Konference VODA 2020 proběhne v seriálu webinářů

Vedení Českého svazu stavebních inženýrů, jako organizátor multioborové konference „Voda 2020 / Stavba a voda“ se s ohledem na omezení spojená se šířením epidemie koronaviru a nejisté vyhlídky pro pořádání hromadných akcí na území České republiky rozhodlo akci přesunout do virtuálního prostoru.

Přípravný výbor konference intenzívně hledal, jak již téměř úplně připravenou konferenci Voda 2020, která se měla původně konat živě v říjnu roku 2020 v sálech hotelu Olšanka v Praze 3. 
 
V původním termínu konference se dne 20. 10. 2020 jako ochutnávka uskutečnil velmi úspěšný webinář, jehož součástí byly přednášky k tématům všech 6 sekcí konference.

Po zvažování možných variant se přípravný výbor rozhodl akci přesunout do virtuálního prostoru, se kterým má spolupořadatel ČKAIT prostřednictvím svého Střediska vzdělávání a informací a Střediska informačních technologií již velmi bohaté a většinou pozitivní zkušenosti.

Proto se nyní se od května 2021 v pravidelném měsíčním rytmu začínají konat webináře postupně představující jednotlivá z 6 témat konference. Program tak zůstává nezměněn, jiná bude jen forma konference. Cílem konference je v tematických sekcích představit nejen důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou, ale i připomenout komplexní vliv a význam vody v urbanismu, architektuře i stavitelství. Konference VODA 2020 se v šesti sekcích dotkne hlavních témat hospodaření s vodou. Přiblíží roli vody ve volné krajině – ať už se jedná o nakládání se srážkovými vodami a pitnou vodou, retenční opatření, vznik nádrží, o hydrickou rekultivaci, umělou infiltraci a jiné technologie umožňující boj se suchem. Nedílnou součástí přednášek bude představení vodních cest a významných staveb s nimi spojených. Dále bude prezentována role vody a navrhování staveb v urbanizovaných územích. Mezi ně patří třeba revitalizace městských parků, sadů, nábřeží či fungování veřejných prostranství mezi budovami včetně fontán a dalších vodních prvků. Krajinné a městské plánování bude představeno jako nástroj adaptace na klimatické změny. Nezapomene se také na správu provozu a systémů pro zásobování pitnou vodou, vodovody, kanalizace, propojování vodárenských soustav a čištění odpadních vod. Fenoménem posledních let je budování aquaparků a koupališť, s nimiž souvisí i náročný provoz a hospodaření s bazénovými vodami. Přednášející rovněž vysvětlí způsoby ochrany staveb před nežádoucími účinky vody, před vlhkostí i škůdci. S tím souvisí zakládání staveb, nároky na zemní konstrukce vodních staveb, sanace starých ekologických zátěží atd.

K programu a harmonogramu jednotlivých webinářů:
19. 5. 2021 – 1. webinář konference VODA 2020 – Sekce E: Ochrana staveb před nežádoucím působením vody
Připravila jej Česká hydroizolační společnost, odborná společnost ČSSI (ČHIS). Garanti ing. Káně a ing. Matička z ČHIS ČSSI během cca 4 hodin představili celkem 9 přednášek s velmi širokým zaměřením jako jsou Návrh ochrany stavby před nežádoucími účinky vody a vlhkosti podle kritérií spolehlivosti, Navrhování a provádění hydroizolace z asfaltových pásů ve vztahu ke směrnici ČHIS 01, Příprava a praktická realizace konstrukčních detailů izolačních souvrství,  Střechy s dostatečnou hydroizolační spolehlivostí, Poruchy provozní střechy obytného souboru a následná oprava,  Aspekty provádění parozábran v lehkých skladbách šikmých střech, Vlhkostní poruchy fasády se skládaným pláštěm, Realizace netradiční fasády s povlakem na přístavbě v areálu DOX, Drenáže pozemních staveb a systémy pro hospodaření s dešťovou vodou)

