Konference VODA 2020

Konference, konaná 19.-20. 10. 2020 v hotelu Olšanka v Praze 3, představí důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou. Prezentovány budou rovněž aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině. Cílem konference je vzájemně se inspirovat a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství – v prostředí, v němž žijeme.

„Konference má potvrdit zásadní význam vody, jakožto nezbytné součásti našeho života, a zdůraznit správné hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí. Voda nám nejen pomáhá, ale zároveň se musíme vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky. Konference bude proto sledovat cestu vody v krajině a sídlech a upozorňovat na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou,“ shrnuje tematické zaměření konference jeden z organizátorů akce Ing. Pavel Štěpán, bývalý prezident Českého svazu stavebních inženýrů a současný předseda Organizačního výboru Konference VODA 2020.

Vodohospodářské stavby vznikaly v krajině již od pradávna. Podmanit si energii vody nebo využít její životadárnou schopnost patřilo mezi dovednosti, které bylo třeba ovládnout pro samotný rozvoj lidské společnosti. Díky vodě přiváděné otevřenými kanály bylo možné zavlažovat zemědělské pozemky, jednoduché přehrazení koryt řek a kanálů pomocí jezů pomáhalo řemeslům. Zakládání rybníků vedlo k vzniku tradičního rybníkářství. Člověk se tak postupně naučil s vodou nakládat podle svých potřeb, cíleně a účelově ji do některých míst přiváděl, aby mohl s vodou zavlažovat, z dalších ji naopak odváděl, aby na jinak podmáčené plochy mohl vstoupit a založit tam třeba i nová sídla. I dnes voda ve všech podobách a formách neodmyslitelně patří do krajiny a některé stavby kdysi uměle vytvořené dnes působí natolik přirozeně, že se těžko přijímá fakt jejich vytvoření lidskou rukou.

„Voda je stejně jako v minulých dobách vnímána jako životně důležitá součást světa, její šetrné využívání a nakládání s ní je základním principem jeho udržitelnosti. I přes zjevný příklon k přírodě blízkým řešením se v dnešní době nelze vyhnout technickým stavbám, které budou i nadále víceúčelovými stavbami, prioritně zaměřenými na šetrné hospodaření s vodou ve všech ohledech. Technický pokrok, kterým je dnešní doba typická, umožňuje vodohospodářům navrhovat a řídit i složité vodohospodářské soustavy ve volné krajině stejně jako v urbanizovaném prostředí, které umožňují hledat optimální řešení nakládání s tolik důležitým přírodním zdrojem – vodou,říká Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident Českého svazu stavebních inženýrů.

Úvodní den – 19. 10. 2020
Po oficiálním zahájení konference ve 13 hodin by měli zástupci ministerstev představit své koncepce podpory využívání a ochrany vod. Následovat bude odborná diskuse mezi garanty jednotlivých tematických sekcí, na níž zazní podněty k interakci mezi jednotlivými obory stavebnictví, zabývajícími se vodami, ochranou vod a před vodou. Hlavním řečníkem bude Pavel Jerie, bývalý generální ředitel Národního památkového ústavu. Moderátorem odpoledne bude Michaela Hergetová. Jako doprovodný večerní program je zajištěna večeře na lodi s projížďkou po Vltavě osvětlenou noční Prahou.

Přednáškový den – 20. 10. 2020
Konference VODA 2020 se v šesti sekcích dotkne hlavních témat hospodaření s vodou. Přiblíží roli vody ve volné krajině – ať už se jedná o nakládání se srážkovými vodami a pitnou vodou, retenční opatření, vznik nádrží, o hydrickou rekultivaci, umělou infiltraci a jiné technologie umožňující boj se suchem. Nedílnou součástí přednášek bude představení vodních cest a významných staveb s nimi spojených. Dále bude prezentována role vody a navrhování staveb v urbanizovaných územích. Mezi ně patří třeba revitalizace městských parků, sadů, nábřeží či fungování veřejných prostranství mezi budovami včetně fontán a dalších vodních prvků. Také v městském prostředí a rostlé zástavbě je nutné zadržovat dešťovou vodu. Krajinné a městské plánování tak bude představeno jako nástroj adaptace na klimatické změny. Péče o vodu vyžaduje také správu provozu a systémů pro zásobování pitnou vodou. Důležité je zmínit také plán rozvoje vodovodů a kanalizací v naší zemi a propojování vodárenských soustav, čištění odpadních vod a fungování čistíren. Fenoménem posledních let je budování aquaparků a koupališť, s nimiž souvisí i náročný provoz a hospodaření s bazénovými vodami. Voda může ale také mít negativní vliv na stavby, především působí na vlhkost konstrukcí, mikroklima v budovách a podporuje výskyt mikrobiologických škůdců. Přednášející proto vysvětlí také způsoby ochrany staveb před nežádoucími účinky vody, a to jak na pozemku, tak na spodní stavbě, střeše i fasádě. S tím souvisí zakládání staveb, nároky na zemní konstrukce vodních staveb, sanace starých ekologických zátěží atd.

