Výrobci a zpracovatelé lehkých obvodových plášťů založili odbornou asociaci

Fotogalerie ke článku (1)

ČK LOP

ČK LOP
Celá fotogalerie (1)

V polovině letošního roku rozšířila řady významných tuzemských oborových cechů a asociací další — Česká komora lehkých obvodových plášťů (dále ČK LOP). V současné době tvoří její členskou základnu 18 firem. Komora sídlí v Praze a hlavním úkolem bude šířit osvětu o fasádních systémech v řadách široké odborné veřejnosti

Podle informací pracovnice ČK LOP paní Zdeňky Bláhové, stojí za vznikem především výrobci a zpracovatelé fasádních systémů. Komoru založily firmy Altech Mladá Boleslav, s. r. o., Alufront, s. r. o., BR-Invest, s. r. o., Fenestra Wieden, s. r. o., Hueck+Hartmann Aluminium, s. r. o., Hydro Building Systems, s. r. o., Kovovýroba Jaroš, s. r. o., Mechanika, a. s., Nevšímal, a. s., OK Mont — STM, s. r. o., Průmstav, a. s., Reynaers Systems, s. r. o., Schüco International KG, org.složka, Sipra,l a. s., Skanska CZ, a. s., Vekra, s. r. o., a Vjačka, s. r. o. Předsedou pětičlenného představenstva byl zvolen Leopold Bareš a výkonným ředitelem Komory byl jmenován Milan Zápotocký. „Převážná většina komponentů fasádních systémů pochází od zahraničních firem, zpracovateli jsou především místní firmy. Naše aktivity zcela jistě pomohou k intenzivnější komunikaci a k dalšímu růstu výsledné kvality fasádních systémů,“ vysvětluje Z. Bláhová.
„Chceme vhodnými metodami přispívat k rozvoji trhu. Spolupracujeme s nejlepšími českými i zahraničními odborníky a zároveň sledujeme úroveň navrhování a provádění konstrukcí členy ČK LOP. Řešíme s nimi opatření pro zvyšování jakosti,“ říká výkonný ředitel ČK LOP M. Zápotocký. „Vysoká znalost výroby, pravidelná informovanost, vzdělávání a kontrola ze strany komory se odrážejí nejenom ve způsobilosti našich členů realizovat náročné projekty, ale také v užitných vlastnostech, vzhledu a kvalitě jejich jednotlivých realizací,“ dodává.  
Jednou z prvních velkých akcí komory bude odborná konference, která by měla proběhnout koncem dubna nebo počátkem května 2008. „Oslovili jsme několik významných specialistuů v oboru, kteří zaštítí konferenci jako odborní garanti. Cílem konference je představit ČK LOP široké odborné veřejnosti — investorům, architektům, projektantům, stavebním společnostem a také zpracovatelům, kteří se podílejí na realizaci lehkých obvodových plášťů. Seznam přednášek bude hotový do konce listopadu,“ vysvětluje Z. Bláhová. 
V průběhu roku Komora uspořádá různé odborné akce, na kterých by své členy, ale případně i další participující subjekty a zájemce, seznamovala prostřednictvím přizvaných specialistů s novinkami v oblasti legislativních požadavků, normovými požadavky a možnostmi a trendy v oboru. V plánu komory je i postupné vydávání publikací a příruček na téma lehkých obvodových plášťů. 
Podle Zdeňky Bláhové chce být komora aktivní i na akademické půdě. V budoucnu bude ČK LOP také poskytovat vhodné studijní materiály studentům architektury stavebních škol. „Zcela jistě hodláme spolupracovat s příbuznými cechy a asociacemi. Jde například o oblast požární problematiky, povrchových úprav a dalších, které se problematiky lehkých obvodových plášťů přímo dotýkají,“ dodává.
Další informace o aktivitách komory ČK LOP a seznam jejích členů naleznete na www.cklop.cz
 
Na doplňující otázky odpovídá Milan Zápotocký
- Uveďte základní podmínky pro vstup do komory?
Členství v ČK LOP může být buď řádné („člen“), přidružené nebo čestné. Kritéria pro přijetí člena a jeho stálé členství v komoře jsou poměrně přísná.
Samozřejmě chceme mít ve svých řadách členy, pro které je vysoká technická úroveň a kvalita provedeného díla samozřejmostí. Další podmínkou je pověst člena a jeho ekonomická stabilita. Nechceme mít ve svých řadách firmy, u nichž není jisté zdárné a kvalitní dokončení zakázky.
 
