Kasárna Karlín

K A R L Í N – K A R O L I N E N T H A L – ŠPITÁLSKÉ POLE

H I S T O R I E
První zmínka o Karlínu, je již z roku 993, kdy jde o pozemky Břevnovského kláštera. V době Karla IV. zde byly vinice.
Karlín leží v údolní nivě Vltavy, pod úpatím vrchu Vítkov na někdejším Špitálském poli, kde postupně vzniká empírová a klasicistní zástavba, s empírovými a klasicistními parčíky a sady s empírovými kašnami. Klíčovou stavbou pro charakter Karlína je objekt Invalidovny, útulku pro vojenské invalidy, ( 1731 – 1737 ) od hraběte Petra Strozziho, architekt Kilián Ignác Dientzenhofer.
Jan Ferdinand Schonfeld v roce 1787 založil na území Špitálska překrásný park s letohrádkem, tzv. „Růžodol“, symbol růžových sadů, symbol lotosu.
V roce1816 František Neslinger dal vypracovat regulační plán v klasicistním pojetí kolmých ulic a bloků, jehož autorem byl František Fischer. Základní rozměr Karlína byl dán klasicistním urbanistickým půdorysem se šachovnicovým uspořádáním, pravoúhlým křížením ulic s velkoryse navrženými bloky, které vymezovali základní půdorys zástavby. Karlín byl roku 1817 založen jako první oficiální pražské předměstí.
V 1846 začala stavba Negrelliho viaduktu.
V letech 1854 až 1863 vnikl na Karlínském náměstí novorománský kostel architektů Karla Roessnera a Ignáce Ullmana.
Koncem 19. století se začalo území maximálně využívat pro průmysl a začalo se uzavírat vznešené období empírové a klasicistní éry.
V roce 1903 se stal „Nový Karlín“ oficiálním městem se samostatným znakem. Vzniká budova secesní školy od architekta Daniela Sakaře na Lyčkově náměstí, a Národní dům v Kaizlových sadech. TJ. do karlínské čtvrti se vrací dekorativní architektura a čtvrť získává zpět alespoň část své elegantní podoby.
V 1903 až 1921 byl Karlín městem a v roce 1922 se stal součástí Velké Prahy.

S O U Č A S N O S T
V současné době se výrazně proměnila struktura obyvatelstva. Jednoznačně se změnil vztah k veřejnému městskému prostoru. Odvál princip každodenního normálního života městské čtvrtě. Bydlení, jesle, mateřské školky, školy, normální práce, obchod, normální restaurace, lidová kultura, potkávání se známými, popovídání si o ničem, ale zároveň i o všem. Současně je Karlín čtvrtí administrativy a bussinesu, která žije od pondělí do pátku a o víkendech je čtvrtí duchů, prázdných bulvárů a zavřených hospod. V současné době je Karlín oblastí konzumní a ne komunikativní, pečující o sousedské vztahy, tak jak by městská čtvrť, v přímé územní vazbě na centrum Prahy, měla fungovat.

K A S Á R N A
S T Á V A J Í C Í S T A V

Karlínská kasárna, nebo Ferdinandova kasárna, postavená Vojtěchem Lannou v letech 1846 – 1849 jsou trojkřídlou pětipodlažní klasicistní budovou rozměru 170 x 90 m s vnitřním dvorem rozměru 135 x 75 m, se šířkou půdorysu 18 m a výškou hřebene sedlové střechy 27 m.
Objekt je leta devastován a nevyužit, včetně volného dvora. Celkový rozměr pozemku činí cca 17.000 m2 a je dobře přístupný po celém svém obvodě.
Právě proto navrhovaná rekonstrukce kasárenského bloku s dvorní vestavbou je určená především pro účely bydlení, vysokoškolských kolejí a domova pro seniory s doplněním základních funkcí občanském vybavenosti, dětská skupina, mateřská školka, poliklinika základních lékařských služeb pro stálé občany, drobný obchod, holičství, mlékárna ap. Vytváří ze současně silně zanedbaného území, které je v přímém dotyku s městským centrem, klidnou obytnou zónu s výraznou baculatou stopou baroka, jako uměleckého díla, při plné úctě k historii. Ve městě se má především bydlet, v přímé vazbě na ostatní funkce, kterých je v prostoru Karlína nyní až dost.
Současné využití kasárenského dvora, „apelplatzu“, zmateně přístupného z boční ulice Prvního pluku, Malého, pro účely dílčích společenských akcí, je sice v přechodném časovém úseku dobrým nápadem, ale není ani důstojné, ani urbanistické, ani architektonické, ani dobré pro trvale využitelný prostor ve městě.

KASÁRNA
GENIUS LOCI
NOVÉ VYUŽITÍ

Do plochého dvora 80 x 130 m, obehnaného strohou klasicistní architekturou, vyrůstá ze středu volné strany dvora oblý šestipodlažní „ KVĚT LOTOSU“, který rozkvétá proti plochým fasádám pětipodlažní hmoty „ KASÁREN“. Růže se vrací do Karollinenthalu.
Nástupy do bytového květu z karlínského bulváru Křižíkova a ulic Prvního pluku, Vítkova a Jirsíkova se protnou ve volném prostoru „Apelplatzu“ a vyhřeznou do přízemních poloh nového kruhového náměstí „LOTOSOVÉHO KVĚTU“.
Památkově chráněné stávající „ÚČKO“ bývalých kasáren je pětipodlažní se sedlovou střechou o výšce v hřebeni 27 m.

