Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK v Opletalově ulici

Jonáš Krýzl, Jan Novotný, Martina Buřičová, Štěpán Kubíček

Hodnocení poroty: Řešení je z památkového hlediska citlivé. Návrh vhodně propojuje stávající budovy s novými prvky. Dispoziční uspořádání je dobře propracované. Pozitivem je využití parteru pro funkce veřejného charakteru. Příznivé je řešení tichých a hlučných zón, pozitivně je vnímána možnost využití střešní terasy a její ztvárnění. Velkým kladem návrhu je dispoziční variabilita, která umožní v budoucnu reflektovat měnící se potřeby fakulty. Návrh přes doporučení poroty neřeší pavlač jako celoročně užitný společenský a komunikační prostor. Detail opláštění pavlače není tepelně izolační, ale přesto působí robustně.

AUTORSKÁ ANOTACE NÁVRHU
Labyrint autentické historické architektury budov – přednost.
Nová funkce – škola, badatelna, knihovna, studovna.
Přizpůsobit školu domu, nikoliv dům škole.
Genius loci budov a okolí, vnitroblok a dvory, pavlače.
Využití sedimentu architektonických vrstev. Zachování mnohotvárnosti.
Vyčištění od nánosů bez hodnoty, replikace původních uspořádání, rekonstrukce, rehabilitace.
Doplnění nové formy pavlače, páteřní propojení, zpřehlednění.
Oživení – hlediště – jeviště.

Cílem návrhu je citlivě zrekonstruovat, propojit a doplnit historické objekty pro účely nové univerzitní funkce, s důrazem na charakter domů. Objekt vnímáme jako klidnou školní budovu se základními provozními celky pracoven, knihovny, přednáškových sálů a kavárny – jako soběstačný doplněk hlavní budovy FFUK na Palachově náměstí. Kvalitou objektu je jeho poloha v historickém centru města, zejména ale členitost a pestrost vnitřních prostor daná dobou jejich vzniku – je to sediment architektonických vrstev dokládajících historii jako svazky uložené v knihovně.

Teze
Srostlici tří budov vnímáme jako signum, přednost. Přizpůsobujeme školu domu, nikoliv dům škole. Nový provoz se nepere s historickou dispozicí a konstrukcemi, přirozeně do nich vplouvá a plně je využívá. Chráněný dům čp. 49 obnovujeme citlivě podle původního vnitřního uspořádání, dispozice jsou vyčištěny od novodobých nekvalitních nánosů. Řady salonů s enfiládou v uličním křídle jsou obnoveny. Dvorní křídlo dispozičně uvolňujeme pro potřeby školy. Vnitřní prostory upravujeme razantněji tak, aby poskytly velkorysou otevřenost vstupní partii školy, pracovnám a knihovně.
Jemné funkcionalistické dvorní křídlo je ponecháno jako solitér, dispozičně je uvolněno.
Jasné propojení souboru domů je základním předpokladem správného dispozičního uspořádání školy.  Navržená pavlač obnovuje původní řešení zachycené v archivních plánech, plynule navazuje na pavlač domu čp. 49, souzní s pavlačí protilehlého souseda ve dvoře, váže na sebe vstupy do všech rozhodujících provozů.  Stává se hledištěm – komplementem školního nádvoří – jeviště/arény.

Provozní řešení
Hlavní vstup do školy v objektu čp. 47 je akcentován úpravou chodníku. Průjezd se otevírá do velkorysé vstupní haly s recepcí. Tři základní směry ze vstupu: vlevo do konferenčních sálů v přízemí a suterénu, přímé pokračování do kontrolovaných prostor školy na školní nádvoří s výtahem či po hlavním školním schodišti, vpravo do veřejné kavárny.
Elegantní vstup objektem čp. 49 bude využíván jako alternativa pro zaměstnance školy, pro zásobování knihovny a hospodářský vstup.
Nádvoří, dvůr, terasa – venkovní plochy budou využívány jako pobytové školní prostory, každá se specifickým charakterem.