- Bude úkolem cechu zamezit vstupu na trh i firmám, jejichž systémy nejsou kvalitní a jejich jedinou devizou je nízká cena? Kdo ohodnotí, co je a není kvalitní? Jak to chcete v praxi řešit? Existují různé certifikáty a ty si (s prominutím) může zajistit kdekdoâ?¦
ČK LOP nemůže nikoho diskriminovat, přihlášku do komory si může podat každá společnost, která do ní chce vstoupit a akceptuje podmínky členství. Samozřejmě chceme chránit a podporovat kvalitní systémy a kvalitu výroby a montáže lehkých obvodových plášťů. Ve stanovách máme nastavena kritéria přijetí nového člena tak, abychom chránili vysokou technickou i morální úroveň. Členství v komoře by mělo být právě určitou zárukou technické vyspělosti a morální kvality každého jednotlivého člena. Co se týče kvality používaných systémů, vzhledem k tomu, že v naší republice máme zároveň i poměrně náročné požadavkové normy, důsledným dodržováním nařízení a předpisů se kvalitativně horší systémy buď vyloučí samy, anebo se jejich technická úroveň musí zlepšovat. V posledních letech zaznamenáváme u větších stavebních firem a developerů trend příklonu ke kvalitě, kdy v zájmu konečného uživatele zpravidla volí vysokou kvalitu a prověřují technickou úroveň svého dodavatele. Toto bohužel platí jen o části středních a malých stavebních firem.
V oblasti pořízení certifikátů nám dosavadní praxe ukazuje,že se otevírá prostor k diskuzi, za jakých podmínek jsou jednotlivým objednatelům certifikáty vydávány. V certifikátu (nově CE certifikace u vybraných výrobků) je ale vždy dáno, na jaké vlastnosti byl certifikát vydán.
Tím se přenáší zodpovědnost na výrobce, aby skutečně používal výrobek v oblasti staveb, pro které je výrobek určen a nedodával pro náročné normové požadavky výrobek s nedostatečnými vlastnostmi.
Nyní si uvědomuji, kolik nás čeká v této oblasti práce, aby byli investoři, projektanti, přípraváři staveb, ale i pracovníci stavebních úřadů správně informováni.
Příkladem dobré informovanosti a správného použití je například oblast požárních uzávěrů, kde se s vysokou pravděpodobností používají výrobky odpovídající požadavkům. Velkou roli v tomto případě hraje tradice, ale i Profesní komora požární ochrany, se kterou spolupracujeme a jejíž zkušenosti chceme využívat.
 
- Jaká je v očích například architektů největší nevýhoda lehkých obvodových plášťů. V poslední době roste například názor, že dům by měl být „co možná nejvíce pod zemí“ nebo že obrovské prosklené plochy hlavně v zimě s sebou nesou obrovské nároky na vytápěníâ?¦
Neustálý vývoj systémů používaných v oblasti obvodových plášťů, nové materiály a technologie dávají výrobcům obrovské možnosti a pokud by na konstrukce nebyly kladeny další požadavky (tepelná izolace, akustika, požární odolnost) dalo by se realizovat téměř cokoli. Podle mého soudu současný stav techniky a znalostí eliminoval dřívější možné nedostatky a nesetkávám se s tím, že by někdo z uznávaných odborníků v oboru poukazoval na nějaké nevýhody. Samozřejmě každé řešení obvodového pláště je kompromisem mezi požadavky architekta, požadavky normovými a technickými a cenou.
Co se týče názoru na omezování prosklených ploch, případě cesty do podzemí, myslím, že v moderní architektuře se také hodnotí to, jak se v budově její budoucí uživatel bude cítit. A co se týká tepelných ztrát, prosklené i neprůsvitné lehké obvodové pláště plní velmi přísné české normové požadavky, často i s rezervou. U velkých administrativních budov je často větším problémem objekt „uchladit“ v létě a navrhnout zvláště prosklené obvodové pláště tak, aby letní tepelné zisky byly částečně eliminovány.
 