„KVĚT LOTOSU“ se skládá z jednotlivých lístků pater navzájem se překrývajících, s ústupovou tendencí objemu pater k narůstající výšce, kde poslední, šesté patro, se rozpíná do širokých zelených teras. Výška objektu činí 20 m.Výška květu nepřesahuje hřeben památkově chráněného objektu bývalých kasáren. „KVĚT LOTOSU“ není z horizontu ulic vnímán, ale je samostatným uměleckým dílem zasazeným do městské krajiny s respektem a s vůlí k harmonii k okolí.

Dvorní parter, je pojat jako empírově klasicistní park s výraznými vodními prvky kašen a umělých vodních stěn stékajících z lístků květu. Terasy v patrech květu jsou zahradnicky upraveny.

Využití starého a nového komplexu je variabilní, s výraznou převahou bytové pronajímatelné funkce.

ZÁKLADNÍ ROZBOR PLOCH – OBJEMŮ – CEN
OBJEKT KASÁREN-KARLÍN č.p.20, kat.čísla: 97/3, 97/4, 97/5, 97/6-k.ú. Karlín
__________________________________________________________________________
A.   č.p. 20 (stávající objekt kasáren)
                                                     HPP(m2)         UP(m2)           K.V.          m3      

1.    Přízemí (stav)                          5.610              3.930              3,5        19.650
2.    1.NP        (stav)                       5.680               3.980              3,5        19.900
3.    2.NP        (stav)                       5.680               3.980              3,5        19.900
4.    3.NP        (stav)                       5.680               3.980              3,5        19.900 
5.    4.NP         (stav)                      5.680               3.980              3,5        19.900
6.    podkroví  (návrh)                   4.050               2.800              4,5        12.600
___________________________________________________________________
Celkem objekt                           32.380             22.650                         111.850

     
Rozdělení využití stávajícího objektu na jednotlivé funkce:
      A1. Občanská vybavenost (přízemí objektu – hmota do bulváru Křižíkova)
             1820 m2 UP pronajímatelné plochy.

      A2. Malometrážní byty, startovací bydlení (1.NP až podkroví – hmota do bulváru
             Křižíkova) 6330 m2 UP, cca 100 b.j. pronajímatelného bydlení (2+kk – 3+kk).  

      A3. Vysokoškolské koleje (přízemí až podkroví – hmota do ulice Prvního pluku)
             7.250 m2 UP, cca 100 pronajímatelných kompletních ubytovacích jednotek.

      A4. Domov seniorů (přízemí až podkroví – hmota do ulice Vítkova)
             7250 m2 UP, cca 85 kompletních jednotek pro bydlení s odpovídajícími službami.   

B.    Novostavba dvůr (LOTOSOVÝ KVĚT)
 ____________________________________________________________________
1.    Přízemí                                     1.950               1.620              4,5          7.290
2.    1.NP                                         3.450               2.630              3,0          7.890
3.    2.NP                                         3.010               2.500              3,0          7.500
4.    3.NP                                         2.500               2.075              3,0          6.225
5.    4.NP                                         2.700               2.240              3,0          6.720
6.    5.NP                                         1.415               1.175              3,0          3.525
_________________________________________________________________________

Celkem                                       15.025             12.240                           39.150

Rozdělení využití dvorní novostavby na jednotlivé funkce:
       B1. Občanská vybavenost (přízemí objektu – parková sekce) 1200 m2 UP pronajímatelné plochy.

       B2. Pronajímatelné bydlení ( 10% – 1+kk, 30% – 2+kk, 40% – 3+kk, 15% – 4+kk, 5% – 5+kk ).
Při plošném předpokladu kategorií b.j. – 1+kk = 45m2 – 20 b.j., 2+kk = 55 m – 55 b.j.,
3+kk = 70 m2 – 60 b.j., 4+kk = 85 m2 – 15 b.j., 5+kk = 100 m2 – 5 b.j.
       Pronajímatelné bydlení celkem 155 b.j.

       B3. Podzemní garážová stání pod novostavbou dvora, cca 400 stání

      Celkem A + B                             47.405           34.890                     151.000

       ROZBOR INVESTICE:
1.    Celkem stavební náklady na rekonstrukci stávajícího objektu kasáren
činí cca (111.850 m3 x 10.500 Kč ) = 1,174 mld. Kč.

2.    Celkem stavební náklady na dvorní novostavbu
( 39.150 m3 x 15.000 Kč ) = 590 mil. Kč.

3.    Celkem náklady na podzemní garáže(400 x 500.000Kč) = 200 mil. Kč.
__________________________________________________________________________
      Celkem stavební náklady (rekonstrukce + novostavba) cca 1,964 mld. Kč

 V Praze dne 05.05.2023                                    
 Miloš Grigorij Parma

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Jitko, samozřejmě, jako dnes ve všem jde o prachy. V tom je ta společnost naprosto strašná. Současná společnost není schopná stavět jen tak pro rozmar a krásu věci. A proto i my jsme, bez honoráře, se začali na vlastní náklady, pro krásu věci, zabývat městským územím, které tu krásu nezbytně potřebuje.

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Ehm… wtf? Verim, ze se autorum tenhle model dobre vyrabel z polystyrenu… ale neni to snad mysleno vazne, ze ne?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*