Návrh Metropolitního plánu je připraven k prvnímu kolu veřejného projednání

Klíčový okamžik v přípravě nového územního plánu: Metropolitní plán Prahy je odevzdán k projednání.
(záznam z tiskové konference)

Nový územní plán Prahy – Metropolitní plán (MPP) zpracovala Kancelář metropolitního plánu Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) pod vedením prof. Ing. arch. Romana Kouckého.
Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje MHMP, zastoupený Ing. Martinem Čemusem.
Zadavatelem Metropolitního plánu je Zastupitelstvo hl.m. Prahy, které zároveň po projednání schvaluje definitivní verzi Metropolitního plánu. Politickou odpovědnost za projednání Metropolitního plánu nese náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a zároveň určený zastupitel pro Metropolitní plán Petra Kolínská.
Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová uspořádala během přípravy Metropolitního plánu ve spolupráci se spolkem Člověk a Prostor sérii tří mezinárodních odborných konferencí „Principy územního plánování evropských měst“.


Primátorka hlavního města Prahy označila předání nového územního plánu pořizovateli za historický okamžik. „Jde o nejdůležitější a nejdiskutovanější dokument rozvoje města. Správnost postupu zpracování a cestu k nalezení konsenzu v projednání hodnotily postupně dvě komise. S Metropolitním plánem se prostřednictvím mezinárodních konferencí, které Praha hostila, seznámili odborníci z celé Evropy“, zmínila primátorka. V závěru úvodního slova poděkovala primátorka profesoru Romanu Kouckému a jeho týmu za dokončení náročné odborné práce, spojující řadu profesí, řediteli IPR ondřeji Boháčovi, náměstkyni Petře Kolínské, se kterou nakonec přes mnoho sporů dokázaly najít konsenzus, a zástupci pořizovatele Martinu Čemusovi.

Architekt Roman Koucký, vedoucí zpracovatelského týmu MPP, poděkoval paní primátorce za to, že se výsledek šestileté práce podařilo dokončit a předat pořizovateli k projednání. Označil to za klíčový krok v procesu přijetí nového územního plánu Prahy. „Z vizionářského plánu se stal plán stabilizující, postavený zejména na právní kontinuitě se stávajícím územním plánem, stanovující poprvé v historii systematickou regulaci výšky zástavby pro území celého města, podporující potenciál rozvoje Prahy uvnitř města, nikoli na polích a loukách podél okraje“, charakterizoval principy plánu Roman Koucký. Přednostmi Metropolitního plánu jsou podle Kouckého vyváženost, flexibilita a zároveň stabilita, umožňující jeho budoucí používání bez potřeby neustálých změn. Koucký zároveň očekává, že se Metropolitní plán stane v průběhu 15 – 20 let solidním základem vize dalšího rozvoje Prahy, jejímuž zpracování dnes brání fragmentace společnosti a nejednoznačná společenská poptávka.

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská poděkovala všem za velkou míru trpělivosti a odvahy při přípravě Plánu. Označila jej za společenskou dohodu, na které se účastní velmi mnoho aktérů. Zdůraznila, že se podařilo historicky poprvé prodloužit lhůtu pro seznámení s územním plánem před projednáním, která je vázaná zákonem a je nelogicky stanovena jednotně bez rozlišení malých obcí a velkých měst. Představila harmonogram projednávání a akcí na podporu seznámení veřejnosti s Metropolitním plánem.

V odpovědích novinářům vysvětlil profesor Koucký důvody k odstranění stavebních uzávěr na velkých transformačních plochách (bývalá nádraží, brownfieldy) na území Prahy v novém Metropolitním plánu a vyzval k využití termínu veřejného projednání k pořízení podrobnějších územně-plánovacích dokumentací pro tato území. Zdůraznil, že kromě výškové regulace je hlavní novinkou v pojetí Metropolitního plánu návrat k rozhodování podle struktury území: ulic, náměstí, parků, typu staveb, jejich struktury a krásy, promísení funkčního využívání. V tom se Metropolitní plán nejvíc odlišuje od regulace funkčního využití území, kterou do územního plánování zavedla 2. polovina minulého století.

Primátorka Adriana Krnáčová požádala novináře, aby psali korektně, nepřebírali nekriticky „názory“ různých lidí a problematiku územního plánování si nastudovali a ověřili u odborníků IPR a pořizovatele. Zmínila, že každá změna tady bývá diskutovaná zvláštním způsobem, kdy se nejprve straší, pak dezinterpretuje a nakonec neguje, aniž známe předmět diskuze. „K diskuzi je potřeba přistoupit s otevřeným srdcem a myslí“, řekla doslova. Zástupce pořizovatele Martin Čemus upřesnil, že podněty a připomínky budou na webovém formuláři evidovány podle témat a podle lokalit, což umožní přehlednou identifikaci možných „neuralgických bodů“.

Náměstkyně Petra Kolínská argumentovala na otázku zamítnutí aktualizace Zásad územního rozvoje procesními důvody, kdy by podle ní při souběžném zpracovávání obou dokumentů (ZÚR a MPP) chyběla opora a zpracování by kladlo „zvýšené nároky“. Obsahově považuje současné podklady ke změně ZÚR za problematické a dává přednost jejich aktualizaci v následujících 2 – 3 letech s následnou změnou Metropolitního plánu. Myslí si, že takový postup není kontraproduktivní.
Ve svých názorech a postupech ohledně Metropolitního plánu se Kolínská opírá o názory odborníků z Recenzní skupiny pro MPP z roku 2016, zpracovaná dílčí hodnocení Metropolitního plánu zadávaná IPR a o objednané oponentní posouzení Metropolitního plánu z České zemědělské univerzity. „Metropolitní plán je lepší mít než nemít“, odpověděla na poslední otázku o možnosti neschválení Metropolitního plánu Petra Kolínská. V procesu veřeného projednání chce najít většinovou shodu nad novým územním plánem Prahy.

Na stejnou otázku odpověděla časopisu Stavba (Stavbawebu) též primátorka Adriana Krnáčová: „Je velmi důležité vytvářet autorům pro jejich práci dobré podmínky, aby cítili od vedení města maximální podporu. Snažila jsem se o to doposud a budu to dělat i nadále. Nacházíme se ve velmi citlivé době, protože je půl roku před volbami, ale přesto vše pokračuje podle harmonogramu, a toho si velmi cením. Teď se přípravy dostávají do velmi důležité fáze a já doufám, že se nyní ukáže, proč jsme prezentaci Metropolitního plánu věnovali tolik času a energie. Určitě v tom ale hodlám pokračovat i nadále, protože nejrůznější diskuse s širokou, ale i odbornou veřejností, mohou celému veřejnému projednávání jen prospět.“​​

16. 4. 2018
Martin Kloda, architekt a doktorand na FA ČVUT__________

Tisková zpráva IPR:
Od 16. dubna 2018 se veřejnost může seznámit s oficiální verzí návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu. Lidé si nyní plán mohou čtvrt roku prohlížet a připravit se na připomínkování. Připomínky k návrhu bude možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června.

„Návrh plánu prošel v poslední době velkou diskuzí, do níž bylo zapojeno mnoho lidí z různých oborů a institucí. Věřím, že nyní je dlouhý proces projednávání dobře připraven,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová.

„Stále postupujeme podle harmonogramu. Po fázi, kdy plán připravovali odborníci Institutu plánování a rozvoje, přichází na řadu městské části, orgány státní správy a obyvatelé města. Chystáme celou řadu aktivit a setkání, na kterých se budou moci všichni zájemci s návrhem seznámit. Detailní znalost konkrétního území, kterou mají občané a městské části, jsou pro další přípravu dokumentu zásadní. I proto jsme čas na prostudování prodloužili o dva měsíce,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

V návrhu Metropolitním plánu je komplexním způsobem vyjádřena vize rozvoje Prahy na příští desetiletí. Řídit se jim bude veřejná správa, investoři i občané. Plán neřeší detail jednotlivých domů a parcel, nýbrž koncepci celého města, včetně rozvoje infrastruktury nebo ploch pro novou bytovou výstavbu. „Jde o koncepci celého města o téměř 500 km2,“ vysvětlil Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR), který návrh plánu zpracoval.