- Vysvětlete prosím citaci na webových stránkách komory: „...pomoc s nastavením jasných pravidel výběrových řízení a kontroly kvality dodávek ...“ Nyní jasná pravidla nejsou? Prosím konkrétně.
Podle našich konkrétních zkušeností například v Německu používají projektanti předem připravené texty pro výběrová řízení s citací norem a předpisů, ve kterých upřesňují a někdy zpřísňují požadavky na konkrétní vlastnosti lehkého obvodového pláště.
V našich podmínkách se někdy stane, že nejsou v podkladech pro výběrové řízení úplně přesně definovány vlastnosti budoucího lehkého obvodového pláště. To může vést k tomu, že méně kvalitní dodavatel dodá horší kvalitu díla. Někdy se může stát i u velmi kvalitně realizované zakázky, že po její realizaci investor nebo projektant dodatečně požaduje vlastnosti, které již není možné změnit, přestože při zadání díla by se jednalo o jednoduchou změnu technického řešení.
Chceme proto investorům, architektům a projektantům připravit vzory textových podkladů, aby byla zaručena vysoká technická úroveň budoucího díla.
 
- Jakou si myslíte, že mají architekti, projektanti a investoři (dozor investora) orientaci v široké škále výrobků a materiálů použitelných pro moderní realizace? Jak jim v orientaci hodláte pomoci?
Větší organizace mají podle mého názoru slušný přehled. Pro zlepšení orientace ve výrobcích a dodavatelích máme v plánu vydávat o svých členech a jejich možnostech veřejně přístupné informace.
V sídle ČK LOP se snažíme soustředit pokud možno co nejvíce informací a chtěli bychom ho v budoucnu přeměnit na kvalitní informační centrum pro oblast lehkých obvodových plášťů.
 
Ve kterém směru probíhá nejintenzivnější vývoj v oblasti lehkých obvodových plášťů?
V současné době se každý dodavatel průsvitných i neprůsvitných systémů snaží nabízet (tedy vyvíjet) systém s co nejlepšími tepelnými vlastnostmi. Samozřejmě na vývoj mají vliv požadavky ekonomicky silných zemí, ale také vlastní prestiž podniku. Důležité je uvědomit si fakt, že se vedoucí firmy v oblasti soustředí nejen na tepelné vlastnosti výrobku jako takového, ale i na ekonomiku výroby systému, aby úspory v tepelných ztrátách byly vyšší než cena za jeho „vylepšení“.
 
- Jakou výhodu získá člen komory oproti firmě, která nebude členem ČK LOP?
Abychom svým členům ulehčili jejich práci, připravujeme pro ně řadu krátkodobých i střednědobých programů, které by měly v blízké době zkvalitnit jejich činnost. Programy se budou týkat odborné a legislativní problematiky. Chceme našim členům zjednodušit orientaci v normách a zákonech, chceme jim pomoci s předávací dokumentací apod. Dříve si na tuto činnost musela každá firma určit svého zaměstnance, který tuto činnost prováděl. Výhodou je tedy získání informací nutných k základní činnosti firmy, aniž by musela používat své zdroje.
Pro své členy chceme organizovat školení a osvětové akce, aby se stále zvyšovala jejich odborná úroveň.
Přísná kritéria pro členství v komoře by měla být v budoucnu výhodou — značka ČK LOP by mohla výrazně usnadňovat investorovi jeho volbu při výběru dodavatele.
ČK LOP by se také do budoucna měla stát konzultačním místem pro řešení problémů, se kterými se členové při své obchodní činnosti průběžně setkávají.
Česká komora lehkých obvodových plášťů by měla nepochybně oslovit také investory, developery a generální dodavatele a neměla by být chápána jen jako prodloužená ruka dodavatelů. Pro uvedené klienty by členství subdodavatele v ČK LOP mělo být jakýmsi garantem zdárného, včasného a technicky bezvadného dokončení díla. V současné době připravujeme instrumenty, které by měly takovou garanci ospravedlnit.
 
 
Zdroj: Tisková zpráva ČK LOP, 6. 12. 2007

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*