymezení zídkou) stone Calvary (new low wall)
34 hřbitov Sv. Markéty (obnova alejí tújí) St. Margaret’s cemetery (renewed cedar alleys)
35 pumpa či kašna water pump
36 Ratibořské náměstí (nový název) Ratiborzs Square (new name)
37 cesta mezi domy + alej new tree lined lane
38 sušárna hadic — památka (Věž větrů) hose dryer (Tower of Winds)
39 městský dům (služby+bydlení) town house
40 zahrada evangelického kostela (návrh obnovy cihelné zdi) Evangelical church garden (perimeter brick wall re-erected)
41 Nemocniční park (nový název) Hospital Park (new name)
42 sýpka (Dům stáří) former granary (Old People’s Home)
43 bývalá Červená nemocnice (Dům stáří) former Red Hospital
44 supermarket supermarket
45 oddychová plocha (revitalizace prostoru stromy — náměstí pro okolní objekty) park square (space regenerated by trees)
46 vila zvěrolékaře — památka (architekt Lubomír Šlapeta, 1930) villa for a vet — listed building (architect Lubomír Šlapeta, 1930)
47 osa parku – promenáda park axis — promenade
48 socha -obelisk – nekonečný sloup statue — obelisk — neverending column
49 vodní plocha water
50 promenádní ulice/duchovní osa města (cardo spiritalis) spiritual axis (Cardo Spiritalis)
51 brána do parku (Dětská věž slunce) park gate (Children’s Tower of Sun)
52 vyhlídková terasa viewing terrace
53 restaurace-sklípek restaurant cellar
54 ústav sociální péče mental institution
55 Ústav děkana Richtera Dean Richter Institute
56 alej při vstupu do rekreačního areálu new tree alley
57 „Přístav“ (prodloužení vodní plochy k hospodě Čochtan) The Bay (extention of lake up to the Čochtan Public House)
58 kaplička chapel
59 prostorová rezerva města space contingency


Publikováno ve stavbě č. 2/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*