Knihovna je rozdělena do tří provozních celků propojených samostatným knihovním výtahem.  Příjem a katalogizace knih je v přízemí dvorního křídla historické budovy. Kapacitní depozit je umístěn ve třech nově zbudovaných podzemních podlažích pod nádvořím. Studovny s volným výběrem a provozním zázemím jsou v plném rozsahu ve 4. NP (podkroví, dvorní křídlo čp. 47 a poslední běžné patro čp. 49). Vstup do knihovny je z podesty hlavního schodiště otevřenou vstupní halou s kontrolním bodem a centrálním výdejem knih.  Na ni navazují otevřené prostory studoven členěné regály.  U knihovního výtahu je výdej knih z depozitu a kancelář.

Pracovny jsou umístěny ve 2. a 3. NP obou uličních domů. Dvorní trakty obsahují „hlučné“ zóny týmových pracovišť, oddychové zóny, zázemí. Uliční trakty jsou „tiché“ zóny pracoven, povětšinou se čtyřmi pracovišti v jedné místnosti. Historické dvorní křídlo obsahuje jednu kapacitní pracovnu, „hlučnou“ zónu sdílí s uličními trakty. Podkroví domu čp. 49 je atypickým prostorem pracoven – se střední „hlučnou“ zónou otevřenou do hřebene střechy. Ve dvorním funkcionalistickém křídle jsou ve všech nadzemních podlažích pracovny se skromnou „hlučnou“ částí.
Rozmanité řešení typů pracoven vyhovuje dlouhodobým i krátkodobým uživatelům (badatelům). Cílem návrhu je poskytnout klidné, soustředěné prostředí vhodné pro individuální činnost i prostředí vhodné pro práci projektových týmů.

Konferenční prostory, učebny
Dva kapacitní konferenční sály dělitelné na menší jednotky jsou umístěny do přízemí a suterénu ve vazbě na vstup do budovy.  Další malé učebny jsou v patrech pracoven, umožňující jak nezávislé fungování, tak napojení na „hlučná“ týmová pracoviště.

Café/buffet je v části přízemí domu čp. 47 přístupném ze vstupní haly. Kavárna využívá původní členění prostor do jednotlivých salonků, některé z nich jsou určeny jako víceúčelové pro veřejné výstavy a přednášky.  Nově ozeleněný dvorek se stromem a pumpou je volně přístupný z kavárny.

Minimalizace technicky složitých a investičně nákladných řešení
Navrhujeme zlepšení hodnot tepelné neprostupnosti obálky budovy, střecha bude zateplena.  Obvodové zděné konstrukce budou zachovány bez přidané vrstvy zateplení. Jejich mocnost je dostatečná a výhodná pro využití jejich akumulačních vlastností a teplotního fázového posunu. Špaletová okna a dveře budou repasovány, osazeny tepelně izolačním dvojsklem ve vnitřním křídle, jednoduchým sklem na vnějšku. Do špalety budou umístěny rolety proti světlu a přehřívání.
Pavlač zasklená jednoduchým sklem umožní nepřímo větrat prostory dvorního traktu bez nutnosti instalace vzduchotechniky. Jedná se o obdobu pavlače objektu čp. 49 se současným architektonickým výrazem. Pavlač bude mít zásadní vliv na vnitřní prostředí budovy v extrémních teplotách, vytváří chráněný prostor, který má díky severozápadní orientaci a zastínění sousedními budovami o řád příznivější prostředí, než volný exteriér.
Nucené vzduchotechnické větrání včetně chlazení je navrženo pouze pro prostory přednáškových sálů, šaten, kuchyně a kavárny. Ostatní prostory jsou větrány přirozeně – okny.  Vytápění bude teplovodní s centrální plynovou kotelnou osazenou kondenzačními kotli.  Ohřev teplé vody bude lokální.  TV bude připravována přímo v místě spotřeby pomocí malých zásobníkových elektrických ohřívačů. Chlazení půdních prostor bude přirozeně – příčným nočním provětráváním, s využitím automatického ovládání střešních oken. Případně lze doplnit multisplitové chladící jednotky.  Ostatní prostory objektu nebudou strojně chlazeny.
Z autorské zprávy

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*