Domov s pečovatelskou službou

Domov s pečovatelskou službou

Sezimovo Ústí

(14. 10. 2015) 3. cena v architektonické soutěži: Pavel Jura, Róbert Gallo, Pavel Steuer

   
 
 
 
 

Domov s pečovatelskou službou

Základním cílem našeho návrhu je zhodnocení potenciálu místa a založení důstojného obytného prostředí seniorů.  Oba tyto cíle jsou díky specifickému charakteru vnitroblokové zahrady do značné míry shodné.
Zásadní hodnotou řešeného území je klidná, komorní vnitrobloková pozice se vzrostlou zelení a jasným rámcem živých plotů, téměř s atmosférou Skryté zahrady Jiřího Trnky. Území stavby má však zároveň přímý kontakt i jasnou adresu v ulici K Hájence.  Zřejmá vazba na strukturu města (společnosti) a současně intimita chráněného prostředí jsou ideální startovní čarou projektu bydlení pro seniory, a zjevně je nutné tuto pozitivní dualitu místa návrhem podpořit. Pro bydlení seniorů je důležité zajistit pocit intimity, bezpečí a známého prostředí, zároveň však dostatek kontaktu se společností a dostatek příležitostí k aktivitám, které udržují tělo i ducha v dobré formě.

Koncept návrhu sleduje tradiční principy stavby v zahradě - je založený na jednotlivých objemech, které dělí původní pozemek a jasně definují jednotlivé „zahrady“ - sad, park, dvůr - s rozdílným charakterem a využitím. Navržené objemy v maximální míře zachovávají stávající vzrostlou zeleň a živé ploty.
Objem první etapy je položen kolmo k ulici K Hájence – podélným průčelím klade důraz na vstupní prostor zahrady, zajišťuje bezvadné oslunění všech bytů I. etapy. Úzkým štítem udržuje kontakt i adresu v ulici K Hájence, avšak s jasnou preferencí vstupní zahrady jako polo-veřejného před-prostoru stavby. Vstup do areálu je navržen logicky z ulice K Hájence, hlavní vstup do domova pro seniory je však navržen ze vstupní části zahrady, která vytváří klidný prostor domova starších obyvatel. Celkový urbanistický koncept a řešení vstupů tak využívá potenciálu ulice a zároveň i klidné atmosféry zahrady.
Druhá etapa výstavby je logicky položena kolmo k první etapě, ve strategickém místě hlavního vertikálního jádra. Jasnou orientací k jihovýchodu zajišťuje oslunění všech bytů, využívá tvaru pozemku i bočního příjezdu z ul. Svépomoci.

Veškeré provozní zázemí a skladovací prostory stavby jsou v přízemí, popřípadě suterénu hlavního objemu, přičemž provoz denního stacionáře je navržen v koncové poloze. Toto koncepční řešení provozu umožňuje ideální propojení či naopak rozdělení stacionáře a domova prostřednictvím hlavní vstupní haly, vyčleňuje samostatnou zahradu denního stacionáře, zároveň však udržuje kontaktní pozici denního stacionáře v přímé vazbě na hlavní vstupní prostor stavby – park s nástupním platem.
Byty budou v horních podlažích na osvědčeném principu dvoutraktu s obytnou podélnou halou. Dispozice bytů je navržena – díky racionálnímu seřazení sociálního zázemí – do prostorově úsporného příčného modul 3,75 m. Při vědomí specifických potřeb starší generace (citové vazby na předměty každodenního života) jsou byty navrženy s dostatečně kapacitním skladovacím a šatním prostorem v zádveří. Každý byt je doplněn krytou loggií s orientací na osluněnou stranu pozemku.
Společnou komunikaci navrhujeme jako podélnou obytnou halu, na jedné straně s profily „zápraží“ jednotlivých bytů, na straně druhé otevřené prosklenou fasádou do stíněné části pozemku. Členitý profil společné haly přispívá k dobré orientaci starších osob, definuje jednotlivé obytné prostory, vstupy do bytů, a do značné míry tak modeluje bohatost vnějšího světa (města, sídla), která je pro starší obyvatele již hůře dostupná.
V těžišti kompozice a s vazbou na vertikální komunikace je navržen společný obytný prostor s prodloužením do venkovní loggie. Kombinace vnitřního a venkovního krytého obytného prostoru je pro bydlení seniorů zásadním typologickým  prvkem,  v návrhu akcentovaná kruhovým  světlíkem. Užitná hodnota tohoto prostoru je podpořena osluněnou jihozápadní orientací do rozestupu stávající okolní zástavby.

V návrhu je řešena požadovaná etapizace celkového záměru. Navržená skladba objemů I. a II. etapy zajišťuje podstatné výhody pro plánovanou výstavbu, je třeba mít na paměti, že i první etapa může být na dlouhou dobu finálním stavem a nelze k ní přistupovat jako k dočasnému provizoriu. Navržená skladba objemů tvoří funkční a ucelený charakter v i případě realizace pouze první etapy. Dispoziční řešení umožňuje bezkolizní napojení druhé etapy z hlavních prostor základního objemu, zároveň však umožňuje důsledné oddělení v průběhu stavby prostřednictvím vloženého komunikačního jádra. 

Konstrukce a materiály
Konstrukční řešení stavby je založeno na pravidelném příčném modulu 3,75 m, který vychází ze základního modul 1,25 m a formátu stavebních prvků v modulu 125 mm.  Konstrukční systém bude stěnový, lokálně nahrazený sloupy, s přiměřeným rozponem a pravidelnou strukturou. Konstrukční systém je tak možné realizovat jak v tradiční zděné technologii keramických tvárnic, tak monolitickou konstrukcí či prefabrikací. Návrh si neklade za cíl přesně stanovit technologii, ale takový konstrukční princip a dimenze, který bude použitelným základem pro většinu technologií a umožní tak efektivní úsporu finančních prostředků v projektové přípravě stavby.
Fasády definují horizontální linie stropních desek - římsy - a vsazené dřevěné prvky. Výplně otvorů navrhujeme dřevěné. Interiéry by měly být v tlumených, přirozených barevných odstínech a přírodních materiálech. Cílem není atraktivní design, moderní materiály ani efektní prostory – naopak hledáme známé, přiměřené a klidné prostředí pro život obyvatel staršího věku. 

Autorská zpráva

 
Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.
Vyhlašovatel: Město Sezimovo Ústí
Řádní členové poroty: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová , Ing. arch. Dagmar Buzu, Ing. arch. Radek Zeman, Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta Města Sezimovo Ústí, RNDr. Vojtěch Kadlčík, člen rady Města Sezimovo Ústí
Náhradníci poroty: Ing. Arch. Jan Stach, Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice Města Sezimovo Ústí
Přizvaní odborní znalci: Helena Řežábková, vedoucí sociálních služeb, Sezimovo Ústí, Ing. Pavel Vochozka, rozpočtář staveb, Tábor
Datum konání soutěže: 19. 8. 2014 - 24. 10. 2014
Výsledky byly zveřejněny 4. 5. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 16

 

Na těchto stránkách už jsme o soutěži psali 1. 9., 12. 10. a 13. 10 2015
http://stavbaweb.dumabyt.cz/v-sezimov-usti-vybrali-projektanta-domu-s-peovatelskou-sluzbou-12787/clanek.html

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

 
 
 
 
49.3851905
14.6848080
Domov s pečovatelskou službou

Domov s pečovatelskou službou
Sezimovo Ústí

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz