Správní budova Židovského muzea v Praze

V návaznosti na rekonstrukci Španělské synagogy byly v ulici U Staré školy v Praze 1 rekonstruovány a sloučeny objekty č. p. 141 a 153, v nichž vzniklo nové sídlo Židovského muzea. Spolu se synagogou vytvářejí rekonstruované budovy velmi specifický blok v rámci uliční sítě Josefova. I když pocházejí z přibližně stejného období, jsou stylově rozdílné — zvláště čp. 141 se svým modernistickým výrazem a použitou skeletovou konstrukcí velmi liší od historizující budovy čp. 153 a okolních objektů.

Zadání
Základním požadavkem investora bylo „za provozu“ přesunout fungující strukturou muzea z ulice Jáchymovy do nových větších prostor. V rekonstruovaných budovách měly být umístěny restaurátorské dílny, depozitáře a archivy, badatelky, studovny, pracovny, knihovna, referenční centrum pro veřejnost, pronajímatelný prostor (kavárna), galerie, fotoateliér, nutné administrativní zázemí, byty stážistů, technické a skladové zázemí, prostory pro bezpečností agenturu. Zároveň se měly doplnit nové chybějící provozy a modernizovat technologie a vlastní interiérové vybavení.
Návrh se snaží o tvorbu moderní architektury v rámci historického kontextu lokality Josefova. Obsahuje několik rovin přístupu k rekonstrukci. Především v objektu čp. 153 se uplatnily kompletní repliky a repase konstrukcí dle stavu z 20. a 30. let 20. století (fasády, výplní otvorů, schodišťového prostoru), nově designované byly některé konstrukce z dobových materiálů (kování, teracco, zábradlí) a konečně byly použity již zcela moderní a současné materiály, technologie a design (atypický nábytek, prosklené konstrukce, osvětlení či barevné materiálové řešení obou objektů).
Finální stavební program se vyznačoval střídmostí administrativních provozů, přesně definovanými požadavky na umístění a vnitřní prostředí provozů archivů, depozitářů a restaurátorských prostor a především definovaným souhrnem vzájemně dosti komplikovaných provozních vazeb.

Popis stavby
Charakterem vnitřního provozu je nová budova polyfunkčním objektem vzájemně se prolínajícím vnitřním/zaměstnaneckým a vnějším/návštěvnickým provozem, jejichž optimální sladění bylo z hlediska tvorby koncepce provozu zásadní. Jednotlivé složky muzea jsou důsledně zónově uspořádány, a sice způsobem — čím menší je docházka veřejnosti do určitého typu provozu, tím výše je tento provoz v objektu umístěn. Komunikační systém objektu dále zohledňuje pohyb pracovníků mezi funkčně souvisejícími odděleními a požadavky na transport sbírkových předmětů.
Umístění jednotlivých provozů: v budově Židovského muzea:
přízemí: kavárna, Galerie Roberta Guttmanna, referenční centrum knihovny, depozitář knihovny,
1. patro: studovna knihovny, badatelna, fotoateliér, kurátoři,
2. patro: restaurátorské dílny, badatelny, pro odbornou veřejnost, prostory s hmotnými předměty — depozity a pracovny judaistiky a holokaustu, dílny sbírkového oddělení,
3. patro: převážně pracoviště kancelářského typu a dále dílny restaurátorů,
4. patro: pouze podkroví domu č. p. 153 (ubytovací jednotky pro stážisty a kanceláře),
suterén: technologické zázemí a oddělení balení expedice.

Konstrukce
Umístění archivů a depozitářů do jednoho bloku v domu č. p. 153 a dodatečné přidání vnitřní přizdívky pro zvýšení jeho akumulační schopnosti vyvolalo v této části stavby enormní zatížení, které bylo přeneseno nově vloženou ocelovou konstrukcí na výšku tří podlaží. Ta se opírá o monolitickou železobetonovou konstrukci nově vybudovaných suterénních prostor pod touto částí budovy. Do suterénu byl prodloužen i dosah osobonákladního výtahu v č. p. 153, uzpůsobeného na transport sbírkových předmětů. Zde vznikla základní vertikální páteř zázemí sbírkového oddělení a knihovny.
Vložením další ocelové konstrukce do nevyužívaného vnitřního světlíku domu č. p. 141 mohla být napřímena spojovací chodba mezi objekty a vytvořen nový kancelářský trakt do ulice U staré školy. Kromě suterénu tak byly oba domy v každém podlaží vzájemně komunikačně propojeny, čímž se dosáhlo maximálního provozního zjednodušení, minimalizování komunikačních ploch a snadné orientace v budově. Samozřejmostí je bezbariérové řešení pohybu po celém objektu.
K zásadním změnám patřila úprava hlavního vstupu do domu č. p. 141. Přeložení části hlavního schodiště do 2. NP umožnilo rozšířit nástupní schodiště do nové haly s recepcí a výtahem č. p. 141. Tato vertikální komunikace obsluhuje frekventovanější, převážně administrativní část budovy.
V přízemí budovy č. p. 141 byly nově vytvořeny prostory pro pronajímatelnou kavárnu. Její umístění do nejexponovanější části přízemí domu č. p. 141 umožnilo snížení úrovně podlahy a obnažení skeletových pilířů celoplošným prosklením. Skrz parter lze z Vězeňské ulice sledovat nasvětlenou a veřejnosti dosud skrytou část dvorní fasády Španělské synagogy.
Kruhová vitrážová rozeta nad svatostánkem Španělské synagogy, která byla před rekonstrukcí z jedné poloviny zastavěna nákladním výtahem v č. p. 141, byla uvolněna a uměle nasvícena s imitací denního světelného cyklu.
V horní části mansardové střechy domu č. p. 153 vznikla půdní vestavba pro byty stážistů, prosvětlená atypickými ateliérovými okny. Nerezová okenní konstrukce s ohýbaným ditermálním sklem byla použita při nahrazení původní sklobetonové stěny v ředitelské pracovně pod kopulí domu č. p. 141.

Rekonstrukce a vznik nového sídla Židovského muzea se uskutečnily v rámci celkového procesu oprav objektů Židovské obce na pražském Starém městě a v Čechách, zahájeného na počátku 90. let.


Adresa: U staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
Investor: Židovské muzeum v Praze
Autor: Martin Bambas, Juraj Matula, Richard Sidej
Generální projektant: Znamení čtyř — architekti, s. r. o., Bambas / Matula / Sidej
Spolupráce: Bohdana Bartošová, Pavel Pršala
Stavební a statická část: VMS projekt
Profese: SYB, s. r. o.
Klimatologie: Jan Červenák
Generální dodavatel: EKOLS stavební spol., s. r. o. (demolice, spodní stavba, posílení skeletu, zděné konstrukce), GEOSAN Group, a. s.
Profese: SYB, s. r. o.
Truhlářské výrobky: Truhlářství Sochor
Zámečnické výrobky: Phar service, s. r. o.
Výtahy: Výtahy Schindler, a. s.
Soutěž. 1998
Projekt pro ÚR: 1998
Projekt pro SP: 1999
Realizace: 12/1999-3/2001
Plocha stavebního pozemku: 785 m2
Zastavěná plocha: 705 m2
Zpevněná plocha: 85 m2

Stavební náklady
Náklady/m3 obest. prostoru: 7000 Kč (bez mobiliáře, vč. vybavení restaurát. dílen a technologického vybavení, osvětlení)

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*