Konference VODA 2020

Poslední, šestá sekce konference VODA 2020 je zaměřena na geotechnické konstrukce, konkrétně na jejich interakci s vodou. Voda je nedílnou součástí zeminy, horninového prostředí. Podílí se na přenosu zatížení, zatěžuje konstrukce hydrostatickým tlakem, ovlivňuje smykovou pevnost i časový průběh deformace s negativním dopadem na mezní stavy geotechnických konstrukcí. Proudící voda může vyvolat porušení, např. v důsledku vnitřní a vnější eroze.

„Přednášky mají za cíl ukázat šířku problémů, které jsou s vodou spojeny. Od vlivu povrchových i podzemních vod na zakládání staveb, po zemní konstrukce vodních staveb, mezi něž paří různé sypané přehrady, nízké a protipovodňové hráze, až po vliv podzemní vody na návrh a technologii výstavby podzemních konstrukcí, tedy tunelů, metra, štol a podzemních úložišť. A nesmíme zapomenout na geotechnické konstrukce, jako jsou skládky, odkaliště a úložiště, které musí zajistit ochranu okolního geologického prostředí před uloženým odpadem a zároveň mohou přispět při ochraně okolí od již kontaminovaných oblastí. Umožňuje tak zpětné využití znehodnocených pozemků (brownfields) pro novou výstavbu“, shrnuje některá geotechnická témata diskutovaná na konferenci prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., profesor mechaniky zemin a zakládání staveb na FSv ČVUT v Praze.

Obecné i praktické problémy budou prezentovány pro základní případy. Základové konstrukce pod hladinou povrchové vody i podzemní vody vyžadují splnění specifických podmínek z pohledu technologie i ověřování mezních stavů. Podzemní konstrukce vyžadují zmáhání přítoků vody do ražených prostor, s vysokými nároky na izolace. Zemní konstrukce, konkrétně sypané přehrady, historické rybniční hráze i protipovodňové hráze zajišťují ochranu před povodněmi a současně nadržují vodu pro období sucha. Environmentální geotechnika hlavní pozornost věnuje ochraně před kontaminací, resp. pomáhá řešit dekontaminace území již znehodnoceného. 


Program Konference VODA 2020
úterý 20. října 2020
Sekce F: Geotechnika
garant: prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Téma 1 – Zakládání staveb – interakce základových konstrukcí s povrchovou a podzemní vodou
Téma 2 – Zemní konstrukce vodních staveb
Téma 3 – Podzemní stavby – interakce s podzemní vodou
Téma 4 – Úloha geotechniky při sanaci starých ekologických zátěží

___

VODA 2020 / Stavba a voda, 19.-20. 10. 2020, hotel Olšanka v Praze 3
Konference představí důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou. Prezentovány budou rovněž aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině. Cílem konference je vzájemně se inspirovat a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství – v prostředí, v němž žijeme.

Pořádají
Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u příležitosti 30. výročí obnovení své činnosti a 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém

Tematické zaměření přednášek
Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
Sekce D: Městské inženýrství
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
Sekce F: Geotechnika

Doprovodný program
Součástí akce budou exkurze a výstava Stavba a voda.

Prezentace konference
Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
Tištěný katalog výstavy Stavba a voda

podle podkladů pořadatele

Související články:
Konference VODA 2020 – program sekce E    3.9.2020
Konference VODA 2020 – program sekce D   1.9.2020
Konference VODA 2020 – program sekce C  27.8.2020
Konference VODA 2020 – program sekce B  24.8.2020
Konference VODA 2020 – program sekce A  20.8.2020
Voda 2020 – stavba a voda  20.6.2020

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*