Doprovodné akce
Součástí akce jsou rovněž doprovodné exkurze do čistíren odpadních vod (19. 10. v dopoledních hodinách) a výstava Stavba a voda, na níž se představí významné stavby spojené s vodními cestami – např. Trojský most v Praze, nové mosty v Jaroměři či Písku, ale třeba i vodní dílo Šance na řece Ostravici, zesplavnění řeky Vltavy mezi Hněvkovicemi a Týnem nad Vltavou, stavební úpravy objektu Galerie Mánes v Praze a rekonstrukce Arcibiskupského zámku a zahrad na hotel v Dolních Břežanech či Aquapark v Olomouci. 


_____

První sekcí programu konference VODA 2020 bude téma hospodaření s vodou v krajině.
Věnovat se bude významným vodohospodářským stavbám v krajině technického i příroděblízkého charakteru – plánované nebo dávno fungující, které nám umožní účelnější a šetrnější nakládání s vodou u nás, na pomyslné „střeše Evropy“. Shrnuty budou také možnosti optimalizace hydrologického režimu krajiny, řešení nových nádrží či hydrická rekultivace. 
Technický pokrok, kterým je dnešní doba typická, umožňuje vodohospodářům navrhovat a řídit složité soustavy nádrží, manipulovat vodou mezi povodími a zásobovat pomocí důmyslných zařízení vodou i povodí v srážkových stínech. Základem těchto operací je retence vody v krajině, kterou se snažíme zvýšit pomocí měkkých opatření (revitalizace povodí, obnova krajinných struktur, protipovodňová ochrana pozemků spojená s posílením vsaku vody do půdy v navrhovaných příkopech), které jsou doplňovány o technické objekty (přehradní nádrže, přívodní kanály, jezy na korytech řek, závlahové nádrže). „V popředí dnešního zájmu je mimo množství zadržené vody i její kvalita, kterou spojujeme s návrhem protierozních opatření a se snížením dotace živin do povodí, resp. do povrchových vod. „Účelem revitalizace vodních toků a jejich okolí je kromě zdržování vody v povodí a zpomalení odtoku vody při minimálních a povodňových průtocích také obnova přirozeného vývoje koryta, diferenciace proudnice v korytě, diverzifikace břehů a dna, zvýšení migrační prostupnosti atd.,“ upřesňuje Ing. Adam Vokurka, Ph.D, pedagog vodohospodářské katedry Stavební fakulty ČVUT a člen Aktivu staveb vodního hospodářství a staveb pro plnění funkce lesa ČKAIT.

Mezi příklady z praxe se objeví třeba rozsáhlá hydrická rekultivace lomu Ležáky na jezero Most, kde se dříve těžilo hnědé uhlí. Zajímavým představeným vodním dílem je také průtočná nádrž Naděje v Lužických horách, která byla uvedena do provozu již v roce 1938 a v roce 2017 proběhla její rekonstrukce.

Program Konference VODA 2020
úterý 20. října 2020
Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima
Téma 1 – Hospodaření s vodou, opatření na zvýšení retence vody
Téma 2 – Komplexní vodohospodářské řešení nových nádrží
Téma 3 – Hydrické rekultivace
Téma 4 – Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav
Téma 5 – Vodní cesty a stavby s nimi spojené

___

VODA 2020 / Stavba a voda, 19.-20. 10. 2020, hotel Olšanka v Praze 3
Konference představí důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou. Prezentovány budou rovněž aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině. Cílem konference je vzájemně se inspirovat a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství – v prostředí, v němž žijeme.

Pořádají
Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u příležitosti 30. výročí obnovení své činnosti a 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém

Tematické zaměření přednášek
Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
Sekce D: Městské inženýrství
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
Sekce F: Geotechnika

Doprovodný program
Součástí akce budou exkurze a výstava Stavba a voda.

Prezentace konference
Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
Tištěný katalog výstavy Stavba a voda

podle podkladů pořadatele

Související články:
Voda 2020 – stavba a voda  20.6.2020

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*