Kompletní návrh plánu je zveřejněn na webu plan.iprpraha.cz. „Do návrhu plánu se obtiskly desítky hodin jednání, názory odborných recenzentů i právníků, vůle státní správy, městských částí a dalších institucí. Proto jsme postupně vytvářeli další a další verze, ve kterých jsme se snažili o kompromis mezi mnoha zájmy a představami,“ dodal Boháč.

IPR chystá na příští měsíce mnoho informačních aktivit, během nichž bude plán občanům představovat. V Centru architektury a městského plánování (CAMP) bude až do konce července výstava, kde si každý bude moci návrh plánu prohlížet a doptávat se přítomných odborníků. Prahu bude také křižovat informační kontejner, který vždy na dva dny zakotví v celkem sedmnácti pražských lokalitách, aby lidé kvůli plánu nemuseli vážit cestu do centra. Veškeré informace o tom, kde je možné se s plánem seznámit, budou k nalezení na www.iprpraha.cz.

Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování zástavby do krajiny na periferii města. Namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v transformačních územích – na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží. Plán též navrhuje nové pojetí výškové regulace. Výškové budovy tak již nebudou moci vznikat jako nahodilé solitéry. Plán navrhuje umožnit stavbu výškových budov jen v několika vybraných oblastech.

Metropolitní plán navrhuje pravidla rozvoje Prahy na příštích patnáct až dvacet let. Nový územní plán vzniká od roku 2012 a platit by měl nejpozději od roku 2023. Od 27. června budou mít občané, městské části i další instituce mít v souladu s požadavkem stavebního zákona 30 dní na podání připomínek.

Poté bude návrh plánu na základě připomínek upraven a proběhne druhé kolo veřejného projednání. Délka projednávání bude záviset na množství připomínek, které k návrhu přijdou. Jejich počet se dá odhadnout na několik tisíc. Zastupitelstvo by mělo dopracovaný návrh schvalovat v roce 2022.

Prezentace a diskuze v CAMPu
23. 5. od 19:00
13. 6. od 19:00
28. 6. od 19:00
Pokračování série večerních přednášek pro veřejnost, které se pravidelně konaly od podzimu 2017.Zástupci zpracovatelského týmu představují aktuální stav prací na plánu, vysvětlují dosavadní vývoj příprav a seznamují s hlavními tezemi plánu. Součástí je i vysvětlení metodiky plánu a návod, jak plán číst.

Výstava Metropolitní plán v CAMPu
27. 4. – 27. 7.
Výstava v prostorách CAMPu komplexně představí návrh Metropolitního plánu. Vystaven bude hlavní výkresi vybraná schémata. Cílem expozice bude především seznámit veřejnost s obsahem plánu a přehledněvysvětlit jeho metodiku. Od zahájení výstavy do 1. června budou v prostorách CAMPu dva dny v týdnupřítomni i zástupci zpracovatelského týmu, stejně jako zástupci pořizovatele (ÚZR MHMP). Veřejnosti zástupci městských částí tak budou mít možnost do CAMPu přijít a diskutovat konkrétní i obecná tématas odborníky. Od 1. června do konce výstavy pak budou odborníci připraveni konzultovat každý všední den.

