Zlínský kraj ocení vlastníky obnovených lidových staveb

Fotogalerie ke článku (1)

Celá fotogalerie (1)

Cílem je podpořit vlastníky objektů, kteří se výrazně podílejí na jejich obnově a záchraně. Nejlepší z nich obdrží finanční podporu.

Zlínský kraj schválil v České republice zatím ojedinělý projekt s názvem Lidová stavba roku. Cílem je podpořit vlastníky objektů, kteří se výrazně podílejí na jejich obnově a záchraně. Nejlepší z nich obdrží finanční podporu, která by měla alespoň částečně pokrýt náklady spojené se stavebními pracemi. ČTK o tom informoval krajský radní odpovědný za oblast kultury Jindřich Ondruš.

Památky lidové architektury zahrnují především obytné a hospodářské stavby, provozní a technické stavby, malé kostelíky, kaple, zvonice a veškerou drobnou sakrální architekturu. "Tyto stavby nejsou zpravidla vnímány jako individuální jedinečné objekty. Z toho pak pramení i častý názor, že památek lidového stavitelství je dost a že jejich zánik lze tolerovat spíš než u památek uměleckohistorických," uvedl Ondruš.

Projekt Lidová stavba roku má v lidech obnovit zájem o prostředí, v němž žijí. Většině dosud více či méně zachovalým venkovským památkám totiž hrozí zánik.

Do soutěže může být přihlášena stavba, která se nachází na území Zlínského kraje, návrh musí obsahovat mimo jiné také textovou, grafickou a obrazovou část. Vítěznou stavbu vybere hodnotící komise, kterou jmenují krajští radní.

Návrhy je možné na adresu kraje zasílat do konce dubna. Podat jej může vlastník stavby, případně jiná fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka a s bydlištěm či sídlem v tuzemsku.

Zdroj: Zpráva ČTK 1.3.2008

Doplněno Stavbaweb:
Rozhovor o soutěži se zlínským krajským radním Jindřichem ONDRUŠEM (27.2.2008)

Pravidla projektu „ Lidová stavba roku“ za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví

Článek 1
Obecná ustanovení
Rada Zlínského kraje uděluje uznání projektu „Lidová stavba roku“ za příkladnou komplexní obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významného přínosu k zachování kulturního dědictví. Za komplexní obnovu lze považovat takovou obnovu stavby, u níž práce na obnově zahrnují alespoň 50% objemu stavby — nelze sem však zahrnout práce v rozsahu udržovacích prací, modernizace.

1. Jedná se o stavby, které jsou nejen jako kulturní památky zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale také stavby, které jsou památkami místního významu a v Ústředním seznamu kulturních památek zapsány nejsou:
a) stavby obytné, hospodářské, provozní a technické
b) kostelíky, kaple, zvonice a veškerá drobná sakrální architektura, tedy stavby, které dotvářejí vzhled vesnických sídel nebo vzhled krajiny.

2. Obnova stavby musí být ukončena nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, na který bezprostředně navazuje rok, v němž je návrh projektu předkládán.

3. Uznání za projekt „Lidová stavba roku“ je udělován 1 x ročně jednomu kandidátovi. Rada Zlínského kraje může případně rozhodnout o tom, že se uznání za projekt „Lidová stavba roku“ v příslušném roce neudělí žádnému z kandidátů.

4. Jeden návrh projektu „Lidová stavba roku“ může být podán pouze na jednu stavbu.

5. Projekt „Lidová stavba roku“ je spojen s předáním finanční odměny vlastníkovi stavby ve výši 50 000,- Kč za realizaci obnovy. V případě spoluvlastnictví se odměna dělí podle výše podílů spoluvlastníků.

6. Projekt „Lidová stavba roku“ za příslušný kalendářní rok se zveřejňuje na internetových stránkách Zlínského kraje a na úřední desce Zlínského kraje.


Článek 2
Podávání návrhů
1. Návrh na uznání za projekt „Lidová stavba roku“ může podat vlastník stavby, případně jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vlastníka. Fyzická osoba, která návrh podává, musí mít trvalé bydliště na území ČR, v případě, že návrh podává právnická osoba, musí mít sídlo na území ČR.

2. Termín podání návrhů je od zveřejnění na internetových stránkách Zlínského kraje a na úřední desce Zlínského kraje vždy do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

3. Návrh musí být zaslán poštou na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nebo bude podán osobně na podatelně sídla Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.


Rozhodným datem pro přijetí návrhu je:
v případě návrhu podaného osobně na podatelně sídla Zlínského kraje datum doručení na přijímacím razítku
v případě podání poštou datum podacího razítka držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách.

Návrhy doručené po stanoveném termínu nebudou posouzeny.


4. Stavba se musí nacházet na území Zlínského kraje.

5. Návrh musí obsahovat textovou, grafickou a obrazovou část
a) textová část musí obsahovat:
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu vlastníka stavby, která je do projektu navrhována, v případě, že je vlastníkem stavby právnická osoba, její název a sídlo, dále kontakt (e-mail, telefon)
název objektu
parcelní číslo nebo číslo popisné
datum realizace, tj. zahájení a ukončení obnovy stavby (pokud stavba podléhá kolaudačnímu souhlasu, musí být přeložena kopie kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu).
· u kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR musí být doloženo samostatné stanovisko příslušného správního orgánu na úseku státní památkové péče k provedené obnově stavby

b) grafická část musí obsahovat:
technickou zprávu
výkresovou část (situace, půdorysy, příp. řezy, pohledy, detaily atd.)

c) obrazová část musí obsahovat:
fotodokumentaci před zahájením obnovy, z průběhu realizace a po ukončení
fotodokumentaci představující co nejkomplexněji stavbu

6. Součástí návrhu musí být zdůvodnění přínosu daného návrhu pro zachování a obnovu kulturního dědictví ve Zlínském kraji. Současně musí být uveden způsob využití stavby navrhované k uznání.

7. Po podání návrhu vlastník umožní prohlídku navrhované stavby.

8. Návrh, který nebude splňovat uvedené náležitosti, může být z dalšího projednávání vyloučen.

9. Formální úprava návrhu není předepsána.

10. Návrh na uznání projektu „Lidová stavba roku“ může být podán opakovaně za jednu obnovu stavby pouze tehdy, nebylo-li již na tuto stavbu uděleno uznání projektu „Lidová stavba roku“ podle stejného návrhu, předloženého v předchozích letech.

Článek 3
Pravidla pro vyhodnocení
1. Podané návrhy jsou shromaždovány u kontaktní osoby Zlínského kraje, která je uvedena ve výzvě.

2. Vyhodnocení provádí hodnotící komise.

3. Členy hodnotící komise jmenuje Rada Zlínského kraje na návrh člena Rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

4. Člen Rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch předloží návrh projektu „Lidová stavba roku“ k rozhodnutí Radě Zlínského kraje.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem následujícím po dni schválení Radou Zlínského kraje.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*