Visutá lávka přes Sázavu

Lávka byla vybudovaná u obce Zbořený Kostelec, kde převádí cyklostezku přes řeku Sázavu. Její jedinečnost spočívá v použití systému visuté konstrukce v kombinaci s dřevěným ztužujícím třípolovým spojitým nosníkem a také v uplatnění dřeva v mostní konstrukci s celkovou délkou 130 m při rozpětí hlavního pole 65 m.
Třípolová lávka je součástí stavby Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou, která je dílčí etapou na mezinárodní cyklostezce Greenway Praha – Vídeň. Její visutá konstrukce s dřevěnou mostovkou navazuje na tradici řetězových mostů. Tři pole jsou o rozpětí 32,5 + 65,0 + 32,5 m, šířka průchozího prostoru je 2,5 m. Výškově je niveleta v celé délce lávky vedena v zakružovacím oblouku o poloměru 2167 m. Geometrie konstrukce respektuje požadavky průtočného profilu řeky Sázavy při povodňových hladinách stoleté vody. Nosný systém tvoří nosné řetězy a zavěšené dřevěné parapetní nosníky. Články nosných řetězů jsou z tyčových táhel Macalloy o průměru 64 mm z oceli S460. Svislé závěsy o průměru 20 mm jsou také z oceli. Parapetní nosníky byly navrženy z lepeného lamelového dřeva v průřezu 1200 x 220 mm. Lávka má dřevěnou mostovku složenou z příčníků, podélníků a dubových fošen. Pod mostovkou je vodorovné příhradové ztužení z diagonálních ocelových trubek. Spodní stavba je masivní železobetonová a tvoří ji krajní opěry a dva mezilehlé pilíře. Založení opěr i pilířů je hlubinné na skupině mikropilot.
Výstavba probíhala postupnou montáží dřevěných parapetních nosníků, které byly po zkompletování zavěšeny na nosné řetězy z tyčových táhel.

Montáž nosné konstrukce
Uspořádání a rozměry konstrukce byly od začátku koordinovány s požadavky výroby a montáže. Rozhodujícím kritériem výroby a montáže nosné konstrukce bylo montážní dělení parapetních nosníků, do značné míry dané omezením při dopravě a přístupem na stavbu. V průběhu zpracování realizační dokumentace stavby bylo předloženo několik montážních postupů. Projektant na základě zkušeností s montáží obdobných konstrukcí předpokládal montáž bez provizorních podpěr v hlavním poli. To znamená montáž nosných řetězů, závěsů a příčníků v prvním kroku, s následným zavěšováním předmontonaných dílců délky 10–13 m. Dílce by byly sestaveny z parapetních nosníků, mezilehlých příčníků, zavětrování a podélníků.
V tomto případě vychází délka dílce ze způsobu osazení vždy na dva a dva závěsy. V průběhu postupného zavěšování se pak dílce spojovaly dočasným kloubem tak, aby se nebránilo přirozené deformaci visuté konstrukce. Po vyhodnocení technologických možností a analýzy rizik byl postup výstavby upraven: v prvním kroku byla na definitivních podpěrách a čtyřech provizorních bárkách smontována dřevěná konstrukce, poté se sestavily nosné řetězy včetně závěsů a osadily se na ocelové pylony. Po zaměření a rektifikaci konstrukce se připojily závěsy na příčníky s následným spuštěním konstrukce a aktivací spolupůsobícího systému visuté konstrukce a parapetních nosníků. Dřevěná konstrukce byla montována na obou březích symetricky směrem od opěr do středu hlavního pole.
Parapetní nosníky byly na stavbu dopraveny v délkách 16,3–21,0 m. Na pracovní ploše byly nejprve sestaveny dílce z parapetních nosníků, příčníků a vodorovného zavětrování. Ty byly následně jeřábem uloženy na provizorní podpěru a připojeny montážním stykem k předchozímu dílci. Montážní styk parapetních nosníků byl navržen jako tuhý kolíkový přípoj s dvojicí vložených plechů. Pro usnadnění montáže jsou vložené plechy na konci opatřeny čelní deskou, přes kterou je pomocí vysokopevnostních šroubů realizován přenos sil mezi dílci.

Efektivní postup
Hloubka koryta řeky v místě přemostění se pohybuje v rozmezí jednoho metru, proto bylo zvoleno podepření lehkou podpěrnou konstrukcí ze systémových prvků, která byla postavena na urovnaném dně. I přes nepříznivé povětrnostní podmínky – vichřici a vytrvalý déšť – kdy se hladina řeky zvýšila o 0,75 m, tyto bárky plně vyhovovaly. Osazení dřevěné konstrukce ze sedmi dílců, předem smontovaných na břehu, osazení závěsného systému, kompletní montáž a aktivace byla provedena během dvaceti dnů. Pro osazení jednotlivých dílů dřevěné konstrukce se použil s výjimkou středního dílu lávky stotunový jeřáb, pro středový díl dvousettunový jeřáb.
V průběhu montáže nosné konstrukce byly rozhodující fáze výstavby geodeticky kontrolovány a dřevěné konstrukce i visuté pasy byly průběžně rektifikovány. Poslední zaměření se provedlo na aktivované nosné konstrukci po odstranění provizorních podpěr (v této fázi působilo 70 % ze stálého zatížení). Vyhodnocení skutečného průhybu konstrukce prokázalo velmi dobrou shodu s výpočetním modelem. Po dokončení montáže následovala statická a dynamická zatěžovací zkouška. Její výsledky opět potvrdily, že konstrukce se chová dle předpokladů a bezpečně splňuje požadovaná kritéria z hlediska dynamické odezvy a pohody chodců.

Hana Vinšová
Článek vyšel v časopise Stavitel 11/2016


Investor: Středočeský kraj
Generální projektant a zpracovatel předchozích stupňů projektové dokumentace: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Projektant RDS mostního objektu: Valbek, spol. s r.o. – Ing. Martin Sedmík, Ing. Jiří Jachan, spoluautoři Přemysl Šafařík, Ing. Libor Svoboda
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s. 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*