Další termíny webinářů a jejich předpokládaný program:
• 15. 6. 2021 od 14:00  – 2. webinář konference VODA 2020 – Urbanismus, architektura a voda,
garantem programu je Ing. Arch. Akad. Arch Jan Vrana
Témata:
Voda a krajina – Ing.et ing. Tomáš Jiránek
Vodní město Angkor Vat – Doc.ing. Jan Pašek
Aquapark Olomouc  projekt a stavba – Ing.arch. akad. arch. Jan Vrana
Fontány světa – Ing.arch. akad. arch. Vladimí Štulc
• 21.9.2021 od 14:00  – 3. webinář konference VODA 2020 –  sekce F: Geotechnika – interakce geotechnických konstrukcí s podzemní a povrchovou vodou
Úvod do problematiky – Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., garant sekce
Témata:
Citlivost základových konstrukcí na kolísání hladiny podzemní vody –  Ing. Jan Kos, CSc.
Nároky na zemní konstrukce vodních staveb z pohledu mezních stavů – Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Technologie ražby ve zvodnělém prostředí – Doc. Ing. Dr. Jan Pruška
Geotechnické technologie aplikovatelné při sanaci starých ekologických zátěží – Ing. Daniel Jirásko, PhD.

• 19. 10. 2021 od 14:00  – 4. webinář – sekce A – Hospodaření s vodou v krajině a naklání s pitnou vodou – garanti sekce A. Vokurka, J. Zima
• 16. 11. 2021 od 14:00  – 5. webinář – sekce D – Městské inženýrství – garanti sekce F. Kuda, M. Teichmann
• 30. 11. 2021 od 14:00  – 6. webinář – sekce B – Hospodaření s vodou v sídlech – M. Melounová, M. Šír

Organizační výbor předpokládá, že cca 15. 2. 2022 by se mohlo na FSv ČVUT uskutečnit živé závěrečné setkání Konference VODA 2020 a současně úvodní setkání Konference Voda 2022.

VÝSTAVA STAVBA A VODA
Zatím nejasný je další osud výstavy Stavba a voda. Výstava byla připravena nejen na konferenci, ale byla koncipována i jako putovní a organizátoři konference jsou připraveni jí zapůjčit k vystavení. Výstava je kompletně připravena a vytištěna na 35 posterech formátu A0. Organizační výbor Konference VODA 2020 nyní sestavuje její putovní plán a nabízí jí zájemcům k zapůjčení a vystavení.

Partneři, mediální partneři a poskytovatelé záštit tedy díky jinak neblahému vlivu koronaviru dostávají za svou podporu konferenci větší užitek, než s jakým mohli počítat. I pro další případné zájemce o Partnerství konference v jejím novém formátu a o stále aktuální téma vody je mediální prostor stále připraven.
A účastníci jednotlivých webinářů získávají možnost si poslechnout zajímavé přednášky z „tepla domova“, bohužel s tím, že chybí to téměř nejpodstatnější, možnost setkání s pracovními kolegy a přáteli. 
Český svaz stavebních inženýrů ale za dlouhá léta své existence nabyl přesvědčení, že „kvalitu prověřuje čas“ a časem se může obrátit náš nyní opatrný optimismus do pozitivního pohledu na nově získané zkušenosti.

Pavel Štěpán

___
Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

Konference VODA 2020 / Stavba a voda
Pořadatelé
Český svaz stavebních inženýrů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Tematické zaměření přednášek
Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
Sekce D: Městské inženýrství
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
Sekce F: Geotechnika

Účast na webinářích je placená. Přihlásit se na webináře se může kdokoli. Členové ČKAIT a ČSSI ale mají slevu 50 % na vložném. Přihlašování je nastaveno přes samostatný formulář dostupný na webových stránkách konference www.voda2020.cz a na webových stránkách ČSSI a ČKAIT.

Účastnický poplatek je 250/500 Kč člen/nečlen ČKAIT a ČSSI (vč. DPH) za jeden webinář.
Za účast lze získat za 0,5 – 1 bod CŽV ČKAIT, podle délky trvání webináře.

Podrobnosti a registrace na www.voda2020.cz

Související články:
Konference VODA 2020 přesunuta
Konference VODA 2020 – program sekce F
Konference VODA 2020 – program sekce E
Konference VODA 2020 – program sekce D
Konference VODA 2020 – program sekce C
Konference VODA 2020 – program sekce B 
Konference VODA 2020 – program sekce A

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*