Další informace najdete v připojených  PDF pod článkem:
• Návrh metropolitního plánu
• Přehled informačních zdrojů k návrhu Metropolitního plánu

tisková zpráva, Stavbaweb

Odborníci: Nový Metropolitní plán Prahy umožní využít brownfieldy

(ČTK) – Nový Metropolitní plán Prahy, jak ho navrhuje Institut plánování a rozvoje (IPR), umožní dobře využít brownfieldy, tedy nevyužité plochy na místě bývalých továren nebo skladů. Shodla se na tom většina odborníků, které dnes ČTK oslovila. Při zahušťování od centra k okrajům je však třeba postupovat citlivě a zbytečně se nezbavovat se zeleně, uvedli. Některým vadí to, že se Praha nechce rozvíjet do výšky. Podle dalších je na hodnocení dopadů zatím brzy.

IPR předal v pondělí návrh Metropolitního plánu Prahy magistrátu. Dokument bude možné od 27. června po 30 dní připomínkovat. Metropolitní plán by měl od roku 2023 určovat veškerou výstavbu v hlavním městě.

„Z realitního pohledu je velmi důležité, že IPR situaci řeší, protože stávající tempo výstavby především nových bytů je nedostačující a poptávka po bydlení v aglomeraci Prahy je velmi vysoká. V další řadě je také potřeba dbát na kvalitu života a zbytečně se nezbavovat zelených ploch,“ uvedl ředitel realitní kanceláře Bidli Ondřej Mašín.

Podle vedoucího nemovitostního týmu poradenské společnosti Deloitte Miroslava Linharta se o návrhu plánu ještě povede dlouhá diskuse. „Jsem ale rád, že tento návrh v sobě nese některé z hlavních tezí schválené strategie rozvoje Prahy. Tedy zahušťování města od centra k okrajům, zejména pak rozvojem brownfieldů. Je to důležité pro dosažení vyšší efektivity existující veřejné dopravy a občanské vybavenosti,“ podotkl Linhart.

Jan Zachystal z realitní kanceláře RE/MAX uvedl, že plánované odstranění některých stavebních uzávěr je jednoznačně pozitivní zpráva pro bytovou situaci v metropoli. „Brownfieldy, jako jsou například některé oblasti ve Vysočanech a třeba i nákladové nádraží Žižkov, jsou ideální příležitosti pro vybudování bytových komplexů v širším centru města bez zastavění zelených ploch,“ doplnil Zachystal.

Podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy Metropolitní plán Prahy zpřehlední situaci kolem budoucí výstavby a stavebním firmám a developerům poskytne žádoucí autoritativní vodítko. „Zahuštění zástavby na úkor parků a zeleně nemusí být na škodu, pokud bude provedeno citlivě a s mírou. Přispěje totiž ke zmírnění tlaků na růst cen nájmů komerčních i rezidenčních nemovitostí,“ uvedl Kovanda.

Analytik BH Securities Štěpán Křeček podotkl, že nový územní plán vytváří nové regulace, které znemožní, aby se Praha rozvíjela do výšky. „V tomto ohledu tak nebudou následovány moderní světové metropole, které prostřednictvím výškových staveb řeší nedostatek prostoru,“ dodal Křeček.

Podle ředitele developerské firmy Ekospol Evžena Korce přišel návrh plánu až pět minut po dvanácté, neboť stávající územní plán se měl aktualizovat už v roce 2010. „Návrh přináší několik pozitivních změn. Tou hlavní je důraz na revitalizaci brownfieldů, které jsou nyní strašákem mnoha lokalit,“ uvedl Korec. Plán se podle něj ovšem příliš soustředí na výstavbu v širším centru, lidé ovšem upřednostňují bydlení v okrajovějších částech Prahy s dobrou dopravní dostupností, doplnil.

Mluvčí developerské společnosti Finep David Jirušek uvedl, že na hodnocení návrhu je ještě příliš brzy. „Předpokládáme, že detailnější náhled na něj nám umožní až hlubší analýza. Tu zpracovávají nezávislí odborníci, které jsme za tímto účelem oslovili. I pro ně je nicméně analýza dokumentu velmi obtížná. Nezbývá než litovat obyvatel Prahy, kteří se v něm musí doslova ztrácet,“ dodal Jirušek.


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*