Pražští radní schválili novelu Pražských stavebních předpisů

(ČTK) – Pražští radní v pondělí 22. června 2020 schválili novelu Pražských stavebních předpisů (PSP), která vylučuje dosavadní možnost chybného výkladu, kde se dají stavět budovy, a kde ne. Novela tak uprostřed města definuje nestavební plochy, řekl dnes ČTK Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR), který má na starosti územní plánování. PSP platí od 1. srpna 2016 a jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu a definují požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby.

Novela upravuje detailní popis pojmů a nedovoluje různé výklady. Novelizované PSP také budou moci v budoucnu společně s Metropolitním plánem korigovat vymezení zastavěného v území a upřesňuje pojmy jako zastavěnost, zastavitelnost a nezastavěnost ve vztahu k termínům ve stavebním zákoně.

Jako příklad rozporu zmínil Boháč případ Divoké Šárky, která je z pohledu stavebního zákona brána jako zastavěné území. „Právě technická novela PSP ruku v ruce s budoucím Metropolitním plánem tento nesoulad mezi právním a skutečným stavem umí odstranit,“ uvedl Boháč.

PSP schválila rada hlavního města v červenci 2014 a platit začaly od 1. října 2014. Předpisy mají umožnit výstavbu udržitelného města se stromy v ulicích a novostavbami, které respektují charakter svého okolí. Každá nová či rekonstruovaná ulice širší 12 metrů má mít stromořadí. Neměly by vznikat zbytečné podchody a nadchody, přednost mají mít bezbariérové přechody. Stanoví i výškovou regulaci novostaveb.

___

Tisková zpráva IPR:
Pražské stavební předpisy teď lépe definují, kde se dá stavět
Pražské stavební předpisy (PSP), které stanovují požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby, prochází technickou novelou. Rada hlavního města schválila na pondělím zasedání novelu PSP, která zmírňuje riziko odlišného výkladu zastavitelnosti území.

Rada hlavního města už na konci loňského roku uložila vypracovat návrh na technickou novelu PSP s cílem upravit ustanovení Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti tak, aby byla vyloučena možnost odlišného výkladu. Na ní se přišlo při projednávání Metropolitního plánu v létě 2018.

„V Pražských stavebních předpisech upřesňujeme pojmy jako zastavěnost, zastavitelnost a nezastavěnost ve vztahu k pojmosloví ve stavebním zákoně. Díky tomu se teď vyhneme různým interpretacím a odstraníme tím skuliny, které by někdo mohl použít při plánované výstavbě,“ komentuje novelu Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Novela tedy upravuje detailní popis pojmů a nedovoluje tak různé výklady, jelikož nová textace je jednoznačná. Novelizované PSP také budou moci v budoucnu společně s Metropolitním plánem korigovat nešťastné vymezení zastavěného v území.

„Kdybyste se v tuto chvíli podívali například na Divokou Šárku z pohledu stavebního zákona, uvidíte, že se jedná o zastavěné území neboli intravilán. Právě technická novela PSP ruku v ruce s budoucím Metropolitním plánem tento nesoulad mezi právním a skutečným stavem umí odstranit. Dalo by se říci, že Divokou Šárku „navracíme zpět“ krajině,“ popisuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR).

Co jsou to PSP?

Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpisy ke stavebnímu zákonu vydávané ve formě nařízení a stanovující pro hlavní město Prahu obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. Samotný návrh PSP zpracoval IPR. Návrh PSP schválila Rada hlavního města Prahy v červenci 2014 s účinností od 1. října 2014.
PSP se věnují dnešním problémům města spojeným zejména s rozpadem městské struktury. Rozpracovávají a doplňují zejména opomíjené urbanistické vztahy. PSP také zavádí regulativy, které určují prostorové limity staveb ve vztahu k charakteru okolní zástavby, optimalizují například pravidla pro odstupy staveb od hranice pozemku, zavádí výškové limity a vrací se k instrumentům plánování města – uliční a stavební čáře. Předpis přináší jasná pravidla pro vymezování veřejných prostranství. Podrobně se věnuje například uličním stromořadím i regulaci reklamy. 

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Stále Praha bojuje se stavebním boomem, kterému nestačí údržba a sanace hříchů minulosti, protože se prováděla neprofesionálně a často nezodpovědně. Partikulární zájmy z ciziny od různých zmetků, bažících po zisku. Nic jiného je nezajímá. A dodnes sedí na některých židlích na úřadech. Je v Praze velký chaos, skoro všude. Proč asi? Třeba TSK, tam je to opravdu děs, a zajímá to třeba pana Hřiba?? Ti lidé tam trpí a nikdo jim nepomáhá. Ostudné, novela PSP to rozhodně nenapraví, protože je zase plná výplodů hloupých a naivních byrokratů a technokratů. Kdy to tam vezmou do ruky odborníci? Na IPR v Praze jich máte dost, přehlížených a nevyužitých. Magistrát neumí řídit město, opravdu ne. Tam se lidé střídají jako ponožky. Jak to asi potom má vypadat?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*