Zázemí přehrady „U Prutu“ v Jablonci nad Nisou

U „jabloneckého moře“ začala být situace s rostoucím počtem stánků bez adekvátního zázemí neúnosná a město v roce 2020 přistoupilo k vyhlášení soutěže na tři různé lokality. „U Prutu“ je z nich jednoznačně nejvíce městská, což je dané blízkým sídlištěm, hřištěm, probíhající promenádou, cyklostezkou a pláží. Zázemí „U Prutu“ je prvním z řady těchto plánovaných objektů, které jsou základním spojovacím článkem rozdílných míst. Kiosek zde volně pluje v nové mlatové ploše a s výhodou tak využívá více směrů přístupu i stávajících stromů, které se tím staly součástí celku. Jako jediný z navrhovaných objektů zázemí bude fungovat po celý rok. Dům je po třetinách rozdělen na kiosek, kryté sezení a veřejná wc.

Stejně jako ostatní navržené objekty, i tento čerpá ze společných východisek:
               – všechny stavby jsou lineární, podélně orientované, přimknuté ke stávajícím cestám
               – staví se čelem k vodní hladině, která je určujícím prvkem celého dění
               – mají srozumitelnou dřevěnou konstrukci s krytým zápražím
               – vůči vzrostlým stromům vytvářejí protipól svojí horizontální hmotou

Jako celek se může zázemí zcela uzavřít lámacími dveřmi, které jsou umístěné na vnějším líci zápraží. Tato krytá pavlač spojuje nejen vnitřní funkce do jednoho celku,  ale sjednocuje všechny navržené objekty okolo přehrady. Černý fasádní nátěr se staví neutrálně k barevným fasádám panelových domů a posiluje dvoubarevnost vnitřku a vnějšku.

Vznikne-li v budoucnu v okolí přehrady potřeba nového objektu, měl by být koncepčně shodný s již navrženými. Dispozičně se může přizpůsobit danému místu a potřebám. Podobně koncipované kiosky by pak  podpořily přírodní různorodosti jednotlivých zákoutí přehrady.

Místo: Jablonec nad Nisou, okolí přehrady Mšeno, lokalita „U Prutu“
Investor: statutární město Jablonec nad Nisou
Autoři: Martin Prokš, Marek Přikryl / Prokš Přikryl architekti
Soutěž: 2020
Projekt: 2021-2022
Realizace: 2023
Fotografie: Peter Fabo
Zastavěná plocha: 190 m2
Obestavěný objem: 890 m3

Autorská zpráva 

Guest facilities „U Prutu“ by the city dam
At the „jablonec sea“, the current situation without proper facilities became unbearable and the town decided to launch a competition for facilities for three different locations in 2020. ‚U Prutu‘ (= by the fishing rod) is clearly the most urban one, due to the nearby housing estate, the playground, the promenade, the cycle path and the beach. This facility is the first one built of the proposed. The kiosk floats in the new clay area, making use of the multiple directions of access and the existing trees that have thus become part of the whole. It will be the only one of the proposed facilities to operate all year round. The facility is divided by thirds into a kiosk, covered seating and a public toilets.

Like the other proposed buildings, it draws on common ground:
                              – all buildings are linear, longitudinally oriented, adjacent to existing roads
                              – they face the water surface, which is the defining element of the whole
                              – they have a understandable wooden structure with a covered porch
                              – They create a counterpoint to the grown-up trees by their horizontal mass.

As a whole, the kiosk can be completely closed by a folding door, which is located on the outer line of the porch. This covered corridor not only links the internal functions into one whole, but unifies all the proposed buildings around the dam. The black façade paint sets itself neutrally to the facades of the block of flats behind and reinforces the duality of interior/exterior.

If a new facility is needed around the dam, it should be conceptually identical to those already proposed. The layout can be adapted to the site and needs. Similarly designed objects would support the natural diversity of the different corners of the dam.

Location: Jablonec nad Nisou, shore of the city dam Mšeno
Architects: Prokš Přikryl Architects (www.proksprikryl.cz), Martin Prokš, Marek Přikryl
Investor: The city of Jablonec nad Nisou
Competition: 2020
Project: 2021-2022
Completion: 2023
Photographs: Peter Fabo
Built-up area: 190 m2
Built-up volume: 890 m3

Architect´s report


 

              

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*