Revitalizace obecního hřbitova

Na hřbitově v Roštění proběhly stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch, součástí prací byla také obnova rozvodů vody, veřejného osvětlení a sadové úpravy.
Základním konceptem bylo podtrhnout silné stránky hřbitova (uspořádání hrobů v zelené ploše) při zvýšení pohody návštěvníků, potlačit slabé stránky (okolí) a více artikulovat klid místa. Centrální dominantu hřbitova tvoří křížení dvou hlavních tras pochozích ploch umocněné kamenným křížem. V návrhu jsme se snažili o materiálové zjednodušení a scelení, v rámci ekonomických možností jsme použili pouze dva základní materiály – nebarveného betonu a ostře pálené cihly.
U východní a severní strany hřbitova jsou nové obvodové zdi z pohledových ostře pálených cihel německého formátu (240 x 114 x 71 mm) skládaným do tloušťky stěny 240 mm. Mříže jižní stěny byly po demontáži opískovány a ošetřeny barvou v odstínu kovářské černi. Pro krajní pole u brány se mříže šířkově upravily. Nové mřížoví z západní stěny tvarově i barevně koresponduje s repasovanými prvky.
Kolumbárium je nyní součástí východní vyzdívané stěny. Navrženo bylo pro 3 x 9 pozic, kdy jednu pozici tvoří vyzděná nika šířky 280 mm a výšky 324 mm. Podložku a zastropení nik tvoří dílensky odlévané a vyztužené betonové desky. Každá nika je lemována ocelovým rámečkem, k němuž se připevní ocelové desky pro vygravírování jmen zemřelých.
Mobiliář byl demontován, nové lavičky jsou v soudobém kvalitním designu.
Zeleň na hřbitově má kromě nesporné estetické funkce také izolační charakter v návaznosti na blízkost agrodružstva. Návrh výsadeb vycházel z upraveného vedení cestní sítě a členění hrobových míst tak, aby se spolu s doplněným mobiliářem zvýšila atraktivnost a reprezentativnost místa. V jižním prostoru hřbitova byl u vstupní zdi obnoven živý plot ze sloupovitého kultivaru tisu prostředního, který se svým štíhlým vzrůstem a dobrou tvarovatelností hodí k odclonění areálu agrodružstva. Vstupní část hřbitova doplňují trvalkové záhony, bránu lemují dvě okrasné hrušně Calleryovy. Kolem nově umístěných laviček v ose komunikací byly vysazeny ořechoplodce clandonské (keře zlatice prostřední tu už byly). Nově vysazené okrasné hrušně v rozích hřbitova doplňují čtyři exempláře úzkokorunného javoru babyky. Trvalkové výsadby a nové keře jsou také v jihozápadní části hřbitova u kolumbária a v severozápadní části za nově vybudovaným odpočívadlem. Kamenný kříž doplňují čtyři exempláře tavolníku nízkého.
Mezi šlapákové cesty u hrobových polí byly vysazeny suchomilné nízké trvalky snášející sešlap a omezující nároky na kosení. Na hřbitov bylo dále vysazeno šest alejových stromů, 19 solitérních keřů a 108 keřů pro živé ploty.
Autorská zpráva
Foto: Zuzana Štolcová

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Pěkná práce. Jen spojení |reVITAlizace hřbitova| je stejně úsměvný jako vládní zásluha na záchraně tisíců mrtvých 🙂

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*